RSU National Research Conference 2016

List of articles:

Page Number

ผลลัพธ์ของการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบโดยใช้แนวปฏิบัติ ที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

กิ่งกาญจน์ ตังคโนภาส, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม

2-12

ผลการเรียนรู้การเตรียมคลองรากฟันด้วยเครื่องมือเรซิพรอกซ์ของนักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรี

ชลัฐ อัครสมพงศ์, ทรงพล พิทักษ์พงษ์สุธี, ธนภูมิ รัตนโอภาส, รชฏ วิศุภกาญจน์, เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ, สายสวาท ทองสุพรรณ, และ ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า

13-25

การประเมินความหยาบพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์ ภายหลังการขัดด้วยระบบขัดที่แตกต่างกัน

พนัสยา จตุรานนท์, ธันยพร นิยมดี, กุลรดา นรนาถตระกูล, ชมภัสสร คล้ายวงษ์, ดุสิตา อนุวัตเมธี, วรรณา กาญจนอุปถัมภ์, ศุภลักษณ์ แก้วศรี, และ สุพัตรา พิทักษ์สกุลเวช

26-34

การพัฒนาวิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วสำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ในอาหาร Campylobacter jejuni

พัชราภรณ์ ท้วมแก้ว และ ปรียาพร เกิดฤทธิ์

35-40

การตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในปลาหมึกสดและกุ้งสดในพื้นที่ชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี

ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล, สุนิสา ชุ่มชื่น, ฐิติมา โทนอ่อน, วิริยา พูประเสริฐผล, พรนภัส ปันทะนะ, ณัฐชยากร เนตรวงศ์, และ อรอุมา ญาณพาณิชย์

41-48

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้ จากส่วนสกัดเฮกเซนของเหง้าว่านเปรี้ยว

วศพล ฉัตรเกตุ, นันทพงศ์ ขำทอง, และ ธีรทัศน์ สุดสาย

49-57

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของแก่นจันทน์แดง

ภรภัทร นิติวุฒิเดชา และ ธีรทัศน์ สุดสาย

58-65

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของฟลาโวนอยด์ที่แยกได้จากใบหนาด

ปรวุฒิ เมืองอู่, นันทพงศ์, ขำทอง, ธีรทัศน์, และ สุดสาย

66-74

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากใบและผลของผลไม้สดและอบแห้ง และการผลิตครีมบำรุงผิว

ปรานอม ขาวเมฆ และ วิลาวัลย์ จันทนู

75-84

การตรวจสอบทางพฤกษเคมีและความเป็นพิษแบบเฉียบพลันต่อไรทะเลของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)

สุกัลญา หลีแจ้, สุกัญญา ผิวดำ, ปาอีซะ เจะหลง, สุนิสา เกื้อชาติ, รุ่งฤทัย นาวิชัย, พรฑิชา ฉิมเฉิด, กฤษณะพัฒน์ คล้ายมาลี, นันทพงศ์ ขำทอง, และ อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์

85-93

การเตรียม Lactobacillus spp. GP6 โพรไบโอติกบรรจุแคปซูลเคลือบเอนเทอริค

วัลยา เสฐวรกุล และ ณัฐกาญจน์ แดงมณี

94-99

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังกับเอสเอสทีทูในซีรัมซึ่งเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคหัวใจในประชากรไทย

ดิษยวดี เกตุทัต, กิตติ ต.รุ่งเรือง, และ รังสินี มหานนท์

100-108

คุณภาพการจัดการดูแลผู้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

สุชาดา มีสัตย์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

109-118

ความเชื่อถือได้ของแบบประเมิน Alberta Infants Motor Scales ฉบับปรับปรุง ในทารก อายุ 3 ถึง 9 เดือน

สัณฑิตา เมฆกระสินธุ์, ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย, และ สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

119-126

การเปรียบเทียบคะแนนขององค์ประกอบการยืนระหว่างเด็กเกิดก่อนกำหนดและเด็กเกิดครบกำหนด

ปฐวีณา แก้วแจ้ง, ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย, และ สุรีลักษณ์ สุจริตพงศ์

