RSU National Research Conference 2015

List of articles:

Page Number

ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรทางพันธุกรรม ณ ลำดับนิวคลีโอไทด์ -938C>A และการแสดงออกในระดับโปรตีนของยีน Bcl-2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทย

ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย, วนิดา พงศ์สถาพร, และ เพ็ญศรี แซ่หลี และวิมล สุขตั้งมั่

2-8

การศึกษาปริมาณเถ้า เถ้าที่ไม่ละลายในกรด และไซยาไนด์ตกค้างในพืชบริเวณใกล้เหมืองแร่ทองคำ

ลักษณา เจริญใจ, ฟามีรา มะดากะ, และ ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค และวรวรรณ สายงาม

9-17

ยีนดื้อยาในกลุ่มเบต้าแลคแทมในน้ำทิ้งของโรงพยาบาลแห่งหนึ่

ทิพากร พรมี, พรพรรณ ดีระพัฒน์, และ กนกรัตน์ ศิริพานิชกร และชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

18-25

การศึกษาการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทธิซิลลินชนิดที่การติดเชื้อเริ่มในชุมชน และในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

นัชชา ยันติ, พรพรรณ ดีระพัฒน์, และ กนกรัตน์ ศิริพานิชกร

26-32

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราทะเล Aspergillus terreus CRIM 301

สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, ธรรมรัตน์ อารีย์, และ สัญญา สุเรรัมย์ และประสาท กิตตะคุปต์

33-43

การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีน A2 ที่ต้องการอุณหภูมิสูงจากกุ้งแชบ๊วย

ประภาพร อุทารพันธุ์, กนกวรรณ ขอค้า, พันทิพา รุณแสง, และ อรณิชา รัตนาภรณ์

44-51

การศึกษาสมบัติของโดเมนจดจำคาร์โบไฮเดรตของเลคตินแบบ C จากกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)

อรณิชา รัตนาภรณ์, ประภาพร อุทารพันธุ์, และ พันทิพา รุณแสง

52-60

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเบสแก่ร่วมกับถ่านกัมมันต์

ปัญญา มณีจักร์

69-77

การเตรียมและสมบัติของโฟมพอลิยูรีเทนผสมปุ๋ยยูเรีย

วราภรณ์ ตันรัตนกุล และ ศิวรรจน์ คงหนู

78-85

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากแหนมหมู

ณัฐกาญจน์ แดงมณี, กนกวรรณ พลับจีน, วันวิภา สกุลธนะศักดิ์, และ นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์

86-91

การศึกษาเชิงคำนวณของผลจากดีเอ็นเอต่อพลังงานอิสระ ในสถานะกระตุ้นของสารเรืองแสง Cy3

ชิตนนท์ บูรณชัย, พิไลลักษณ์ สว่างแสง, และ ชุตินธร พันธ์วงศ์

92-100

การแยกและการคัดกรองจุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์ Polyhydroxybutyrate P(3HB) จากตัวอย่างดินและน้ำในประเทศไทยโดยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน

วิมล ชอบชื่นชม, ลุกมาน สีอรี, และ ณัฐพล ถนัดช่างแส

101-108

การพัฒนาเครื่องนับพล๊าคของไวรัสเด็งกี่

เลอชาย โมสิกรัตน์, สุธี ยกส้าน, และ สุเมธี ธนังกุล

109-118

ปริมาณสารตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในผักชีหลังฉีดพ่น 3 อัตรา

ฐิติยา แซ่ปัง และ ชนิดา เกิดสรรทัศน์

119-127

การลดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรโดยการฉีดพ่นสารละลายด่างไตรโซเดียมฟอสเฟต

ชลัชวรรณ แสนเสมอ, ทองกร มีแย้ม, กรรณิการ์ ณ ลำปาง, และ ดวงพร พิชผล

128-140

ประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของคอมโพสิตเรซินที่ อุดครั้งเดียวเต็มโพรงฟันผ่านการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคแบบนูป

