RSU National Research Conference 2013

List of articles:

Page Number

การรั่วซึมของวัสดุเรซินคอมโพสิตภายหลังการฟอกสีฟัน

Phanasaya Jaturanont, Nattida Thongbua, Romchat ?Gulaypruk, Pramod?Suchonsamran, Nurhan ?Waemamu, Panusta ?Pattanapunjakul, Srijit ?Atsawaphum, Sasathorn ?Phutinart, Jarintorn ?Weerachartwattana, และ Benjaporn Kaenkaew

9-16

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการใส่ฟัน ณ คลินิกทันตกรรมบริบูรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อิศราวัลย์ บุญศิริ, เบญจรัตน์ อิสระพิทักษ์กุล, ต่อพล พงศ์ทยากร, อภิเดช อินทร์เสวก, ธนพล ธีระพงษ์พันธุ์, ธัญญา ผาณิตพจมาน, ธีรกานต์ บุญมา, เวชกร ธงกิจสิริ, เกียรติชัย พงศ์ไพโรจน์, และ วัชรินทร์ จงกลสถิต

17-23

การศึกษาเบื้องต้นของผลของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มีต่อระดับไขมันในเลือด

วิมล ชอบชื่นชม และ อามาน เทศอาเส็น

24-30

การประเมินคุณภาพชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับโคตินินในปัสสาวะ

พิศิษฐ์ นามจันทรา, รสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง, และ กาญจนา สุริยะพรหม

31-35

การหาค่า High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) และ Creatine Kinase (CK) ในอาสาสมัครที่ได้รับการนวดไทยรูปแบบต่าง ๆ

อังสนา โยธินารักษ์, เยาวลักษณ์ พิมายนอก, พิศิษฐ์ นามจันทรา, และ ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย

36-43

การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ดื้อยา ที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวรรยา พงศ์ปริตร, สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์, เพ็ญภัสสร ภูธรณ์, ภัสนันทน์ โพธิสุวรรณ, วิชชุดา เจริญพงศ์, โสภิดา อาจปรุ, และ วิจิตรา นันดี

44-50

ความพึงพอใจของการมองเห็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Watanee Jenchitr และ Supaluk Raiyawa

51-61

การออกแบบและสร้างชุดเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย

ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์

63-73

การเปรียบเทียบภาระงานกล้ามเนื้อขณะใช้เก้าอี้สำนักงานสองแบบโดยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

ศรันยภัทร เสียงสูง, กนกรัตน์ ครูกิมโสม, พรกมล ทวยเจริญ, และ พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์

74-82

การสังเคราะห์คอลลอยด์อนุภาคนาโนของเงินความเข้มข้นสูง แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไหลแบบท่อ

ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ, ณัฏฐพร พิมพะ, ชูชาติ ธรรมเจริญ, และ สนอง เอกสิทธิ์

83-88

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสูดสำลักในผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ประภาพรรณ สิงห์โต, วารินทร์ บินโฮเซ็น, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

89-98

ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่

ทัศนีย์ ปัญจานนท์, วันทิกา เครือน้ำคำ, และ กัญ อันตสมบูรณ์

99-104

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Piperine ในตำรับยาสมุนไพรไทยรักษาโรคเกาต์โดย เอชพีแอลซี

เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน, สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, ลักษณา เจริญใจ, ยุพาภรณ์ สำเภาพันธ์, และ สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

105-113

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเงาะ

Pranorm Khaomek, Narumon Sutti, และ Chattrapha Inthiwong

114-118

การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ไอออนจากน้ำเสียในการวิเคราะห์ค่า COD

ปัญญา มณีจักร์

119-129

ศึกษาและออกแบบความหนาของถังรับความดันและฐานรองรับแอนทราไซด์ภายในถังรับแรงดันโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

วิชาณัฐ พึ่งพรสวรรค์

131-138

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัยในชุมชนหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

มงคลกร ศรีวิชัย และ พนิตตา พวงแก้ว

139-147

นวัตกรรมอาหาร พลังงานทดแทน:ทางรอดประเทศไทยยั่งยืนได้ด้วยไบโอเทค

Klanarong Sriroth

148

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกากมันสำปะหลังสดโดยใช้กรดเจือจางและเอนไซม์

