RSU National Research Conference 2019

List of articles:

Page Number

ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ ที่สกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ โดยวิธี ABTS Radical Scavenging

รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ

1-9

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของส่วนสกัดจากต้นย่านางแดงในหนูขาวเล็กพันธุ์ Swiss albino

ธีรทัศน์ สุดสาย และ วาลุกา พลายงาม

10-17

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบและโรคความดันโลหิตสูงในคนไทยวัยผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่ง

พลอยศิริ รัศมี, กิตติ ต. รุ่งเรือง, และ รังสินี มหานนท์

18-29

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา, และ พรชัย จูลเมตต์

30-42

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Cryptococcus neoformans แบบรวดเร็ว โดยใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดี ชนิด 18B7

ปกรณ์สวิส สระทองเดชวิสิฐ, ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว, กวี รัตนบรรณางกูล, และ สิริดา ยังฉิม

43-53

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

กรรณิกา ตรีคำ, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา, และ พรชัย จูลเมตต์

54-66

การเตรียมตัวอย่างเลือดที่ให้ผลบวกสำหรับ Direct Antiglobulin Test เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

อังสนา โยธินารักษ์

67-75

การสำรวจตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ในปลาวงศ์ตะเพียนจากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

อรนันท์ พรหมมาโน และ ดร.นิตติญา ชาวชายโขง

76-84

ฤทธิ์ของสารสกัดย่านางแดงต่อเซลล์ตับของหนูทดลองที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์

สุวิทย์ คล่องทะเล, อรอุมา สร้อยจิต, พิศิษฐ์ นามจันทรา, สัณห์สิรี เมืองมาลย์, กาญจนา สุริยะพรหม, วรวุฒิ สมศักดิ์, และ เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์

85-92

ผลของการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการลดน้ำหนัก

ยุพา เต็งวัฒนโชติ, อรชดา สิทธิพรหม, กนกอร สมบัติ, อุษา เอกนพพระ, ภัทรวดี วงษ์สะอาด, และ ธนินธร ศึกษา

93-103

การใช้สื่อเทคโนโลยีกับโรคสมาธิสั้น ในเด็กนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ปรีญา สุริพล, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, และ ศุภชัย ปิติกุลตัง

104-113

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

นัตยา ตั้งศิริกุล, นพพร โหวธีระกุล, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, และ เพชร รอดอารีย์

114-124

การแสดงออกของโปรตีน XB130 ในมะเร็งเนื้อเยื่อไต ชนิด papillary

อรพิน นินทรา, อ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา, อ.นพ. สักการ สังฆมานนท์, ผศ.นพ.วิเชียร ศิริธนะพล, และ ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

125-137

การตรวจหาสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างมากับผักที่ใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารของชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

อรอุมา สร้อยจิต และ สุวิทย์ คล่องทะเล

138-149

ความชุกของการติดเชื้อ Human Papillomavirus ในเนื้อเยื่อมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวของผู้ป่วย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ณัฐพร เซ็นน้อย, ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ, ทิพยา เอกลักษณานันท์, พิไลวรรณ กลีบแก้ว, จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, และ แจ่มใส เพียรทอง

150-162

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่แยกจากน้ำหมักชีวภาพ

สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ, และ ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล

163-173

การศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วรรษมล ลีลาพิทักษ์, วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์, และ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์

174-183

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบขอนแก่นบดอัด

ดรุณี ทาทะสุทธิ์, อนุกุล อ่างบุญตา, และ อภิชิต คำภาหล้า

184-195

การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกร่วมกับตัวเร่ง ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวบ์

กาญจนา ลอยทะเล, ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, และ สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

196-206

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตอม่อแบบเสาตับของสะพานช่วงสั้น สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี

207-217

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกระดับฮีโมโกลบินของผู้บริจาคโลหิตด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

สาธิต เทศสมบูรณ์ และ เทวฤทธิ์ สะระชนะ

218-230

ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานจากเศษก้านใบยาสูบ

ประชุม คำพุฒ

231-240

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากกากมะตูม

โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, และ สริดา จารุศรีกมล

241-250

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมระหว่างยางมะตอยอิมัลชั่นชนิดแข็งตัวเร็ว (CRS-2) กับน้ำยางพารา