อัมพาภรณ์ นิธิประทีป, ชาวินีย์ อภิมั่นจินดากุล, เกวรี สังขกร, นภสร เติมธนะศักดิ์, พรรณพัชร เมืองมา, พิชญา สุวรรณวลัยกร, ธัญญา พิริยะพงษ์พันธ์, ทิติพร พงษ์ศรีทอง, วิไลลักษณ์ เจริญผล, และ อานนท์ อมรรัตนเวช

141-149

การเปรียบเทียบความแข็งผิวของเคลือบฟันน้ำนมภายหลังการใช้ฟลูออไรด์วานิชสองชนิด

ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล, อังสุมา ชลออยู่, กรรณิการ์ ดีเจริญ, จินต์พัทธกานต์ ทวีภัทรพงกุล, ธนภัทร ธรรมประสม, นันทนัช เจริญทรัพย์, นันทภพ จันทร์ชูวงศ์, ภคพร สุนทรปกาสิต, ภัชธีญา เส็งพานิช, และ รัชนู พรมนารี และ วาสนา กุลาตี

150-158

ผลของสารที่ทำให้เกิดรูพรุนต่อสมบัติทางกายภาพของโครงเลี้ยงเซลล์สามมิติไฟโบรอิน จากไหมไทยสายพันธุ์ผสมนางน้อยศรีสะเกษ 1 และ ม.

วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์ และ วิริยา จูวัฒนสาราญ และ ธีระศักดิ์ ดารงรุ่งเรือง

159-168

ความแข็งแรงของพันธะแบบดึงระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์สองชนิด ณ เวลาแตกต่างกัน

วิโรจน์ วันสม, ชมภูนุช ธรรมเภตรารักษ์, นายดุสิต เปี่ยมวัฒนาทรัพย์, ภัคธีมา เสนคำสอน, พีระยง ธีระกาญจน์, พชร พรหมช่วย, เสาวลักษณ์ ตรีสงฆ์, สุชัญญา มหาทรัพย์ดำรง, ธนัชยา ชา คูกีรติรัตน์, และ ธนพร สุขพิเนตกุล และ ธนัชญาพร สัจจมงคล

169-175

การกำจัดเหาหัวตัวเต็มวัยโดยใช้สมุนไพรสกัด: ผลมะระขี้นก ผลบวบขม และใบผกากรอง

พักตร์พิมล มหรรณพ, แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม, สุภาวดี บุญชื่น, และ ทวี สายวิชัย

176-183

ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes จากสารสกัดมะเม่า

หฤทัย ฐานนันท์ และ นิศารัตน์ สัตว์นาโค

184-191

การพัฒนาวิธี Loop-mediated Isothermal Amplification ในการตรวจหาเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis อย่างรวดเร็ว

ปัญญิศา โปติบุตร, ทองกร มีแย้ม, ศรุดา ติวะนันทกร, และ สุรชัย พิกุลแก้ว

192-200

อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับมาตีบซ้ำในขดลวดค้ำยันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ของสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ณัชภัคร ธนะภัสสร, นพพรโหวธีระกุล, ดุสิต สุจิรารัตน์, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, และ วิรัช เคหสุขเจริญ

201-209

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงบนข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิ

สุกัลญา หลีแจ้, นาซนีน บากาสะแต, วริยา อินตะมนต์, ชณิสา ก่อกิจไพศาล, ธีรทัศน์ สุดสาย, และ และ อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์

210-217

ความเป็นไปได้ของการจัดการดูแลผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

สิริบุญ แก้ววงษา, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

218-226

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจก่อนจำหน่ายร่วมกับการทำสมาธิ ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความผาสุกในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

พัชรินทร์ นะนุ้ย, ไหมไทย ศรีแก้ว, และ จารุวรรณ กฤตย์ประชา

227-234

การพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลในการนำแนวปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม

สุนันทา จำเนียรสุข, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์

235-245

ธุรกิจอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารการเบิกจ่ายวัสดุของธุรกิจเดินเรือทะเล

