Index by: ฉัตรวรัญ องคสิงห์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของลิเกในสังคมไทย

ชลาลัย บุญสุวรรณ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

849-860

RSU National Research Conference 2016

บทบาทของผู้นำสตรีที่ประสบความสำเร็จ ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กมลชนก สัจจาวัฒนา และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

919-926

RSU National Research Conference 2016

ปัญหาการจัดการคดียาเสพติด : กรณีผู้ต้องขังหญิง

ชุลีรัตน์ เจริญพร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, ฉัตรวรัญ องคสิงห์, นิดาวรรณ เพราะสุนทร, และ วณี กอสุวรรณศิริ

1040-1050

RSU National Research Conference 2016

การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับอาชญากรรมทางเพศและสังคมไทย

นภคฑ์ กิตติธรรมวุฒิ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

1062-1068