RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

โลกวิทยาการกับการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21

สิรจิตต์ เดชอมรชัย และ ชนยา ด่านสวัสดิ์

Pages: 667-676

คำสำคัญ: การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.398