ภัทรศรี วอนขอพร และ สมชาย เล็กเจริญ

247-254

องค์ประกอบในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระบบ Cloud Computing ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ชินวัฒ บุญตา และ โกวิท รพีพิศาล

255-262

ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายของสื่อทางสังคมของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฏีกราฟสองส่วน

นราธิป ทองปาน และ ธเนศ ยืนสุข

263-269

ศึกษาการใช้และการยอมรับเทคโนโลยีกูเกิลไซต์ในวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยรังสิต

โสราวดี วิเศษสินธพ และ สมชาย เล็กเจริญ

270-277

การหาผลเฉลยปัญหาลอการิทึมวิยุตเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง

พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

278-286

การอบแห้งถั่วลิสงด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดแบบถังหมุน

ร้อยทิศ ญาติเจริญ และ วัชรินทร์ ดงบัง

287-295

การพัฒนาเตาเผาถ่าน เครื่องบดและผสมถ่าน และเครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง จากเปลือกมะพร้าวในชุมชน

ณัฐพล ใจสารวม

296-302

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงกระแทกของรอยต่อชนเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ที่กระแสเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แตกต่าง

ณัฐวีร์ ศอกจะบก, สุริยา ประสมทอง, เจษฎา แก้ววิชิตร, และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

303-310

การควบคุมตาแหน่งของแขนกล 6 แกน ด้วยจลศาสตร์แบบผกผันผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

ชัยนเรศ แห้วเพ็ชร และ ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

311-320

การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนรวมของอุตสาหกรรมไก่แช่แข็ง โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

พิชญาวี มณีขัติย์ และ อภิชาต โสภาแดง

321-325

การทานายค่าจุดวาบไฟของสารผสม 3 องค์ประกอบ จากโมเดลคอสโม-อาร์เอส และโมเดลยูนิแฟก

ณัฏฐ์ นุ่มนวล และ สาธก ไชยกุลชื่นสกุล

326-336

การผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมักจากชีวมวลข้าวฟ่างหวานร่วมกับการรีไซเคิล ครูดเซลลูเลสและจุลินทรีย์ด้วยการกรองระดับอัลตราฟิลเตรชั่น

จิรพัฒน์ กิจสุวรรณ, จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ, และ ผ่องศรี ศิวราศักดิ์

337-343

การพัฒนาแบบจำลองปริภูมิสถานะเชิงเส้นของกระบวนการกลั่นแบบความดันแกว่งที่มีการรวมความร้อนภายในสำหรับการแยกไบโอเอทานอลจากแบบจำลองเสมือนจริง

ผดุงเกียรติ ทวีการณ์ และ ชัยภพ ศิระวรกุล

344-350

การประเมินความเปราะบางอุทกภัยโดยการย่อส่วนภูมิอากาศจากแบบจำลอง CMIP3 และ CMIP5 กรณีศึกษา มหาอุทกภัย 2554

ธรรณพ อารีพรรค, เสรี ศุภราทิตย์, และ สิริพร ศุภราทิตย์

351-363

การคาดการณ์ปริมาณฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นิภาพร ปัญญายงค์ และ มงคลกร ศรีวิชัย

364-372

การซึมผ่านของคลอไรด์ของมอร์ต้าที่ใช้มวลรวมละเอียดที่ปนเปื้อนคลอไรด์

สวร วงศาโรจน์ และ ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

373-380

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไก่เนื้อในระบบการเลี้ยงแบบปิดขนาดเล็ก

เนตรนภา ดวงพิม และ จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

381-386

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบคริกิงและแบบหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการศึกษาการกระจายตัวของเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง

ชันษา อรุณวิจิตร และ ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

387-393

ผลของสภาวะการแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง ต่อปริมาณแป้งทนการย่อย