อังคณา พันธ์หล่อ และ สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย

251-258

การจำลองเพลิงไหม้ และการจำลองอพยพหนีไฟของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาอาคารสูงของโรงเรียน

พักตร์ประไพ พุฒซ้อน และ เฉลิมพล เปล่งสะอาด

259-268

การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมพรม กรณีศึกษาโรงงานผลิตพรม

ศิลปชัย วัฒนเสย, พรรคพงษ์ แก่นณรงค์, และ สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา

269-277

การเพิ่มผลผลิตโดยการลดของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตพาเลทไม้

ศิลปชัย วัฒนเสย, พรรคพงษ์ แก่นณรงค์, และ สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา

278-285

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ติดตั้งแผ่นช่วยประหยัดพลังงาน

สมพร พรหมดวง และ เพียงจันทร์ โกญจนาท สายสุนีย์ พงพัฒนศึกษา

286-297

การออกแบบระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงแบบพกพาสำหรับประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม

เศรษฐกาล โปร่งนุช, จิรายุส อ้อมเขต, ธนาธิป พิกุลทอง, และ พิพัฒน์ มะลาพิมพ์

298-307

การพัฒนาแมโครบนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลสำหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ภาษาวิชวลเบสิกสำหรับแอปพลิเคชัน

ชัยชนะ กุลวรฐิต, สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช, และ ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี

308-320

การออกแบบสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อช่วยในการจดจำพยัญชนะไทย

ณัฐพร กองสิน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

321-333

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้วิวัฒนาการวัฒนธรรมฮิปฮอป

ดุลยวัต ตรีทศเดช, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

334-342

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

รชตะ แสงกรด, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

343-351

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัด

ณัฐสิทธิ์ ด่อนแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

352-362

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและมุมมองที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาคารชุด

อพัชยา รัตนบุรี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

363-372

เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการจัดแสดงเครื่องถ้วยไทย

อภิวดี จิตเกษมภูรี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

373-381

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เรื่องไบโพลาร์

สุมินตรา แก่นท่าตาล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงค์

382-390

สื่อวีดีทัศน์การติดตามมอเตอร์ไซค์วิบาก

ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์, อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

391-398

การเพนท์ภาพสีอะครีลิคเพื่อพื้นผิวโมเดลสามมิติ

อนันต์ อยู่คำ

399-408

การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ภาษากายของแมว

ชวิภา ลิขสิทธิ์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

409-417

การออกแบบสื่อสามมิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน

เมธา เหิงคำแก้ว, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

418-427

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต

อำนาจ ปัญจขันธ์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

428-436

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพื่อความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสัตว์สำหรับเด็ก

พลอยไพลิน ศิริมุจลินท์ และ โกวิท รพีพิศาล

437-446

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, พิมพ์อร เชี่ยวสมุทร, ปรารถนา ไตรสรณอภิรักษ์, พัฒน์นรี อึงไพเราะ, กาญจนา เอี่ยมกมล, และ ภัคจิษา ตาใจ

447-457

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย: กรณีศึกษาชุมชนศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท

ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ

458-468

กระบวนการบริการวิชาการทางสถาปัตยกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา: โครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

สุวิชา เบญจพร, วาทศิลป์ นิลภักตร์, กิติวัฒน์ ธีระพิพัฒนพงศ์, และ กมล สุขสด

469-478

แนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำน่าน ชุมชนบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, จรัญญา เลิศสินไพศาล, ปุณยวีร์ ทอกทิ, และ นัซริน ศิริฮาซัน

479-489

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านวิดีโอเกม

ทัศนัยย์ เอื้อเฟื้อ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

490-499

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

500-509

เรือนพื้นถิ่นชุมชนภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์

510-519

โครงการ “รับแล” ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองในอุดมคติ กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

เอก เจริญศิลป์

520-533

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

534-547

การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปรับใช้ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในชุมชนภาคเหนือของไทยตามแนวคิดสถาปัตยกรรมเทคทอนิก

