RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบและกลไกการออมทรัพย์ของชุมชนไทยทรงดำตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์, ฟ้าลั่น กระสังข์, และ ธนินท์ ศิริวรรณ

Pages: 998-1007

คำสำคัญ: การออมทรัพย์, ไทยทรงดำ, รางหวาย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.62