ธนพล รัตนจรัสโรจน์ และ วรนุช ศรีเจษฎารักข์

394-401

ผลของความเข้มข้นกรดไฮโดรคลอริก อุณหภูมิและเวลาต่อสมบัติของน้ำเชื่อมอินเวอร์ท

พิมทอง มารคทรัพย์ และ วรนุช ศรีเจษฎารักข์

402-409

โครงการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น แนวบุกเบิกตะวันตก

ปฐม สุปรียาพร, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

411-418

โครงงานศึกษาอัตลักษณ์และองค์ประกอบภาพยนตร์ไซ-ไฟเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน กรณีศึกษา: ไอคิโด

วรรธนะ เจริญโชคทวี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

419-426

โครงการศึกษาเอกลักษณ์ของการออกแบบแอนิเมชันประเภทตลกขบขันแบบเฉพาะตัว

กฤติน ดลภักนิยมกุล, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

427-435

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวสยองขวัญ โดยศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ

ธนิศร ชิตเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

436-442

การออกแบบแอนิเมชันสามมิติ โดยเล่าเรื่องจากจิตรกรรมผนังถ้ำ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อนุธิดา กรองมาลัย, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

443-449

การใช้สัญวิทยาในงานแอนิเมชันเพื่อสะท้อนสังคม

ขจรเกียรติ จันทะเภา, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

450-455

การตีความอลิซในดินแดนมหัศจรรย์ ในรูปแบบวิทยาศาสตร์ผสมผสานจินตนิมิต

ตฤณ ปิยเธียรสวัสดิ์ และ พิศประไพ สาระศาลิน

456-464

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนว “สตีมพังค์” ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ธนสาร ปรีชาสุชาติ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

465-469

การออกแบบและสร้างสรรค์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีจากรูปลักษณ์เครื่องดนตรีไทย

วัชรา ลำเจียก, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

470-477

ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่าในงานแอนิเมชัน 3 มิติขนาดสั้น

วันวิสาข์ พรมจีน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

478-486

โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของงานออกแบบภาพยนตร์ของ ทิม เบอร์ตัน เพื่อนำมาสร้างงานแอนิเมชัน

วรวิทย์ รุ้งมโนชัย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

487-492

การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของตัวละครวัยหนุ่มและวัยชราในงานแอนิเมชัน 3 มิติ

พิมพ์ลดา เสถียรปกิรณกรณ์, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

493-502

การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยโยคะ

ภัธรมล เนรันชญานัน และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

503-510

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

ธนกฤต เกียรติศักดากุล, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

511-517

ป่าเฮี่ยว: การเปลี่ยนแปลงตามโลกทัศน์และภูมิรู้ของชาวเชียงใหม่

ขนิษฐา อำพนพรรณ, อลิศรา มีนะกนิษฐ, และ วรรณดี สุทธินรากร

518-525

การออกแบบและวางแผนจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตป้องกันเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เกอมัว ต่งปอ, ศิริชัย หงษ์วิทยากร, ณัชวิชญ์ ติกุล, และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์

536-534

การวางแผนฟื้นฟูเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท

กฤตพร ลาภพิมล

535-548

ความไม่เสมอภาคของสตรี สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยศิลปะสื่อผสม และวัสดุดินเยื่อกระดาษ

โลจนา มะโนทัย และ สุริยา ศรีสุภาพ

549-557

รัตนมาลาแห่งกาลเวลา

ดนยา เชี่ยววัฒกี

558-566

ภาพยนตร์สั้นเรื่องการบริหารเวลาโดยใช้เทคนิค Camera Projection

พัฒนศักดิ์ ดีรอด, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

567-571

การออกแบบภาพยนตร์สั้นเรื่องการคัดแยกขยะโดยใช้เทคนิคแทร็กกิ้งคาเมรา

ธนาพร ประกอบดี, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

572-578

ภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว

อนันต์ อยู่คำ

579-586

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กนกวรรณ มีศิริ และ จิดาภา เบญจธัชพร