ไพบูลย์ กิตติกูล และ ปวรพชร บุญเรืองขาว

548-559

การศึกษาคุณสมบัติของยางบง ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เพื่อนำไปใช้ทดแทนวัสดุคอนกรีต

จุฑามาศ ใบบุญ, ชัญญานุช รักษ์เจริญ, ณัชพล ศรีนวลขาว, รุจิรา รุจิระยรรยง, รวิพร ม่วงสวย, ศุภวิชญ์ พงษ์ดารา, คุณาสิน ฉัตรวิริยาวงศ์, สุกาญจนา สิงห์สุทธิชาติ, ชัยวัฒน์ ยอดจันทร์, ชวินธร ธีรสรเดช, วรดา กระจ่างศรี, โชติกา ประยุทธเต, ปรัชญา ศิริวัฒน์, ศศธร บริสุทธิ์นฤดม, และ ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร

560-569

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อค้นหาสถาปัตยกรรมต้นแบบที่ได้จาก “หมวกปีกแมงดา” ของชุมชนคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เควิน เฮนรีย์ เเกสเคล, ธีรวิทย์ ยันตรกิจ, อุกฤษฏ์ ศิริพันธ์, พรพรรณ พวงวรินทร์, ภาณุวัฒน์ ใจปินตา, อับดุลฮากีม ต่วนปูเต๊ะ, สรสิธ มณีนาง, นุสบา สรณานุภาพ, ตวงทิพย์ เหล่าออง, นรเสฏฐ์ เมืองเยาว์, ชวนากร พงศ์อินทร์, วริศรา กลิ่นสนิท, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ โอม ปนาทกูล

570-579

การใช้เปลือกแก้วมังกร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม

กัณฐวุฒิ บุญมี

580-591

การพัฒนาแป้งผสมกึ่งสำเร็จรูปสำหรับขนมช่อม่วง

ปาริฉัตร สร้อยน้ำ และ น้อมจิตต์ สุธีบุตร

592-600

การศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและกลุ่มสารระเหยจากไวน์ลูกไหน (Prunus domestica L.)

กฤตพร รำจวนเกียรติ, นิพนธ์ สนหอม, กิตติยา โชว์พานิช, เอื้องพร สมศรี, กัณฐวุฒิ บุญมี, จิรายุ มีสุข, คมแข พิลาสมบัติ, วีระพงษ์ วรประโยชน์, และ วรรณพ วิเศษสงวน

601-611

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารพันธุกรรมระหว่างวิธี Spin Column และวิธี Phenol Chloroform สำหรับไวรัสในการผลิตวัคซีนโรคนิวคาสเซิล สเตรน Lentogenic

สุวดี อิสรายุวพร, ธนพล นาคสุข, ณัฐภา สุมาลุย์, สุกัญญา พลเรือง, สาริศา เวียงชนก, และ การันต์ ชีพนุรัตน์

612-621

การศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน โดยใช้ดัชนีบ่งชี้ของซาโต้

ศิริวรรณ วาสุกรี

622-633

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

634-645

การประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

646-656

การเปรียบเทียบผลการพัฒนาแนวคิดทางเคมีเรื่องสารละลายโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณัฏฐริกานต์ ค้ำชู, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

657-666

โลกวิทยาการกับการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21

สิรจิตต์ เดชอมรชัย และ ชนยา ด่านสวัสดิ์

667-676

เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO เรื่อง ระบบประสาท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พงษ์ธลักษณ์ สิบแก้ว, ธเนศ พงศ์ธีรัตน์, และ ปิยะรัตน์ ชาวอบทม

677-686

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน

วราพร รัศมีจาตุรงค์, ดวงฤทัย ศรีแดง, และ อรพรรณ สมประสงค์

687-701

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แพรวโพยม บุณยมณี, กาญจนา จันทร์ประเสริฐ, และ จันทิมา วงชัยเพ็ง

702-713

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

อัญธิชา แสนทวีสุข, กนกพร ฉายะบุระกุล, และ ทิชากร สัตย์จริง

714-726

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปิยบุตร ทรัพย์สุคนธ์ และ ทัศนีย์ ปัญจานนท์

