RSU National Research Conference 2014

List of articles:

Page Number

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นในกิจกรรมการบริการศูนย์บริการรถยนต์ขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์, และ วชิระ สิงหคะเชนทร์

2-9

การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนแมกนีเซียมที่มีซาเลนลิแกนด์เป็นองค์ประกอบ สำหรับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลคไทด์

ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง และ คัมภีร์ พรหมพราย

10-16

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกตีนเป็ดเพื่อกำจัดความกระด้างในน้ำ

ปัญญา มณีจักร์

26-34

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นจากรำข้าวหอมปทุม

ลักษณา เจริญใจ, ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค, สุกัญญา เศรษฐรักษา, ลุกมาน สือรี, ศิริพร กิตติวิสุทธิ์, อภิรักษ์ สกุลปักษ์, ทศธน จรูญรัตน์, และ กฤษณา ไกรสินธุ์

35-43

การศึกษาพิษจลนศาสตร์ของฟูซารีนอนเอกซ์ในลูกสุกร

ธนิต แสงเทียนชัย, ศรัญญา พัวพลเทพ, สุภาภรณ์ อิสริโยดม, อักษร แสงเทียนชัย, Yoshinori Ikenaka, และ Mayumi Ishizuka และ อำนาจ พัวพลเทพ

44-50

ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่

ทัศนีย์ ปัญจานนท์, ทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล, และ เยาวลักษณ์ สมบุญสิริ

51-58

การยับยั้งการทำงานของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิด 2 โดยสารจากพืชกลึงกล่อม

ศิริมา สุดวิลัย, ปทุมรัตน์ ตู้จินดา, และ สัณหภาส สุดวิลัย

59-66

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ศิรินภา ทองแดง, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

67-76

การศึกษาผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของกระดูกสันหลังต่อความแม่นยำในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตซอลชายไทย

สมชนก หงษ์ทอง, เรณุกา สมชื่อ, ปรารถนา เหมือนจินดา, วิรุฬยุพา คำสมัย, และ พัชรียา ขุนจันทร์

77-87

การพัฒนาและการตรวจคุณภาพแบบสอบถามสำหรับการประเมินความวิตกกังวลทางทันตกรรมในเด็กไทยวัยเรียนตอนต้น

สุกริช พูลสุข, จินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์ ทิพปภา กายบริบูรณ์ ก้องยศ จารุฐานันต์ ญาณิศา วลัยพัชรา, กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ, ณิฐนันท์ ชาติพหล, ศศิวิมล น่วมโพธิ์, วิภารัตน์ เพ็งเดือน, และ เมธาพร ธโนบุญรัตน์

88-95

เสถียรภาพเชิงมิติของวัสดุพิมพ์ปากชนิดซิลิโคนเมื่อเก็บไว้ในเวลาต่างกัน

อุมาพร วิมลกิตติพงศ์, สปัน เล็งเลิศผล, กมลจุฑา วราดิศัย, จุรีณาฐ อุไรธนกุล, และ นาตยา โรจนรัตน์

96-102

ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการพยาบาลในการจัดการความปวดต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล การรับรู้ความปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ

สุธิดา ธีรานุตร, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

103-112

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 1 ปี

นันนภัส พีระพฤฒิพงศ์, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ พาฝัน โชติมา

113-123

ระดับเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตส ในชายไทยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

อัญชลี ต้นสมบูรณ์, พิศิษฐ์ นามจันทรา, และ กาญจนา สุริยะพรหม

124-131

ความดันตาของคนไทยที่เป็นต้อหินและไม่เป็นต้อหิน

ภัชภิชา ยกกำพล, ณัดดาวัลย์ อดกลั้น, ภัทราพร หนูสวี, และ วัฒนีย์ เย็นจิตร

132-142

ตาเหล่และตาขี้เกียจในประเทศไทย

เมธี จรัสอรุณฉาย, ณัฐนันท์ สกุลสิริทิวากร, และ วัฒนีย์ เย็นจิตร

143-151

อัตราส่วนรอยบุ๋มในขั้วประสาทตาของคนไทยที่ไม่เป็นต้อหินและเป็นต้อหิน

ตฤณณวัฒน์ ทองชิต, พรทิพย์ อโคตมี, วัฒนีย์ เย็นจิตร, และ ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