127-133

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานที่สัมผัสกับ โพลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในโรงงานหลอมกระบี่

ณัฐชัย ภาณุโสภณ, พรพิมล, กองทิพย์, วิทยา อยู่สุข, ไชยนันท์ แท่งทอง, และ ดุสิต สุจิรารัตน์

134-139

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

กณิศนันท์ ไชยคำ และ นิรัญกาญจ์ จันทรา

140-148

การยึดเกาะและการยับยั้งการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารบนเซลล์ Caco-2 ของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ไอโซเลท PK3, PK5 และ PK6 ที่แยกได้จากผักกาดดอง

ณัฐกาญจน์ แดงมณี, ณัฎฐณิชา รื่นชล, สุมนา ทองเนาวรัตน์, และ ณัฐหทัย รัตนสุขศรี

149-156

ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตที่โดยแบคทีเรีย Cupriavidus necator ในอาหารเลี้ยงที่มีกลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน

ณัฐพล ถนัดช่างแสง, วรัญญา ประจำหลัก, อนุสรณ์ หุ่นประดิษฐ์, วิมล ชอบชื่นชม, และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

157-167

การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและการยอมรับของแป้งไดฟูกุที่ผลิตด้วยผงมันเทศสีม่วงบางส่วน

ธนาภรณ์ เลียบทอง, คนันท์นาฎ เรืองสกุล, ทิตยา ชนะกุล, อินทัช สาระกุล, และ สิริโสภา จุนเด็น

168-175

การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารด้วยกระบวนการหมักแบบกวนต่อเนื่อง

จิฑาภรณ์ ปัญญาเป็ง และ พัชรี อินธนู

176-185

การพัฒนาระบบวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อคาดคะเนแนวโน้มผู้เข้าชม โดยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลซ้ำสองครั้ง

ธีรวัฒน์ สิริพิพัฒน์โสภณ และ ดวงอาทิตย์ ศรีมูล

187-197

บริการข้อความสั้นอัจฉริยะ สำหรับ ระบบเครือข่ายจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

นภดล รัตนวราหะ และ สานนท์ ฉิมมณี

198-207

อิทธิพลตัวของแปรการผลิตที่ส่งผลต่อสมบัติการใช้งานปุ่มกด

ภัคกัญญา ประตา

208-217

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์ตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

เคลือวัลย์ มั่นระวัง และ ศิริชัย ต่อสกุล

218-227

ผลกระทบของขนาดพื้นที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานในสายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต ด้วยเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นกับลำดับงานก่อนหน้าโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์

จาตุรันต์ แช่มสุ่น และ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล

228-236

ต้นแบบแขนหุ่นแบบสามก้านโยงเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ชาญณรงค์ ชูสุย และ ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

237-246

การประเมินค่าอายุการใช้งานของสายพานลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ในกระบวนการทำความสะอาด ชิ้นงานกล่องบรรจุฮาร์ดดิสก์ภายใต้ภาระที่มากระทำแบบวัฏจักรทางความร้อน การสั่นสะเทือน และคลื่นอัลตร้าโซนิกส์

ณรงค์ศักดิ์ เกศรัตนาสวัสดิ์, พีระพงศ์, และ ตริยเจริญ

247-253

การศึกษาและวิเคราะห์กรรมวิธีการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานต้นแบบ ด้วยวิธีการขึ้นรูปในระดับไมโครสเกล

ธีรยุทธ จีรพงษ์อุดม และ วรพงษ์ สว่างศรี

254-264

การดึงสารคาร์บอนไดซัลไฟด์กลับคืนจากก๊าซเสียด้วยการดูดซึมด้วยเตตระเอทิลีนไกลคอลไดเมทิลอีเทอร์

วีระยุทธ ดวงแก้ว และ ไพศาล คงคาฉุยฉาย

265-271

การศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแกลบที่ปรับสภาพผิว

กนกพร อนันต์ชื่นสุข

272-280

การผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการใช้กรดและด่างเจือจางในกระบวนการปรับสภาพ และกระบวนการหมักแบบรวมการย่อยในขั้นตอนเดียว