588-595

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3

ดาวสวรรค์ วงศ์เสนา และ จิดาภา เบญจธัชพร

596-603

บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางานอุดมศึกษา : วิเคราะห์กรณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิไล โพธิ์เตมิ และ หควณ ชูเพ็ญ

604-610

ความพึงพอใจของบริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศต่อการให้บริการงานขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

สุภาพร สอนอินทร์ และ พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล

611-622

การพึ่งพาเฟซบุ๊กในภาวะวิกฤตอุทกภัย 2554 เพื่อการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยรังสิต

สรินธร แพร่คุณธรรม และ กฤษณ์ ทองเลิศ

623-630

การศึกษาการสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อกิจกรรมทางด้านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

บุณฑริกา ใจธรรม และ ศศิธร ง้วนพันธ์

631-638

การรับรู้การปรับตราสัญลักษณ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ เพชุตา อุดมศักดิ์

639-647

โครงการ “SCG STADIUM TOUR” ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ธัญพร โพธิ์ทอง

648-657

ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อพิษภัยของบุหรี่

เศกศักดิ์ เชยชม

658-665

การศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน การเกิดภัยคุกคามทางเพศในสถานพยาบาล

กุลนันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ และ ปิยะพร ตันณีกุล

666-676

ความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจ” กรณี ศึกษา: เขตกรุงธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร

อัษฎาวุธ ขวัญเมือง และ กมล สุปรียสุนทร

677-686

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วุฒิพงศ์ หอมดี และ กมล สุปรียสุนทร

687-696

การศึกษาการดูแลสุขภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สาวิตรี นามวิไลย และ ระพีพร ศรีจำปา

697-705

ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยววัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กัญญาพัชร วุฒิยา

706-712

สามัญทัศน์และอัตลักษณ์

ทิสวัส ธำรงสานต์

713-721

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ยุวดี ศิริยทรัพย์ และ อรรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช

722-731

Opinions of Mattayom Suksa 3 Secondary Students toward an English Course in a Bilingual Program in a Thai Public School

Guat Cheng Tan และ Wanida Ploysangwal

732-739

ปัญหาและความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังและพูด ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

Murong Pan

740-747

การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ในเนื้อเพลงของละครเพลง เรื่อง “Into the Woods”

ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และ นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

748-757

การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : การรู้เท่าทันสื่อและการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า”

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, และ พิทักษ์ ชูมงคล

758-767

การแปลข่าวภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยในรูปแบบข่าวโทรทัศน์ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บุปผา บุญสมสุข และ ขวัญชนก หนองตรุด

768-774

บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อกระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองในทัศนะ ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวารสารศาสตร์และรัฐศาสตร์

ฐิติ วิทยสรณะ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

775-785

การรับรู้ของชาติพันธุ์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์, ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค, และ และปฏินันท์ สันติเมทนีดล

788-796

มาตรการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

ธนิดา กิจบำรุง และ ศิรภา จำปาทอง

797-802

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต ศึกษากรณี: พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง

คล้ายตะวัน เจริญรักษา และ กุลพล พลวัน

803-808

ปัญหาทางกฎหมายในการห้ามฟ้องหย่า

ภาณุ พิมพ์แปร และ ศิรภา จำปาทอง

809-814

ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รุ่งโรจน์ เขียวอินต๊ะ และ ศิรภา จำปาทอง

815-821

การบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ศึกษากรณี : การหลุดพ้นความรับผิดของผู้ค้ำประกันที่มีผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์

กฤษญาณี จงสงวนกลาง และ กุลพล พลวัน

822-827

ปัญหากฎหมายในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของต่างประเทศในประเทศไทย

จันทร์ทิมา คงเจริญสุข และ ศิรภา จำปาทอง

828-837

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หทัยชนก แสงน้อย และ ศิรภา จำปาทอง

838-844

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และการประเมิน คุณค่าตราสินค้าโคช (Coach) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สิทธาวัชร์ ณิชพัฒน์จิรากุล, ทรงพร หาญสันติ, และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