152-159

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิรินันท์ จันทร์ทอง และ ศิริวรรณ วาสุกรี

161-168

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุภัทรา โพธิ์สุวรรณ และ สานนท์ ฉิมมณี

169-178

สมรรถนะทางความร้อนของอิฐบล็อกผสมผักตบชวาและขี้เลื่อย

วรรณี เอกศิลป์ และ ชัยรัตน์ บุญถนอมวงศ์

179-186

การวิเคราะห์อัตราการเสื่อมสภาพของลูกปืนแท่นรีดในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น

นิติมา อัจฉริยะโพธา, พิชญา ชิตสมบัติ, สาวิตรี อักษรพูนทรัพย์, และ อังกูร หวังวงศ์ชัย

187-191

การวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 4 รูปแบบ

วรลักษณ์ อังปนานนท์ และ ชัยภพ ศิระวรกุล

192-200

การประเมินระดับน้ำโดยระเบียบวิธีการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก : กรณีศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สุชาวดี อัคคอิชยา, เกริกชัย ทองหนู, และ ธนิต เฉลิมยานนท์

201-209

การแปลงคำตอบอนาไลติคัลของการจำลองการเคลื่อนที่มลพิษน้ำบาดาลลงในเอ็กซ์เซลสเปรดชีท

กิจการ พรหมมา

210-217

ผลของแรงดันไฟฟ้าและช่องว่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดต่อการบำบัดความขุ่นของน้ำเสียโดยการจับตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

ไพฑูรย์ หมื่นจำเริญ และ แคทลียา ปัทมพรหม

218-224

ผลของอัตราส่วนการไหลที่มีต่อประสิทธิภาพ ขนาดตัด ดัชนีความคม และอัตราส่วนความเข้มข้น โดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สำหรับการแยกซิลิกาขนาดเล็ก

ประธาน วงศ์ศริเวช, ชาญณรงค์ แซ่เล้า, อมร จันทร์ทอง, สราวุธ เนื่องจำนงค์, ฉัตรชัย นิมมล, อนุชา หิรัญวัฒน์, และ พิชัย สร้อยสน

225-231

การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายปราสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับเพื่อทำนายความน่าเชื่อถือของชั้นหล่อลื่นในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

อนันตญา วงศ์คำลือ และ สุรเทพ เขียวหอม

232-236

ดีไฮเดรชันของเอทานอลโดยใช้แกมมาอะลูมินาที่ปรับปรุงด้วยโบรอนและแกลเลียม

บงกช ทองประดับ และ บรรเจิด จงสมจิตร

237-243

ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง: การวิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพ

วิไลลักษณ์ ตรีพืช

244-252

การดูดซับสังกะสีไอออนออกจากน้ำทิ้งจากการชุบโลหะด้วยเยื่อกระดาษ

พนิดา สามพรานไพบูลย์, จารุวรรณ เหล็กเพชร, และ วัลย์วิสา นาคสมบูรณ์

253-258

การผลิตถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

วีรพัฒน์ วิวัฒโนดม และ บรรเจิด จงสมจิตร

259-263

การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดำน้ำแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบควบคุมแบบ PID และ SMC

ธนพงศ์ ทองโชติ และ ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

264-273

ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อความเค้นตกค้างและสมบัติทางด้านความล้าของเหล็กกล้า ไร้สนิม มาร์เทนซิติก AISI 420 ที่ผ่านการรีดลึก

ทศพร นิมิตรบัญชา และ ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

274-279

การวิเคราะห์การระเหยของหยดน้ำที่ไม่เป็นทรงกลมด้วยเทคนิคการประมวลภาพถ่ายและการจำลองเชิงตัวเลข

ปรเมศ อึงบวรตระกูล และ ปูมยศ วัลลิกุล

280-288

การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบลูปปิดโดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลหมายเลข

อภิชิต กระจ่างเย่า และ บุญล้ำ สุนทร

289-297

การใช้โปรดิวเซอร์ก๊าซและก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงร่วมสำหรับหัวเผาชนิดผสมกันมาก่อน