กำไล เลาหพัฒนาเลิศ, กฤติธี, แจ่มจำรูญ, ลักขณา, และ โกบปุเลา

281-290

การปรับปรุงคุณภาพของไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ และออกแบบการทดลองด้วย Box-Behnken

ภัทรวิทย์ กระโจมทอง, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, เมธี สายศรีหยุด, และ อนุสิทธ์ ธนะพิมพ์เมธา

291-300

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสเกลในการอบอ่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304

ชาญวิทย์ พรหมบุตร และ คนสัน จิระภัทรศิลป

301-311

การหาตำแหน่งท่อดูดที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจากฝุ่นที่เกิดจากโรงงานพ่นทรายขนาดใหญ่

อนุชา ฉิมเชิด, ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, และ สุจินต์ วันชาติ

312-321

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดพลีทผ้าในการอัดกลีบผ้าทำชุดนาฏศิลป์ไทย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และ พิพัฒน์ ประจญศานต์

322-332

การศึกษาเทคนิคการก่อสร้างแบบซ้ำ สำหรับการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อแบบตั้งอิสระ

ธีรทัต นาคทัต, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, และ สิทธิชัย นาคสุขสกุล

333-341

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารงานโครงการก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

วุฒิชัย กาวี, สสิกรณณ์, เหลืองวิชชเจริญ, กำพล, และ ทรัพย์สมบูรณ์

342-351

การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้

สุวิมล เทียกทุม, หทัยนุช, และ จันทร์ชัยภูมิ

352-360

การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ปรียาภรณ์ พูลทอง, และ บุษกร แก้ววิเชียร

361-369

อุปกรณ์สวมใส่เสริมที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับแขนกลแบบสวมใส่ได้

สยาม เจริญเสียง และ สิทธิกร จองเฉลิมชัย

370-379

การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำดับเพลิงฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากเพลิงไหม้แบบเจ็ทสำหรับภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ฉัตรดนัย อำภา และ ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

380-392

การออกแบบและสร้างเครื่องทวนสอบกำลังไฟฟ้าส่งออกของเครื่องผ่าตัดไฟฟ้าในโหมด การตัดเนื้อเยื่อ

ธนกร อยู่โต

393-402

การออกแบบและสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบบสั่นสะเทือนสำหรับผู้บกพร่องการได้ยิน

ธนกร อยู่โต

403-411

การวิเคราะห์ระบบสายดินของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

วานิช ละครศรี และ ปานจิต ดำรงกุลกำจร

412-420

การศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน

นิศากร จุลรักษา

421-431

การแก้ปัญหาการจัดตารางสอบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลิขิต แจ่มอุทัย, สมบูรณ์, และ เอนกฤทธิ์มงคล

432-440

อัลกอริทึมการแทนที่หน่วยความจำที่ถูกใช้น้อยที่สุดแบบไดนามิกสำหรับเว็บแคชชิ่ง

สุรพงษ์ รามัญจิตต์ และ ดวงอาทิตย์ ศรีมูล

441-451

การออกแบบไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อยีนแอลฟาอะไมเลสของเชื้อรา Aspergillus fumigatus สายพันธุ์ M06

พิริยะ ปานอุทัย และ ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

452-459

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง

ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, ศุภทา ไชยพัฒน์, และ เสาวรส กองศรี

460-467

การศึกษาสมบัติของแป้งกล้วยหินและกล้วยหักมุก และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บะหมี่สด

นฤมล ลอยแก้ว และ ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล

468-476

การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของสารสกัดเมล็ดมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala ) ด้วยสารดูดซับ

นันทนิกส์ บาลเมือง, สุเมธ ตันตะเธียร, และ ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน

477-485

การผลิตเครื่องดื่มชนิดผงจากน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้

นันทนิตย์ คงวัน

486-493

ผลของการเติมโอการะอบแห้งเพื่อทดแทนโปรตีนจากยีสต์สกัดในการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

กัณฐวุฒิ บุญมี

494-503

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฟิล์มสารสกัดจุลินทรีย์สำหรับกล้วยไม้หวาย