845-852

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กมลทิพย์ เหมือนสุวรรณ

853-860

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ดวงดาว โยชิดะ

861-868

ความต้องการนำศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

ชารินี อินทรวิศิษฏ์ และ พัชนี จันทร์น้อย

869-877

กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีการจำกัดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ

สุปราณี จำปาทอง และ ศิรภา จำปาทอง

878-885

สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ศึกษากรณีการซื้อที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) และซื้อห้องชุด

ธัชนนท์ พรใบหยก และ ศิรภา จำปาทอง

886-895

การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการดักรับข้อมูลตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่….) พ.ศ. ....

ธนัยนันท์ แสงภารา และ ศิราภา จำปาทอง

895-901

การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : ศึกษากรณี การคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรติดจำนอง

ชุติกาญจน์ แซ่ภู่ และ กุลพล พลวัน

902-908

แนวทางเพิ่มสมรรถนะด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชนะเกียรติ สมานบุตร และ มานะ เงินศรีสุข

909-918

สถานการณ์การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง และ หควณ ชูเพ็ญ

919-927

แนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลนาจาน

มณเฑียร ร้อยพิลา และ หควณ ชูเพ็ญ

928-935

ความฉลาดทางจริยธรรม และ อิทธิบาท 4 ที่พยากรณ์ความสำเร็จในงานของพนักงาน

ปรียาภรณ์ มนามัยน้อย และ เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ และ ราชันย์ บุญธิมา

936-943

ผลการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครระยอง

พิมพ์ทักษอร แสงทองไชย

944-948

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

ธีรานนท์ โพธะราช และ หควณ ชูเพ็ญ

949-956

การนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไปปฏิบัติ : วิเคราะห์กรณีการให้หนังสือเรียนฟรีในจังหวัดขอนแก่

ปรียาภรณ์ ราชาเดช และ หควณ ชูเพ็ญ

957-963

บทบาททางการเมืองของผู้บัญชาการทหารบกหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535

วันวิชิต บุญโปร่ง

964-970

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม

คณพศ อารีเอื้อ และ หควณ ชูเพ็ญ

971-978

การศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งท่าเทียบเรือ กรณีศึกษา อำเภอ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

ดุษดี มุกดา

979-987

การเปิดรับและความต้องการของผู้ชมที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ของละครหมัดเด็ดเสียงทอง

คมศร สนองคุณ และ สาวิกา อัยรารัตน์

988-997

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบและกลไกการออมทรัพย์ของชุมชนไทยทรงดำตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์, ฟ้าลั่น กระสังข์, และ ธนินท์ ศิริวรรณ

998-1007

การยอมรับแนวความคิดการสร้างบรรจุภัณฑ์สีเขียวในธุรกิจของผู้ประกอบการ

พนิตา ภักดี

1008-1016

สถานภาพ และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในทัศนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตกรุงเทพมหานคร

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

1017-1025

ภาพลักษณ์ของไทยรัฐทีวีในทัศนคติของพนักงาน

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ณัฐชา คุ้มวงษ์ดี

1026-1034

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดและ ยางพารา : กรณีศึกษา ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นรเศรษฐ์ เขียวษา

1035-1045

การวิเคราะห์นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กมลเนตร อังกาบ และ สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ

1046-1053

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของการปลูกส้มสายน้ำผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ณัชชา ไชยวงค์, อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา, และ ปาริชาติ ราชประดิษฐ์

1054-1061

ความพึงพอใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อคุณภาพอุปกรณ์บริการ ผู้โดยสารบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โชติรส สีบุญเรือง และ พัชนี จันทร์น้อย

1062-1070

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อุทัย สีสิม และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

1071-1080

การศึกษาความสามารถในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชุมชนวัดเกตเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชุมชนวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

ปนัดดา โตคำนุช

1081-1091

การศึกษาเพื่อการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ล้านนา วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โสภณ พรมจิตต์