พัฐนนท์ กกแก้ว และ สุรชัย สนิทใจ

298-304

การศึกษาสมรรถนะและการปล่อยไอเสียของเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์ผสมจากน้ำมันปาล์ม

สรายุทธ รอดแป้น และ มาลี สันติคุณาภรณ์

305-312

ปฎิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลโดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาซิลิกาที่ปรับปรุงด้วยแลนทานัม

ภัทรพร ดุสิตสถิตไกวัล และ บรรเจิด จงสมจิตร

313-319

การศึกษาสภาวะในการแช่ข้าวฮางงอกเพื่อลดการเหม็นหืนของแป้งข้าวฮางงอกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่

นฤมล ลอยแก้ว, เบ็ญจรัก วายุภาพ, และ วราพร ลักษณลม้าย

320-327

พฤติกรรมการสื่อสารของคนไทยที่ไม่เหมาะสมในสังคมออนไลน์ (กรณีศึกษา Youtube.com): กราฟิกเคลื่อนไหวที่ใช้ในการสื่อสารเชิงสัญวิทยา

ธัญญกนก สุจริตรัฐ, วลัยภรณ์ นาคพันธุ์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

329-337

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของเงิน

วีระพันธุ์ สุภานันต์

338-345

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องโลกมิติเดียว

อมรวัฒน์ ชัยจินดารัตน์

346-352

การออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ การกินอย่างถูกหลักโภชนาการ

อชิตา เทพสถิตย์

353-360

โครงการสื่อโฆษณาแอนิเมชั่นรณรงค์หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยใช้ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่า

โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์

361-366

การออกแบบแอนิเมชั่น เรื่อง บทสะท้อนการเมืองไทย ผ่าน ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “กูรมาวตาร กำเนิดพระราหู”

สุรชัย อุดมมั่น, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

367-376

การออกแบบภาพยนตร์สั้นเทคนิคสื่อผสม เรื่อง ความขัดแย้งของสังคมไทยผ่านมุมมองของพุทธทาสภิกขุ

พลณุศักดิ์ วงษาสุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

377-384

จุลปทุมชาดก ตอน พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระกุมาร: แอนิเมชั่น 3 มิติ ผสม 2 มิติ เพื่อการเผยแพร่ จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

อนันต์กิตติ์ จันทร์ไกร, สุชีพ กรรณสูต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

385-392

โครงการออกแบบสื่อการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติในสายงานแอนิเมชั่น

ภาณุวัฒน์ เฟื่องเพียร, พิศประไพ สาระศาลิน, และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์

393-400

การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กสมาธิสั้น โดยเน้นเรื่องสี

ทัศนีย์พร สวรรณเขตร์ และ พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ์

401-404

การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการรณรงค์ทันตสุขภาพสำหรับเด็ก

ป้องรัฐ บุณยประเวศ

405-408

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สันธยา ดารารัตน์

410-417

วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองทัพอากาศ

สุวิสา พลายแก้ว

418-425

การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์การ (TQM) และความพึงพอใจในการทำงาน: กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

426-432

ปัจจัยด้านความเสี่ยง ความนึกคิดทางจริยธรรมและแฟชั่น บรรทัดฐานและสถานะทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการซื้อสินค้าตรายี่ห้อระดับหรูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กนกวรรณ บวรกิติวงศ์ และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

433-441

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงาน :กรณีศึกษาแอพพลิเคชั่น “ไลน์” ที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์

พรพิมล บูรณเบญญา และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

442-453

นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

454-459

การศึกษาตัวแบบการประเมินชื่อเสียงของบริษัทเอ็มวีพี คอนซัลท์แทน์ จำกัด กับระดับพฤติกรรมหลังการใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ถิรวรรณ สกุลวงศ์สิริโชค

460-465

การบริการลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในซูเปอร์เซ็นเตอร์

ภัทรพร มะลิสอน และ ธีระ เตชะมณีสถิตย์

466-474

ปัจจัยในการทำการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้าน ผ่านช่องทางร้านขายยาสมัยใหม่