มุทิตา เพ็ชรัตน์, ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, และ อัจฉรา จันทร์ฉาย

504-511

การศึกษาปัจจัยในกระบวนการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าเขตพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) ให้เป็นโฮมออฟฟิศเชิงอนุรักษ์พลังงาน

กุลวิชญ์ นุ้ยเพชร, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, และ ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ

513-520

การรับรู้เกี่ยวกับระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของผู้บริโภคบ้านเดี่ยวระดับกลางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อัญชิษฐา จ้างประเสริฐ, ดำรงศักดิ์, และ รินชุมภู

521-527

การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดยประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ

เชษฐ์สุดา เกิดเนตร, พาสีนี สุนากร, และ ศิรเดช สุริต

528-536

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติแนวสะท้อนสังคม เพื่อถ่ายทอดผลกระทบเรื่องการติดมือถือของวัยรุ่น

กิตติพงศ์ ตีรณสาร และ ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล

537-543

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวโมชันกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนเเก่น

ชยานนท์ พิพัฒน์ไชยศิริ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

544-549

โครงการออกแบบแอนิเมชันสามมิติของพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี จังหวัดลำปาง

ทวีศักดิ์ แสนสง่า, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

550-556

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอยช้าง อบต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

557-568

การศึกษารูปแบบอาคารทางด้านกายภาพ และพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการของชุดพักอาศัย เพื่อตอบสนองคน ”เจนเนอเรชั่นวาย” ที่ใช้ชีวิตในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จากมุมมองประสบการณ์ของผู้ออกแบบ

อริสรา แก่นเพ็ชร และ ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

596-577

การศึกษาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทยเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

พงษ์กร เจิมศิริวัฒนา และ ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

578-587

แนวทางเบื้องต้นในการเลือกรายการออกแบบตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อพัฒนาอาคารเขียว

ปวเรศ ถาวรประเสริฐ และ ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

588-597

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยแนวตั้งในกรุงเทพมหานคร

นฤพนธ์ ไชยยศ

598-606

ปัจจัยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

607-614

การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ 3 ชนิด

รมิดา บันดาธารณ์, พาสินี, สุนากร, และ ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

615-623

การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟันปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร

ศรัญญา วิเชียรกัลยารัตน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, และ ศิรเดช สุริต

624-632

อิทธิพลจากช่องเปิดด้านนอกที่มีต่อการไหลของกระแสลมโดยวิธีธรรมชาติภายในช่องว่างระบบผนังกระจกสองชั้นแบบโถงสูงต่อเนื่อง

สุวิชา เบญจพร

633-642

การออกแบบหนังสือพิมพ์ไทยสำหรับวัยรุ่น

ปวีณรัตน์ สุวรรณภูมิ, ธีรนพ, หวังศิลปคุณ, ไพจิตร, และ อิ่งศิริวัฒน์

643-647

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

วันทวี สิมชมภู

648-656

การออกแบบกระเป๋าเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสถานะการใช้งานในชีวิตประจำวัน

สุเมทัศน์ สิวะสุธรรม, ธีรนพ, หวังศิลปคุณ, และ ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์

657-663

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันโดยใช้แสงและสี ทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

ชัยวัฒน์ ลี้พลศึก

664-669

โครงการออกแบบแอนิเมชันแนวตลกขบขันแบบนิยายวิทยาศาสตร์

นิธิกร ศศิพนัง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

670-678

การออกแบบและจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนสตอปโมชันนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บันลือ กุณรักษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

679-683

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ โดยศึกษาเทคนิค Cel-Shading เพื่อให้ความรู้ประโยชน์ของใยอาหาร

ภัทรพงศ์ โชคลือชัย, วัฒนะ จูฑะวิภาค, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

684-692

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของมายาคติ

วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ, วัฒนะ จูฑะวิภาค, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

693-701

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นสามมิติ แนวดรามา

ฑิตยานันท์ วันนุบล

702-709

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก แนวโลโพลิกอนอาร์ต เกี่ยวกับพลังงานขยะ