727-737

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จริยาภรณ์ จองญาติ และ วันทิกา เครือน้ำคำ

738-746

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ภูริทัต สิงหเสม และ ยุวันดา อินทรสวัสดิ์

747-756

การพัฒนาชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

ถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

757-767

การพัฒนาเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไพศาล สิมาเลาเต่า และ จรัญ แสนราช

768-778

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนตามรูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น โดยใช้โน้ตดนตรีสากลแบบกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สินีนาฏ ภู่น้อย

779-788

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อภิญญา ศรีสุข และ พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

789-797

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แทนการชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี

จุนพงษ์ โพธิ์แย้ม และ พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

798-808

การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวจีน

พิทักษ์ ชูมงคล และ อรรถพล อำพร

809-817

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีที่มีต่อเสื้อชั้นในสตรียี่ห้อ ซาบิน่า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พิทักษ์ ชูมงคล และ รัชดาวัลย์ มหาจิตรภิรมย์

818-826

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ ฝึกฝน และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

827-836

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รัตนา โพธิวรรณ์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

837-846

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

847-857

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังโดยใช้แป้งเมล็ดบัว และแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

วัลยา บุญหนุน, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, และ สุนัน ปานสาคร

858-866

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

วิษณุ มณีวรรณ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

867-876

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

มารุต ภู่พะเนียด, ณปภา ประยูรวงษ์, และ กมลทิพย์ อึ้งสุวรรณพานิช

877-885

ปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้าพักโรงแรมทางภาคใต้ของประเทศไทย

โกมลมณี เกตตะพันธ์

886-895

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของผู้บริโภค

พิพัฒน์ ไชยพัฒน์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

896-905

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น และเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ

906-915

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลของสันตสิริจากวรรณกรรมเรื่อง “ทาสประเพณี”

กนกพร ลายสนิทเสรีกุล, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, และ พิสิษฐพัฒน์ ทองเปลว

916-927

ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางภาษาในระดับต่ำ

วรรณนิภา วงค์ปัญญา และ ชัยทัศน์ มีศรี

928-936

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากนวนิยาย “วิมานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท์

ผาณิต ขุนศรี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

937-946

ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง

นภาพร อัศวะรังษีกุล

947-957

การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะกลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย

นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์, รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล, สุนทรา ธรนากร, และ สุรางศรี วิเศษ

958-971

อนุภาคและแบบเรื่องของเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา

รัชชานนท์ จิตรีสรรพ และ นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์

972-983

ความรุนแรงในครอบครัว: ปัญหาและแนวทางป้องกัน

ชลาศัย กันมินทร์

984-997

ศาสตร์การสอนของท่านนบีมุฮัมมัด: ศาสดาแห่งอิสลาม ที่มีผลต่อจิตใจของมนุษยชาติ

วิศรุต เลาะวิถี

998-1010

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21

ดลธิรา คงรักษ์ และ ปิยสุดา ม้าไว

1011-1021

การนำหลัก “Hou-Ren-Sou” มาใช้ในการบริหารงาน : กรณีศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อัจฉรา โหตรภวานนท์

1022-1032

พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อิสรีย์ สิทธิประชาราษฎร์ และ ฐิติ วิทยสรณะ

1033-1041

แรงจูงใจในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

อารีญา อุ่นเรือน, เมตตา เร่งขวนขวาย, ประเดิม ฉ่ำใจ, และ ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์

1042-1051

การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

1052-1062

ทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ อารีรัตน์ บุษบา

1063-1072

การประเมินผลโครงการ บีจีซี รักษ์น้ำ ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สรวรรณ อุตสาห์การ

1073-1081

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO

ชัชญา สกุณา และ อุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ

1082-1092

ภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านการสื่อสารการตลาด

กฤษณีกร เจริญกุศล และ กัญญานีน์ กุลกนก

1093-1102

กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16

กฤษณีกร เจริญกุศล และ วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

1103-1114

กระบวนการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (BGFC)