1092-1101

การดำรงความเป็นลาหู่ในโลกสมัยใหม่

กฤตานน เตชยานนท์ และ บังอร ศิริสัญลักษณ์

1102-1108

การจัดการที่เข้มแข็งในพิธีกรรมเมืองและเลี้ยงเทวดาหลวงเมืองมาง บ้านมาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ศราวุธ เตมีศักดิ์

1109-1116

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

ณัฏฐา กุสุโมทย์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

1117-1126

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตบางคอแหลม

เกศิณี ชั้นไพบูลย์

1127-1135

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดชัยนาท

วรรณจำรูญ ศรีงาม และ ศศิธร ง้วนพันธ์

1136-1143

ทัศนคติของพนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่มีต่อระบบประมวลผลข้อมูลการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พัชราวดี ตรีชัย และ พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล

1144-1151

การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในการปฏิบัติงาน บนเครื่องบิน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ช่อเพชร ลุลิตานนท์ และ ช่อเพชร ลุลิตานนท์

1152-1161

การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วณี ชลิตพงษ์สาธิต และ พัชนี จันทร์น้อย

1162-1171

การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สุพิชฌาย์ พุ่มพฤษ์หิรัญ และ พัชนี จันทร์น้อย

1172-1181

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตเมือง จังหวัดยะลา

มูฮัยมีน บาเหะ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

1182-1191

ปัจจัยที่ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินรุ่น A380 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ณฐา ดาววี และ ระพีพร ศรีจำปา

1193-1202

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค บนเครื่องบิน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มนทกานต์ สุขเจริญไกรศรี และ พัชนี จันทร์น้อย

1203-1212

ทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รฐา ดุริยางกูร และ ระพีพร ศรีจำปา

1213-1222

การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักลงทุนที่มีต่อเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ นิศากร ตันจันตา

1223-1231

การศึกษาความพึงพอใจของนักบิน A320 ต่อหลักสูตรทบทวน A320 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปฏิพัทธ์ สมรรคจันทร์ และ พัชนี จันทร์น้อย

1232-1238

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของข้าราชการตำรวจไทยในจังหวัดปทุมธานี

อลิสา อนุสรณ์พานิช และ ศศิธร ง้วนพันธ์

1239-1246

การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กัลยา รอดผล, จิต นวนแก้ว, และ หัสชัย สิทธิรักษ์

1248-1256

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

พัชราภรณ์ ชัยเสนา และ วิมล สำราญวานิช

1257-1264

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

เรียม จันปุญนะ และ วิมล สำราญวานิช

1265-1273

การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเรื่องระบบนิเวศโดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้

ปทุมพร บัวแก้ว, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, และ พัฒนี จันทรโรทัย

1274-1282

การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคการใช้แผนผังแนวคิด

ประภาศรี เอี่ยมสม, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, และ วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

1283-1292

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรคเกอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบคาบ เพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษาของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สุภาวรรณ สวนพลอย, วัฒนะ รัมมะเอ็ด, และ อารยา มุ่งชำนาญกิจ

1293-1299

การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด ในหน่วยการเรียนรู้สภาพสมดุล

ดวงกมล แป้นชูผล, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, และ นพฤทธิ์ จินันทุยา

1300-1307

การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ง 20293 งานเขียนแบบ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ที่สอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAPAAE กับกระบวนการ

วิสุทธิ์ พิสิษฐ์ศักดิ์, สุธี ประจงศักดิ์, วิชัย แหวนเพชร, และ วันเพ็ญ วรรณโกมล

1308-1316

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์

เปรมวดี ศรีเมือง, สุขุมาล สาริกะวณิช, และ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

1317-1324

สัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ Active Learning ของนักศึกษา ในรายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รสิตา รักสกุล, สุวรรณา สมบุญสุโข, และ ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

1325-1333

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ดารานิล นิรงบุตร และ วิมล สำราญวานิช

การศึกษาผลการบูรณาการเสียงดนตรีคลาสสิกประกอบการเรียนการสอนวิชาการวาดเส้นพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