สุภัตรา แปงการิยา

475-482

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ศศิธร ง้วนพันธ์

483-491

การปฏิรูปแผนธุรกิจ: ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนตัวเร็ว(FMCG)ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย

พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์, ภูริพัฒน์ ชาญกิจ, และ ศศิธร ง้วนพันธ์

492-499

การศึกษาอิทธิพลของ คุณสมบัติด้านกายภาพ การส่งเสริมการขาย พฤติกรรมของพนักงาน การรับรู้การโฆษณา ที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียม “แกรนด์ ยู”

นิพนธ์ จิรวิทยวิไล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

500-507

อิทธิพลของความรัก ความอภิรมย์ และความตื่นตัวต่อตราสินค้า การแสดงถึงสถานภาพทางสังคม และความภาคภูมิใจในตนเองที่มีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ซื้อเครื่องแต่งกายตราสินค้า A ในเขตกรุงเทพมหานคร

กิติยา ลิขิตพิเชฐกุล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

508-516

อิทธิพลของ ปัจจัยภาพลักษณ์ทางการตลาด การรับรู้ด้านคุณภาพ ความใส่ใจในแฟชั่น ชื่อเสียงของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ของผู้ซื้อเสื้อผ้าต่างประเทศแบรนด์เอในเขตกรุงเทพมหานคร

อรอนงค์ ก่ำพิทยากุล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

517-524

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อซ้ำที่ร้านเครื่องประดับเพชรแบรนด์ A ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กชรัตน์ ปัญญวัต และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

525-531

ผลกระทบของ การสังเกต ความเหมาะสมของเนื้อหา อัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภค การรับรู้ต้นกำเนิดของตราสินค้า ที่มีต่อ ความตั้งใจซื้อจานดาวเทียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนีนาถ ช่วยคงทอง และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

532-539

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาของบริษัทประกันชีวิตที่ใช้แอพพลิเคชั่น “ไลน์” เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย

ทิฆัมพร อนันต์ศิริกุล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

540-548

การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีชื่อเสียงของธุรกิจบันเทิง ในประเทศไทย

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ธีระ เตชะมณีสถิตย์

549-557

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัย จากมุมมองของลูกค้าที่ต้องการซื้อในจังหวัดพิษณุโลก

จิราธิวัฒน์ ศุขุมวิริยกุล, จารุวรรณ แดงบุบผา, และ จุฑามาศ วิสาลสิงห์

558-565

รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชาสมุนไพรเพื่อลดเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวาน

ณัฐพัชร์ วราสุทธิไพศาล และ ศศิธร ง้วนพันธ์

566-573

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

กาญจนา คำแหง และ ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล

574-580

การเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสมาร์ทโฟนต่างประเทศและสมาร์ทโฟนท้องถิ่น กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สุพรรษา ธนาอุยกุล

581-588

การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า: กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่

วุธพงศ์ ลาภเจริญ

589-596

การศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อประชาคมอาเซียน

พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์, ศศิธร ง้วนพันธ์, และ พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์

597-604

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจมาเยี่ยมเยือนชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของนักทัศนาจรชาวไทย

นพรัตน์ น้อยเจริญ และ ณัชชา ดวดรักษ์

605-615

การท่องเที่ยวตลาดน้ำเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานีตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไทย

นพรัตน์ น้อยเจริญ, ตระกูล จิตวัฒนากร, และ บังอร โกศลปริญญานันท์

616-623

อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเมืองหน้าด่านในประเทศไทย กรณีศึกษา : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นงนุช กันธะชัย

624-633

ความผันผวนแบบวัฏจักรภายในและแบบเคออสในระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก

สมบัติ ใจดี

634-643

การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555

ขนิษฐา เนียมแสง

644-655

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน สังกัดศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทนงศักดิ์ พนมสินธุ์, นัฐวรรณ ธรรมสิทธิเวท, ศศิธร นวลดี, และ ภัทราวดี มากมี