กฤษณีกร เจริญกุศล และ ญานิกา ทองประยูร

1115-1124

อิทธิพลการสื่อสารการตลาดของไทยทิคเกตเมเจอร์ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชัชญา สกุณา และ พัทธ์จิรา ศรีภูมิธนวงศ์

1125-1134

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย

วิภาวัลย์ ตันติปิฎก และ ประทีป เวทย์ประสิทธ์

1135-1146

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

ณัฐนันท์ ผิวผ่อง และ จอมเดช ตรีเมฆ

1147-1155

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความน่าเชื่อถือของน้องฉัตรและแบรนด์ RAN COSMETIC

ชัชญา สกุณา และ วาสิฏฐี อินธิกาย

1156-1165

ประสิทธิผลโครงการ “ฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด” ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ กัญณา สมใจมิตร

1166-1175

บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

พร้อมพงษ์ สนิทกลาง

1176-1186

เรื่องแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา ในพื้นที่ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภัทร์ชมน ชื่นสำนวล และ ศุภกร ปุญญฤทธิ์

1187-1202

วิธีการสื่อสารของนักเขียนเชียร์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์

วาราดา จันทร์เพ็ญ และ อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

1203-1213

การสื่อสารสุขภาวะในสื่ออินโฟกราฟิกของเฟซบุ๊คแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

กิตติศักดิ์ มีเพียร และ กฤษณ์ ทองเลิศ

1214-1227

โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคซึมเศร้า ของโรงพยาบาลคลองหลวง

ณัฐศรชัย พรเอี่ยม และ ธัญวิชย์ ยศทวีหิรัญ

1228-1237

การสร้างสรรค์การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฐศรชัย พรเอี่ยม และ กัญญาณัฐ ปานสัมฤทธิ์

1238-1247

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง : กรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน ควบคุมความประพฤติในประเทศไทย

ธัชนนท์ สว่างศรี และ ศุภกร ปุญญฤทธิ์

1248-1256

การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติด้วยมาตรการตรวจคนเข้าเมือง

อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1257-1266

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรคูคต

ภารดา ตันติรุ่งอรุณ, กฤษณพงค์ พูตระกูล, และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1267-1275

บทบาทของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กรณีศึกษาถนนข้าวสาร

ไกรพล ดีแก้ว

1276-1287

แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดแพร่

สัจจะพันธุ์ สุนทรธีมากร และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1288-1299

การศึกษาสาเหตุและรูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม ลักษณะการกระทำความผิด เกี่ยวกับการปล้นรถขนเงิน

นพพร หิรัญรักษ์ และ จอมเดช ตรีเมฆ

1300-1309

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธันยพร สุวัจนพรพงศ์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

1310-1320

แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน กรณีศึกษา หมู่บ้านจัดสรร ในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ศุภโชค พ่อค้าไทย และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1321-1331

การสื่อความหมายผ่านอินโฟกราฟิกในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ รายการที่นี่ Thai PBS สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

กัญญาภัค สำเภาเจริญ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1332-1345

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

เบญจวรรณ เจริญปฐมตระกูล, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

1346-1356

การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทด้วยทฤษฎีอาชญาวิทยา : กรณีศึกษาสถานประกอบการบนถนนข้าวสาร

ธงไทย ไพเราะ และ จอมเดช ตรีเมฆ

1357-1366

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อนัส ปะลาวัน และ นธกฤต วันต๊ะเมล์

1367-1376

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ศิริภรณ์ ยอดศิริ

1377-1385

การประเมินกิจกรรมการประกวด Thailand International Sport Expo Physique Contest ครั้งที่ 4 ภายใต้งาน Thailand International Sport Expo 2017

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ วรธิษณ์ ดวงทองคำ

1386-1398

ปัจจัยทางนวัตกรรมการสื่อสารและปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

1399-1411

อิทธิพลของอารมณ์ขันทางลบ การละเลยคุณธรรม และการรับรู้ความนิรนาม ต่อพฤติกรรมการข่มเหงรังแกบนเฟซบุ๊ก

อภิญญา หิรัญญะเวช

1412-1422

แผนการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจขายสินค้าบนสื่อออนไลน์