กำไล เลาหพัฒนาเลิศ, ศิริ สมบูรณ์, และ วยุษฎ์ สัจจวีรวรรณ

149-154

การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสในข้าวสายพันธุ์พิษณุโลก 2

Yupakanit Puangweraku

155-168

การลดตัวยับยั้งที่เกิดจากการปรับสภาพยอดและใบอ้อยด้วยกรดโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์

ดวงกมล สังข์บุญลือ, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, และ กำไล เลาหพัฒนาเลิศ

169-174

การคัดกรองและคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส อะไมเลส และเพคติเนส จากกากมันสำปะหลังสด

เพชรลดา ปั้นหยา และ กำไล เลาหพัฒนาเลิศ

175-180

การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟและสีย้อมเบสิกในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้สารดูดซับที่เตรียมจากเถ้าแกลบดำ

กนกพร อนันต์ชื่นสุ และ ณัฐสุดา สำลีแก้ว

181-189

วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟีนและผักตบชวา

พัชรี คำธิตา

190-197

ผลของเซลลูโลสที่ใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลต่อความว่องไวและค่าการเลือกเกิด

ณัฏฐกานต์ จุงจิตตเมต, บรรเจิด จงสมจิตร, และ เอกราชันย์ ไชยชนะ

198-206

การเปรียบเทียบเทคนิค Na?ve Bayes และ Binary Logistic Regression เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน U.N.N. Academy

วรรณวิษา ตุลย์มงคล และ สมชาย เล็กเจริญ

207-213

คุณลักษณะของเซอร์โคเนียที่ถูกปรับปรุงด้วยแกลเลียมต่อตัวเร่งปฏิกิริยา W/ZrO2 สำหรับเอสเทอริฟิเคชัน

ชนิดาภา ผดุงพิทักษ์ชน และ บรรเจิด จงสมจิตร

222-227

การศึกษาอิทธิพลของขี้ตะกรันอลูมิเนียมจากโรงหล่อที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุผสม พอลิเมอร์-พื้นหลักพอลิพรอพิลีน

ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, ปราโมทย์ พูนนายม, มนัส ศรีสวัสดิ์, เจษฎา แก้ววิชิตร, และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

228-237

อิทธิพลของตัวแปรความเร็วรอบการเชื่อมเสียดทานแบบกวนรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์

เจษฎา แก้ววิชิตร และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

238-244

การกำจัดซิลเวอร์ไอออนจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการตกตะกอนผลึกทางเคมี

พนิดา สามพรานไพบูลย์ และ สิรินยา ธูปทอง

245-249

การสังเคราะห์ทองแดง (I) ออกไซด์ทรงกลมกลวงขนาดไมโครเมตร

กานดา ว่องไวลิขิต และ ณัชชา ศรีภูมิวัฒนะ

250-258

มรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาของบ้านผาแบ่น จังหวัดเลย

สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

284-290

มรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาของชุมชนวัดจำปา

สุวิชา เบญจพร

291-298

รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บุกรุกริมน้ำในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา: ชุมชนศรีวิชัย

อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

299-310

การออกแบบวางผังชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่

นฤพนธ์ ไชยยศ

311-316

การออกแบบวางผังชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี

วิทูล ทิพยเนตร

317-321

การอนุรักษ์และพัฒนาของชุมชนแม่กำปอง

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล

322-330

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

ปราโมทย์ พูนนายม, ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, ศาตราชัย เตี๊ยะตาช้าง, เจษฎา แก้ววิชิต, และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

259-264

การศึกษาอิทธิพลรูปทรงตัวกวนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่างกันรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์

ชนัญดร มีมุข, สุวัฒ ภูเภา, และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

265-273

ผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างจากแหล่งเหมืองแร่ดินขาวจังหวัดระนอง

ประชุม คำพุฒ

274-282

การค้นหาแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ชุลีรัตน์ เจริญพร

332-338

บทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

วีรพงษ์ ชุติภัทร์

339-348

ระบบพวกพ้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทย

รัตพงษ์ สอนสุภาพ

349-355

การคอร์รัปชั่นทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2555

วิชาญ พุทธภาวนา

356-362

การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจสลากของประเทศไทย

ชัญญา จงสุทธนามณี

363-368

ประเด็นการพิจารณาทางภาษี สำหรับการจัดตั้งธุรกิจ

พรพรรณ เจิมศักดิ์

369-374

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบัญชี การประมาณการทางบัญชี กับผลต่างภาษีเงินได้นิติบุคคล : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตวพรรณ มั่นศักดิ์ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

