RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

List of articles:

Page Number

ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตของพืชในระบบการให้แสงประดิษฐ์สำหรับต้นอ่อนทานตะวัน

กิตติธัช รัตนโชติ และ ฉัตรชัย มานะดี

1-13

ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชันที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ชูชีวิน กาญจนถาวรวิบูล, เชาวลิต มณฑล, และ หทัยรัตน์ อุไรรงค์

14-25

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเทคนิคแอปตาไซม์สำหรับตรวจหาเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิก เอสเชอริเชีย โคไล

ศิวะพร ประชูโชติ และ เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

26-35

การคัดเลือกโมเลกุลนาโนบอดีที่มีความจำเพาะต่ออิมมูโนโกลบูลิน อี ด้วยเทคโนโลยี การแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ

ดวงดาว แซ่ฉั่ว, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, และ ชมดาว สินธุวณิชย์

36-44

การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับไฮดรอกซีอะปาไทต์และ ไตรแคลเซียมฟอสเฟสคอมโพสิตไมโครพาร์ทิเคิล

พศิณ กุญชรินทร์, ณัฐพล ถนัดช่างแสง, ภูรินท์ นีละวงค์, ธรณัส พันธ์ทอง, ธนดล ธนากรเกรียงไกร, ศนิ บุญญกุล, และ สุธี วังเตือย

45-53

การแยกเพศโดยการใช้ซากกะโหลกศีรษะมนุษย์ส่วน Foramen Magnum ในประชากรไทยที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ปฐมพงศ์ จันธิมา, จุฬามณี ทัลคำมุล, ธัญญลักษณ์ คุ้มภัย, พิมพ์พิมล กัมปนาทแสนยากร, และ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

54-64

การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์

ดวงมณี แสนมั่น, สุวนันท์ อุดมสุข, ลักษมณวดี ราชาธรรมกุล, ธนสาร ศิริรัตน์, ภาณุพงศ์ สหายสุข, และ สุชา จุลสำลี

65-77

การพัฒนาต้นแบบระบบช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

พนัสชัย ศรีบำรุง, นรินทร์ จีระนันตสิน, กรีฑา จิรัตฐิวรุตม์กุล, และ สุรชาติ ปัญญา

78-89

การศึกษาเปรียบเทียบการจำแนกประเภทข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีสิ่งแปลกปนโดยใช้ข้อมูลจำลอง

ณัฏฐชัย บวรมงคลศักดิ์ และ อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช

90-99

การพัฒนาต้นแบบเครื่องดูแลพืชแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์, นรินทร์ จีระนันตสิน, และ พนัสชัย ศรีบำรุง

100-110

การเปรียบเทียบวิธีบูตสแตรปในการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเชิงเส้นที่มีมิติสูง

ภูวกร นิธิศนทีกุล

111-121

การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น)

ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ และ ผศ.ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู

122-135

การศึกษาปัจจัยเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

พชรพรรค์ พรมเหลา และ พิพัฒน์ สอนวงษ์

136-147

อิทธิพลกระแสเชื่อมโลหะโดยใช้ก๊าซแอ็คทีฟ ( MAG ) ต่อสมบัติของรอยต่อเกยเหล็กกล้า SPH590

อานนท์ เชียรประโคน

148-154

การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดของเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักร: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่

ศิลปชัย วัฒนเสย และ พิษณุ มนัสปิติ

155-164

การลดของเสียของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสไดร์ฟ

จีราภรณ์ จันทร์ศรี และ รศ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม

165-176

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบโดยทันทีระหว่างการยกระนาบการสบฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่มีแท่นกัดในส่วนหลังและวัสดุยึดติดแถบรัดจัดฟันต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและการประเมินความสามารถในการบดเคี้ยวด้วยตนเองในผู้ป่วยจัดฟัน

ปกฉัตร บุญภู และ ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

177-188

ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างใบหน้าด้านข้างต่อการรับรู้ความสวยงามของกลุ่มอายุต่าง ๆ

วิวรรณ ทิพยางกูร, ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์, และ นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ

189-198

ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการผลิตกรดและการสร้างไบโอฟิล์มของเชี้อ Streptococcus mitis

ปนัดดา อยู่อภิบาลรักษ์, อรนาฎ มาตังคสมบัติ, และ พนิดา ธัญญศรีสังข์

199-206

การประเมินการสึกของแปรงสีฟันด้วยเครื่องแปรงฟันในห้องปฏิบัติการ

ตวงสิน พฤกษสุวรรณ, ปริม อวยชัย, ยศกฤต หล่อชัยวัฒนา, และ อรุณี ลายธีระพงศ์

207-216

ผลของการแปรงต่อแรงยึดของไนลอนในสิ่งยึดโลเคเตอร์อาร์ทีเอกซ์

วาสิตา พงศ์วัฒนะ และ กฤช กมลขันติกุล

217-228

การศึกษาภาพรังสีวัดกะโหลกศีรษะด้านข้างของผู้ป่วยจัดฟันไทยที่ได้รับการรักษาแล้วที่มีรูปด้านข้างของใบหน้าแบบตรงและแบบเว้าที่สวยงามยอมรับได้เปรียบเทียบกับค่าปกติของผู้ใหญ่ไทย

วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์, พิมพ์สิริ กันต์พิทยา, และ เจนตา ชะวะนะเวช

229-240

การเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 3 ที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างเดียวเเละที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร โดยดัชนีอเมริกันบอร์ดออฟออร์โทดอนทิคออบเจคทีพเกรดดิงซีซเท็ม

ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ และ สิริโฉม สาตราวาหะ

241-253

ภาวะการเปียกของพื้นผิวแผ่นโลหะเจือนิเกิลไทเทเนียมที่ถูกเคลือบด้วยกราฟีนออกไซด์ซิลเวอร์นาโนคอมโพสิตด้วยวิธีอีเล็กโทรโฟรีติกเดปโพสิชั่น

สิรภัทร พิพัฒนฉัตร

254-265

ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่มในฟันหลัง: การศึกษาเบื้องต้น

รินรดา ภิรมย์ภักดิ์, สุชยา ดำรงค์ศรี, พรกวี เจริญลาภ, ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์, และ ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล

266-276

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลียนแบบกระบวนการคืนกลับแร่ธาตุในธรรมชาติของเนื้อฟันมนุษย์ ระหว่างแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

พิมพ์กานดา มณีรัตน์ และ ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

277-287