ชฎายุกานต์ ไกรฤกษ์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

1423-1429

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซื้อซ้ำสินค้าพรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อติพร พลอยศรี และ สุมามาลย์ ปานคำ

1430-1438

การนำเสนอเนื้อหาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก

รพีวรรณ กลยนี

1439-1447

การสื่อความหมายทางสังคมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนเพื่อเยาวชน

ศมวัต ชาญณรงค์ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1448-1457

ยุติธรรมชุมชน: กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ, สุจินต์ เสนาแพทย์, รพีพร สายสงวน, และ วศิน อุสันโน

1458-1474

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของสมาชิกแฟนเพจที่มีต่อเพจเฟซบุ๊กขอบสนาม

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ นลธวัช ไชยศรีรัมย์

1475-1483

การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ, สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, และ อนิสา มานะทน

1484-1493

การเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อวารสาร “ออนไลน์ CAT CLUB” ของบุคลากร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ดารุเรศ กาศโอสถ และ วราภรณ์ ชื่นชม

1494-1504

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์

1505-1515

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วีรวัฒน์ อำพันสุข และ เบญจวรรณ งามทวี

1516-1522

การเปิดรับและทัศนคติของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีต่อ วารสาร “SAT Magazine”

ดารุเรศ กาศโอสถ และ ชานนท์ เอี่ยมช้อย

1523-1531

ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ ธนทรัพย์ สันทัดค้า

1532-1545

พฤติกรรมการชมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด

นฤนาถ ไกรนรา และ เนติพล เพชรสีนวล

1546-1554

การสะท้อนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นผ่านภาพยนตร์สั้นประกวดของ สำนักงานคณะกรรมการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ณัฐพงศ์ พิมพ์จันทร์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

1555-1565

การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นทางการสื่อสารในป้ายรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ยุวดี จวงทอง

1566-1575

รูปแบบความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณในการทำงานที่มีต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสภาคริสตจักรในเขตบางรัก

ศิริขวัญ เพ็งสมยา และ ธัญนันท์ บุญอยู่

1576-1585

อิทธิพลของอายุต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ข้อจำกัดในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้หญิงไทย

ฐิติวรรณ สีผึ้ง

1586-1595

ข้อยกเว้นของพยานหลักฐานซึ่งต้องห้ามรับฟังในคดีอาญา

เชฏฐ คำวรรณ, สุภัทร รัตนารมย์, และ อนันต์ สันติภาพ

1596-1608

การสร้างสรรค์โมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารองค์กร ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ฝ่ายข่าว)

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ สวรรยา วรชิน

1609-1618

การสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

พลอย พิมพ์ศิริ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

1619-1626

การวิเคราะห์เนื้อหาและการสื่อสารผ่านใบปิดภาพยนตร์สยองขวัญแนวอำนาจเหนือธรรมชาติ ของภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์อเมริกัน

พทิษฏยา จันทร์เทศ

1627-1636

การผลิตและการประกอบสร้างความกลัวในรายการคนอวดผี

ณัฐนนท์ ฤกษ์พึงดี และ กฤษณ์ ทองเลิศ

1637-1645

ความสามารถทางการสื่อสารของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

พัชรจิรา ตัณฑ์ประพันธ์

1646-1655

การรื้อถอนความคิดเห็นของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

สังศิต พิริยะรังสรรค์, ฉัตรวรัญ องคสิงห, พิชญาดา ดำแก้ว, พรรษมณฑ์ ศรีนวลนัด, และ นิดาวรรณ เพราะสุนทร

1656-1664

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด

กริช โลหะสุวรรณ และ ขจร ฝ้ายเทศ

1665-1673

โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเสื้อกล้ามทอมบอย “มิสเตอร์ทอมส์”

นรากร อมรฉัตร และ ณัฐทินี ราชประสิทธิ์

1674-1682

โครงการสร้างสรรค์การสื่อสารตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์ “ข้าวห่อพ่อแม่”

นรากร อมรฉัตร และ เสาวลักษณ์ แก้วสีเหลือง

1683-1691