พรวิไล ไตรสัจจะ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

710-718

การออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อผสมแนวมินิมอลอาร์ต เรื่องแบ็คแพ็คญี่ปุ่น

พิชญานิน งามจรัส

719-725

การศึกษาการเคลื่อนไหวของสัตว์สี่เท้าเพื่อใช้ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ

พิรชา ทองอุไร, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

726-731

การออกแบบเทคนิคพิเศษภาพยนตร์สั้นที่สมจริงด้วยงบประมาณจำกัด

วันพรรษ ทองสาริ, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

732-741

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

อุษณี ตันพัฒนธนากร

742-748

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านการออกแบบเครื่องประดับกายร่วมสมัย “กรณีศึกษาชีวภาพระบบนิเวศคุ้งบางกระเจ้า”

คงรัฐ สุนทรโรจน์พัฒนา, สุวิทย์, รัตนานันท์, จักรพันธ์, และ จรินรัตนา

749-755

การออกแบบชุดสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้อักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

ธนู อ่อนอุดม

756-760

โครงการศึกษาเทคนิคการสะท้อนของแสงเงาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

นุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์, ธีรนพ, หวังศิลปคุณ, และ ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์

761-764

ภาพตัวแทนภูมิปัญญามอญ บ้านสามโคก ปทุมธานี การสร้างสรรค์และประยุกต์ภาพถ่ายผ่านกล้องรูเข็ม

วราวรรณ สุวรรณผาติ

765-772

การตัด เจาะ เพื่อนำไปสู่การออกแบบเครื่องแต่งกาย

ชนัญชิดา ต๊ะแปงปัน, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, และ ธีรนพ หวังศิลปคุณ

773-782

ความสง่างามของกาลเวลา: โครงการออกแบบระบบสำหรับเครื่องประดับ ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานในหลายโอกาส

ภีมฑกร พันธุ์เจริญศิลป์ และ David Marc Schafer

783-787

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเศษวัสดุเหลือใช้กับการออกแบบเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

มนัสสี ชิดโฉม, จักรพันธ์ ชรินรัตนา, และ ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์

788-795

ชุดเครื่องแต่งกายที่ส่งผลต่ออารมณ์

เจนวิกา ชัยวิศิษฐ์ และ David Marc Schafer

796-800

โครงการศึกษาศิลปะโลว์บราวเพื่อออกแบบแอนิเมชัน

ชาติเชื้อ เชื้อโชติ, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

801-812

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนวจินตนิมิต เพื่อส่งเสริมการมีน้ำใจในสังคม

วิธวัฒน์ สุขสาเกษ, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

813-821

เราคนไทยด้วยกัน: ภาพยนตร์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

ภูมิภัทร แต้มโคกสูง, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

822-829

ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ กรณีให้แง่คิด เรื่อง “ความงมงายจากความเชื่อ”

มานน ตันบุญต่อ และ ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล

830-837

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล

838-846

การพัฒนาเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสมสำหรับห้องพักผู้ป่วยผู้สูงอายุ

สุธิวัตร ประกอบธรรม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, และ ศิรเดช สุริต

847-854

การใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเป็นจุดกำเนิดของการเล่าเรื่องด้วยภาพ

พนัส โภคทวี

855-863

การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับใช้งาน

เมธาสิทธิ์ อินทะชัย, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, และ เดวิด สกาเฟอร์

864-872

เคลือบรากุจากเศษแก้วเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม : การปฏิรูปทางเลือกใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์รากุ

ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ

873-881

การศึกษาแนวคิดเรื่องสารละลายของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฎิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, และ อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

883-891

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตน์กุล, และ รัตนากาล คำสอน

892-900

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุวิตรา บุญแจ้ง, ปัฐมาภรณ์, พิมพ์ทอง, ศุภกิจ, และ อาชีวะวานิช

901-909

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

จิรัฏฐ์ ธนิกกุลพิพัฒน์ และ สุรพล ศรีวิทยา

910-918

บทบาทของผู้นำสตรีที่ประสบความสำเร็จ ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กมลชนก สัจจาวัฒนา และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