375-383

การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ของบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ธนาวดี อยู่สุภาพ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

383-392

การศึกษากระบวนการบริหารจัดการการทำงานและความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจนำเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

392-400

การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พัทธ์ธีรา สุวรรณสิทธิ์

401-407

การตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาดเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Binquan Fang

408-417

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สุรภี พงษ์พานิช

418-425

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อซ้ำในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

นาถนลิน สีเขียว

426-433

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม: กรณีศึกษาผู้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตรีธิดา ปกาสิทธิ์

434-442

การฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพบริการตามรูปแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

ประไพ มงคลนิมิตร์

443-450

การรับรู้และทัศนคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

451-460

การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อ Webisode ภาพยนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฉันเกลียดที่นี่ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ พรธวัล ทองกลับ

461-467

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสำนักงานใหญ่

จักรกฤษณ์ สัจจมาศ

468-476

การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ พิศณุ วัฒนะจิตพงศ์

477-484

โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาผ้าหมักโคลน แก่นเข เพกา

พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น และ กัณฐรัตน์ กลางประพันธ์

485-492

การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เชิงปริวรรตในนิทรรศการชั่วคราวของมิวเซียมสยาม

พธู คูศรีพิทักษ์

493-500

แก่นค่านิยมทางสังคมที่สะท้อนผ่านข่าวเศร้าสาธารณะ: กรณีการรายงานข่าวอุทกภัย พ.ศ. 2554 ในหนังสือพิมพ์ไทย

สรพงษ์ วงศ์ธีระธร และ กฤษณ์ ทองเลิศ

501-508

พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

509-522

การใช้สัญลักษณ์ภาพ ทศกัณฐ์ ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสำหรับงานสื่อใหม่

กัมปณาท เตชะคงคา

523-528

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มัติกร บุญคง

529-535

ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีกประเภท แคทิกอรี คิลเลอร์: กรณีศึกษาร้านค้าสินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้าน

ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน

536-543

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง เด็กหญิงนิ้วก้อย และ นกไนติงเกล

สุปนิดา เทียนเพ็ง

544-550

การติดตามบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2552-2553

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

552-560

การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพและประเมินสมรรถนะผู้ชำนาญงานเครื่องล่างรถยนต์

สามารถ สว่างแจ้ง และ บรรจบ อรชร

561-568

ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

สัญชัย พูลสุข และ อุบล สรรพัชญพงษ์

569-576

เทคนิคการสอนวิชาศิลปะที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรีชา ศรีมุกข์ และ อุบล สรรพัชญพงษ์

577-585

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 22

สมเกียรติ อริยปรัชญา และ ปราณี ทัดศรี

661-669

การพัฒนาชุดการสอนการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

นพรัตน์ หนูอ้น, บรรจบ อรชร, และ พิเชษฐ์ พินิจ

586-594

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

รุ่งอรุณ วงศ์วิเชียร และ สมชาย เล็กเจริญ

595-603

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำในมาตราตัวสะกดแม่กด สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร จังหวัดชุมพร

เลอพงศ์ แก้วเพชร และ สมชาย เล็กเจริญ

604-612

การจัดการเรียนการสอนสภาพจริงที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ดวงใจ เกริกชัยวัน และ สุภาณี คลังฤทธิ์

613-621

ผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อความเข้าใจมนุษย์ รายวิชามนุษย์กับพฤติกรรมสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สุภาณี คลังฤทธิ์ และ ดวงใจ เกริกชัยวัน

622-628

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ

สุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์

629-636

การพัฒนาบทเรียนฟิสิกส์ที่ใช้แคลคูลัสเป็นพื้นฐานเรื่อง งานเนื่องจากแรงแปรค่าได้

วิชาญ คงธรรม

637-645

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โบราณสถานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล, ดิเรก สุขสุนัย, และ ศรีสวคนธ์ แดงสะอาด

646-659

การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

ละเอียด แจ่มจันทร์ และ มงคล การุณงามพรรณ

653-660