RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

บทบาทของผู้นำสตรีที่ประสบความสำเร็จ ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กมลชนก สัจจาวัฒนา และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

Pages: 919-926

คำสำคัญ: บทบาทของผู้นำสตรี, การประสบความสำเร็จ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.160