919-926

ประโยชน์และการนำการรู้เท่าทันสื่อไปใช้จากการเรียนชุดการสอนรู้เท่าทันสื่อ กสทช. ต่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา COM100 ความรอบรู้เรื่องสื่อ (Media Literacy) ในมหาวิทยาลัยรังสิต

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

927-940

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม

ศักดา แก้วจุมพล และ สุรพล ศรีวิทยา

941-946

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้บริหารสหกรณ์ยักยอกและฉ้อโกง

ศิลาพร ไชสวัสดิ์ และ ญาดา กาศยปนันทน์

948-953

ความรับผิดทางแพ่งอันเกิดจากมลพิษทางเสียงที่มาจากสถานก่อสร้าง

ขวัญทิชา มีศีล, สุรพล, และ ศรีวิทยา

954-961

ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช มาตรา 103/7

ฉัตรวรัญ องคสิงห์, สังศิต, พิริยะรังสรรค์, รัตพงษ์, และ สอนสุภาพ

962-970

มาตรการในการป้องกันมิให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย: ศึกษากรณีมูลนิธิ

ณัฐธีภรณ์ อินทรัตน์

971-977

การุณยฆาตกับสิทธิผู้อุปการะดูแลผู้ป่วยตามกฎหมายไทย

ตรีสุคนธ์ สิงหศิริ และ ญาดา กาศยปนันท์

978-985

ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ศึกษากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ฐานิศร์ จิตมหาวงศ์, สุรพล, และ ศรีวิทยา

986-993

มาตรการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมต่อแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

นิกรณ์ ขาวสะอาด และ สุรพล ศรีวิทยา

994-1002

ความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ ประเทศสหรัฐอเมริกา: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ปาณัสม์ พุ่มผกา และ ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

1003-1011

การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ภัทรานันท์ นาคบำรุง, สุพัตรา, และ ประดับพงศ์

1012-1019

การยุทธด้วยวิธีรุกในวรรณกรรมสามก๊ก: ศึกครั้งแรกของขงเบ้งที่ทุ่งพกบ๋อง

บุษดี อรสิริวรรณ

1020-1030

การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชญา สกุณา

1031-1039

ปัญหาการจัดการคดียาเสพติด : กรณีผู้ต้องขังหญิง

ชุลีรัตน์ เจริญพร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, ฉัตรวรัญ องคสิงห์, นิดาวรรณ เพราะสุนทร, และ วณี กอสุวรรณศิริ

1040-1050

การสร้างสรรค์ธรรมาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม กรณีศึกษาโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชุลีรัตน์ เจริญพร และ สุภาพร วาปิโส

1051-1061

การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับอาชญากรรมทางเพศและสังคมไทย

นภคฑ์ กิตติธรรมวุฒิ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

1062-1068

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีต่อเครื่องนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าแม็ค (Mc) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรัญญา งามจิรวิโรจน์, ทรงพร หาญสันติ, และ ปนัดดา อินทร์พรหม

1069-1077

การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สุภาพร วชิรเมธารัชต์ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ

1078-1088

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความฉลาดในการฟันฝ่าอุปสรรคและ ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

สุมามาลย์ ปานคำ, หทัยชนก, และ หวังวงศ์เจริญ

1089-1099

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

สุธี ภาระหันต์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

1100-1111

การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ นิชชิชญา นราฐปนนท์

1112-1121

รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโมบาย แอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สุรียพัชร์ พุ่มน้ำเย็น และ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

1122-1131

การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

พิมพ์ญาดา ศิรรัฐพรวัฒนา, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, สมฤดี, และ สาธิตคุณ

1132-1140

เหตุจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์, ประไพพิศ, สวัสดิ์รัมย์, และ ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ

1141-1151

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ของบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

รัฎเกล้า เอื้อวงศ์กูล

1152-1159

การปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศศิรัศมิ์ ทวีวงศ์ และ กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

1160-1168

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อรรถสิทธิ์ สกลคณาพงษ์ และ ณกมล จันทร์สม

1169-1176

การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

1177-1186

ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ นันทิตา ผลผลา

1187-1195

การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์อุทยานราชภักดิ์ของหน่วยงานกองทัพบก