656-665

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนามในช่วงปี ค.ศ.1975-2011

พิชฌา เชียงกูล

666-674

ความเป็นไปได้ของผลกระทบของเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนต่อระดับและปริมาณน้ำที่เชียงแสนและโขงเจียม

สมเกียรติ อริยปรัชญา, ณรงค์ สินสวัสดิ์, ดามพ์ สุคนธทรัพย์, และ ธนศักดิ์ วหาวิศาล

675-691

การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษของคำศัพท์เฉพาะกีฬากอล์ฟในหนังสือพิมพ์ไทย

สุดใจ คว๊อค

692-697

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ลิฟต์มหัศจรรย์”

ปาริชาติ ยังรักษ์

698-707

การวิเคราะห์การแปลชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน

Wenjing Lu

708-715

ปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในมุมมองของชาวต่างชาติ

กาญจนา ชีวาสุขถาวร

716-726

ความหมายและองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของงานรณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นทางโทรทัศน์

ชัชญา สกุณา

727-735

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้านประเภทลิเก ศึกษากรณี ลิเกคณะไชยา-แอน มิตรชัย

ขนิษฐา ทองชุ่ม

736-744

กลยุทธ์ของผู้จัดละครโทรทัศน์ในกระบวนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กรณีศึกษา คุณยศสินี ณ นคร

พทัยนุช บุศน้ำเพชร

745-754

การโฆษณาแฝงของภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสารท่องเที่ยวไทย

กฤษณีกร เจริญกุศล

755-762

ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ณญาดา จันทโชติ

763-771

การเปิดรับข่าวสาร การมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

772-780

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในทัศนะของสื่อมวลชน

สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ

781-790

การเปิดรับและความพึงใจของประชาชนที่มีต่อรายการเสียงตามสายของเทศบาลลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

คมศร สนองคุณ และ ฟ้าพินิจ สุประดิษฐ์

791-798

ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีต่อรายวิชา COM 218: ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1

ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ

799-809

โครงการสร้างสรรค์สื่ออัตลักษณ์องค์กรผ้าหมี่ขิด

พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น และ วริทธิ์ ทีปสว่าง

810-818

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ติดต่อ

ปิยะพันธ์ สุรินทร์, นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด, และ พงศ์ยุทธ จั่นทอง

820-829

ความเป็นครูกัลยาณมิตร ของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บุปผา บุญสมสุข และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

830-838

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วรรณวิสา จันทร์สุนทราพร

839-847

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล

847-855

การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ เรื่อง “อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยการใช้สูตร” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และ การเรียนรู้แบบอิสระด้วยบทเ

นิศากร จุลรักษา

856-865

การพัฒนาหนังสือการ์ตูนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

866-873

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เน้นการปฏิบัติ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธย

บุญช่วย ภักดี

874-886

การกระจายของการเน้นเสียง ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหนังสือแบบเรียน “Person to Person: Communicative Speaking and Listening Skills”

เรืองสิน ปลื้มปั่น

887-894

ความท้อแท้ในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

อัษฎากร ศุภกิจ

896-903

ปัจจัยทำนายต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นพวรรณ รื่นแสง, วรวรรณ สโมสรสุข, และ เบญจมาศ เป็นบุญ

904-911

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพการศึกษากับความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนานาชาติ

วิเชียร พันธ์เครือบุตร, ชัยภัฏ วรรธนะสาร, วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์, วัลลี พุทโสม, และ อัญชลี เหลืองอ่อน

912-919

การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์คุณภาพบริการและความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

วราภรณ์ น้อยแสง

920-928

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัชรี จินดาวัฒนวงศ์, บุษราคัม สิงห์ชัย, และ พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์

930-931

อิทธิพลของสารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ที่มีผลต่อการลดปริมาณโปรตีนในถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ

รุจิกา ทักษ์คีรี และ นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

932-933

โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารเพื่อการบริโภคสำหรับผู้หญิงที่ต้องการควบคุมปริมาณอาหาร

ธีราภรณ์ หุ่นธานี และ ธีรนพ หวังศิลปคุณ และไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์

934-935

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

นนทวัฒน์ อามีน

936-937

การศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณพัฐอร บัวฉุน

938-939