เบญจวรรณ กูมมุดดิน

1343-1347

การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์พธู เสริมสุข, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, และ อุทัยวรรณ โกวิทวที

1348-1355

การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายวิชาภารกิจเกาะติดชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดขรัวช่วย

เยาวภา ศรีเมือง, วัฒนา รัตนพรหม, และ นวลอนงค์ บุญฤทธิพงค์

1356-1363

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนเสริมเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อัมภาภรณ์ ขัตติยะ และ สมชนก ภู่อำไพ

1364-1373

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาริกา ปรุงโนนลาน และ สมชนก ภู่อำไพ

1374-1380

ผลของการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์, หัสชัย สิทธิรักษ์, และ จิต นวนแก้ว

1381-1387

การจัดการเรียนรู้แทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยใช้โครงการ “ต้องเปลี่ยน”

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

1388-1394

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาสถิติธุรกิจ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

ผกากรอง อรรถการุณพันธ์

1395-1402

การศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนคิด

ณัฐกาญจน์ เตจ๊ะเทพ และ วันเพ็ญ ประทุมทอง

1403-1413

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้

ทิฑัมพร สวัสดิ์นะที และ สมชนก ภู่อำไพ

1414-1421

ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขต จ.ฉะเชิงเทรา

อนุศิริ ชิณศรี

1422-1429

การสอนอ่านแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในระบบการศึกษาสองภาษา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ฐาปนีย์ พันธ์วิศวาส และ วนิดา พลอยสังวาลย์

1430-1439

ปฏิรูปการศึกษาภายใต้พลวัต AEC: กรณีการใช้ Facebook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ยุทธ์ ชัยประวิตร

1440-1449

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นุชรัตน์ นุชประยูร

1450-1455

การสำรวจองค์ประกอบที่เกื้อกูลกันระหว่างเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธัชพล จิรอลงกรณ์, ปานเดช ชินตระการ, และ นิภาวรรณ ธิราวัฒน์

1456-1464

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เสาวนีย์ บุญธรรม และ จตุรงค์ ธนะสีลังกูร

1465-1471

Ethnocentrism and English Language Proficiency among High School Students at a Private School in Thailand

Danty Jame

1472-1481

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติ

กาญจนา ครุฑมณี และ สมชนก ภู่อำไพ

1482-1488

การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปทุมธานี เขต 1

Qin Jing และ บุญเลิศ ส่องสว่าง

1489-1498

ความสัมพันธ์ของความเครียด คุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่าย และผลการศึกษา ของนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วัฒนีย์ เย็นจิตร, พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์, โทน แห้วเพ็ชร, และ เอกชัย โภไคยศสวรรค์

1500-1514

ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการตามแผนปฏิบัติการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ปิยะนันท์ อนุสรณ์ และ สมชาย เล็กเจริญ

1515-1524

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการ ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วรวรรณ สโมสรสุข, นฤมล กาญจนลักษณ์, ดามพวรรณ คูณค้ำ, และ นพวรรณ รื่นแสง

1525-1534

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ทางคลินิกในการนำแนวปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย ไปใช้ในหอผู้ป่วยเวชกรรมฉุกเฉิน

วันเพ็ญ ชำนาญธรรม, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

1353-1545

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ธัญกมล ลาดบาศรี และ หควณ ชูเพ็ญ

1546-1552

Realization of Key Performance Indicators for Quality Assurance in Education (Academic Year 2014-2018) among Private University Lecturers in International Programs

วิชญาณี โอชา, วิเชียร พันธ์เครือบุตร, วัลลี พุทโสม, และ อัญชลี เหลืองอ่อน

1553-1560

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตตามแนวนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตยในการทำงาน กับชุมชนปทุมธานี

จิระศักดิ์ สาระรัตน์

1561-1569

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วรพล มหาแก้ว

1570-1577

ความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มุกดา โควหกุล

1578-1587