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ศุภรดา กิจพจน์

1196-1204

การเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ก เรารักชลประทาน ของกรมชลประทาน

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ปิติพร อุบล

1205-1214

การเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีต่อวารสาร SAT Magazine

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ภารารัตน์ แพระบำ

1215-1223

การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Cycling Plus & Adventure Expo 2015

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สุลัดดา ปัญญารัมย์

1224-1232

ปัญหาและรูปแบบในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์: กรณีศึกษาเขื่อนแม่วงก์

สิริกร ลิ้มสุวรรณ และ สุรพล ศรีวิทยา

1233-1241

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในเครือข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

1242-1254

สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองต่อการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชน

ปฏินันท์ สันติเมทนีดล

1255-1263

วาทกรรมยาเสพติด: อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง

ฉัตรวรัญ องคสิงห์, สังศิต, พิริยะรังสรรค์, ชุลีรัตน์, เจริญพร, นิดาวรรณ, เพราะสุนทร, วณี, และ กอสุวรรณศิริ

1264-1273

การบูรณาการหลักราชสวัสดิ์ 10 ประการและหลักทศพิธราชธรรม ของมหาดเล็กในราชสำนักต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ต่อโชค บูรณะภักดี, บุญสม, และ เกษะประดิษฐ์

1274-1282

การควบคุมคอร์รัปชั่นของไทย กรณีศึกษามาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน

ศรัณย์ ธิติลักษณ์, รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์, และ นิดาวรรณ เพราะสุนทร

1283-1290

การศึกษาความสามารถในการแปรงฟันที่ถูกวิธี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง จากการสอนโดยใช้เทคนิคการแต่งพฤติกรรมร่วมกับวิธีสอน Model–Lead–Test

กิ่งดาว เป็งคำมา

1292-1301

ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

นิธิภา อาจฤทธิ์

1302-1308

การพัฒนาชุดสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหาตามบริบทจริง เรื่อง “การจัดการขยะ” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1

ชญาพร จรรยา และ สรกฤช มณีวรรณ

1309-1314

การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของชุมชนดงมูลเหล็กอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

สุวิทย์ วรรณศรี และ นรัตว์ รัตนวัย

1315-1324

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคการสะท้อนคิดที่มีต่อความสามารถ และเจตคติในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชมพูนุท บุญอากาศ และ ปวริศา จรดล

1325-1330

การศึกษาแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

วศิน คล้ายบรรเลง, ชาตรี ฝ่ายคำตา, และ อภิชาติ พัฒนโภควัฒนา

1331-1339

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลาสรูมในวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เสมา สอนประสม

1340-1347

การพัฒนาการให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกั

หทัยชนก ชนะชัย, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, กันทิมาณี, และ ประเดิมวงศ์

1348-1356

การทดสอบสมมติฐานคู่แข่งว่าด้วยอิทธิพลของสภาวะทางสังคมในห้องเรียนและความหมายมั่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของวัยรุ่นตอนต้น

วินัย ดำสุวรรณ

1357-1365

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ การเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

สนธยา หลักทอง และ สานนท์ ฉิมมณี

1366-1374

การประเมินผลการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

ปนัดดา พึ่งบุญ, ศรีสมร, และ พุ่มสะอาด

1376-1382

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี

จีระพา อยู่เจริญ

1384-1385

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

สิริยุพา บุญเพิ่ม

1386-1387

พัฒนาการกลยุทธ์การตลาด และการสื่อสารการตลาด ตามกรอบแนวคิดการตลาด 3.0 ของ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

กานต์พัชธธ์ เล็กศรีสกุล

1388-1390

บทบาทการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

กานดา พูลสวัสดิ์

1391-1392

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพื

พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ พัชราภรณ์ เกษะประกร

1393-1394

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ใช้คำถาม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การฟัง การดู และการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหัววัง

จิตตรา ใจดี และ ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ

1395-1396

แนวทางพัฒนาการดำเนินงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยภูเขาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เกียรติศักดิ์ สามเตี้ย และ พิษณุ บุญนิยม

1397-1398