RSU National Research Conference 2020

List of articles:

Page Number

การเปรียบเทียบกำลังแรงยึดเฉือนของเซอร์โคเนียชนิดใส เมื่อยึดด้วยเรซินซีเมนต์สองชนิด ร่วมกับไพรเมอร์ที่ประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟต

ศิรวิชญ์ จิตสุธีศิริ, ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์, และ ชรินธร อิสสระยางกูล

1-15

การวัดเปรียบเทียบปริมาณรังสีกระเจิงกลับจากวัสดุทางทันตกรรมชนิดโลหะผสมจากการใช้รังสีรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคเชิงเส้น (ลิแนค) ในห้องปฏิบัติการ

ธัญสินี คูณาภินันท์, ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์, สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง, และ สรนีย์ เศรษฐภักดี

16-30

กำลังแรงยึดเฉือนระหว่างแบร็กเกตจัดฟันโลหะกับวัสดุบูรณะเซอร์โคเนียที่ผ่านการปรับสภาพผิวที่แตกต่างกัน

พลอยลดา วิทวัสพันธุ์ และ อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

31-45

ความแข็งผิวจุลภาคของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวด้วยแสงและชนิดบ่มตัวสองรูปแบบหลังการฉายแสงผ่านมอนอลิธิคเซอร์โคเนียชนิดโปร่งแสงสามชนิด

สวรรยา เพชรที่วัง และ ปรารมภ์ ซาลิมี

46-57

การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ประสาทไตรเจมินัลแกงเกลียนที่เกิดภาวะพร่องซีโรโทนินและคอร์ติคัลสเปรดดิ้งดีเพรซชัน

นาอีมะฮ์ หะยีอาซา, เสกข์ แทนประเสริฐสุข, และ ศักนัน พงศ์พันธ์ุผู้ภักดี

58-66

การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาอำมฤตย์

ธนีกา สกุลชิต, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุววรณ

67-75

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาสมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง

พันศร รัตนมา, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

76-86

การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตำรับยาแก้ฝีรวงผึ้ง

หัทยา บุญญวงศ์, จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล, และ สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ

87-95

การทดสอบความเป็นไปได้ของการวิเคราะห์ปริมาณสตรอนเชียม-90 ในน้ำทะเลในประเทศไทย

ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา และ สุภัทรา โรเบริตส์

96-103

ผลของการใช้กรดซิตริกเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในหัวปลีต่อคุณภาพของน้ำนมหัวปลีพร้อมดื่ม

กฤษดา กาวีวงศ์ และ เบญญาทิพย์ สมบัติมา

104-113

การพยากรณ์ความต้องการใช้แท็กซี่ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคนิค Exponential Smoothing Method

คมชาญ เจือจ้อย และ ศุภรัชชัย วรรัตน์

114-124

การทำโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งของอนุพันธ์ชนิดใหม่ของสารไฮโฟเดอมิน เอ ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไกลโคเจน ฟอสโฟรีเลส

ชนิถา จุ้ยประเสริฐ, พรทิพย์ บุญศรี, ณัฐพล อภิรติกุล, และ พนารัตน์ อรุณรัติยากร

125-136

วิธีตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างง่ายโดยใช้เหล็ก(II)ร่วมกับนอร์ฟลอกซาซิน

ธีรนนท์ ออประยูร, นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, และ สุเชาวน์ ดอนพุดซา

137-147

การสร้างและพัฒนาชุดการทดลองการชนของวัตถุในหนึ่งมิติโดยใช้สมาร์ทโฟนในการวัด

ชลพัชร เพชรพลอยนิล, เกริก ศักดิ์สุภาพ, และ พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

148-158

การพัฒนากระบวนการผลิตพอลิไฮดรอกซิลบิวทีเรตด้วยกระบวนการหมักบนอาหารแข็ง โดยแบคทีเรีย Bacillus megaterium SWU01

แพรวสุภา เหล่าศิริ, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ธิปชัย วัฒนวิจารณ์, และ ศิริขวัญ พลประทีป

159-170

การจัดทำค่าเวลาพื้นฐาน ผลิตภาพ และต้นทุนงานตอกเสาเข็มหน้าตัดตัวไอแบบตุ้มกระแทก

ภูริณัฐ จิตมานะ, วีรยุทธ เมืองแสน, และ ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

171-180

การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำในการดับเพลิงภายในอาคาร

จรูญ สีสายชล และ อํานาจ ผดุงศิลป์

181-192

การวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

สุรพงศ์ ทรัพยาคม และ อรรถพล ป้อมสถิตย์

1196-1208

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการโจมตีระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบตรวจจับการบุกรุก

ประสิทธิ์ สุภาสืบ และ อรรถพล ป้อมสถิตย์

204-218

เครื่องรดน้ำยกร่องพลังงานแสงอาทิตย์

กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย, ณัฐวุฒิ เกตุเล็ก, ศรราม สมบุญรอด, ประทีป สีเนียม, และ คธา มะลิลา

219-228

การศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแกลบ

กนกพร อนันต์ชื่นสุข

229-237

การระบุตำแหน่งด้วยสัญญาณบูลทูธโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

อภิรักษ์ ภักดีวงษ์, สมหมาย บัวแย้มแสง, และ ชนินท์ วงษ์ใหญ่

238-248

การพัฒนาระบบการตรวจจับการล้มโดยใช้สายรัดข้อมือ

ชนินท์ วงษ์ใหญ่, อภิรักษ์ ภักดีวงษ์, และ สมหมาย บัวแย้มแสง

249-257

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดูแลผู้สูงอายุตำบลเขาตูม

วรวีร์ อาดำ, จรุงวิทย์ บุญเพิ่ม, และ มูอัสซัล บิลแสละ

258-271

การศึกษาเรื่องการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิดการแปรใช้ใหม่

ธนพร งามจิตร, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

272-282

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำ เพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า

วาวี พรสิริภักดี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

283-292

โครงการออกแบบแอนิเมชันที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย

ธิชากร เตือนวีระเดช, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

293-303

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

304-314

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และ อิทธิยา โกตระกูล

315-323

การสร้างสื่อโมชั่นสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พินิจ อยู่วงษ์ตระกูล, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

324-332

การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก

อิลฮัม วรรณอาลี, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

333-343

การศึกษาและผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาผู้สูงอายุ

ศาสตราภัทร์ สุวรรณโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

344-354

การออกแบบสื่อการสอนเรื่องการลดการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของส่วนประกอบด้านกราฟิกภายในวิดีโอเกมสำหรับนักออกแบบกราฟิก

จิรัสย์ มาลากอง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

355-361

การศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ของผ้าไหมไทยสู่สากล

ณัฏฐกิตติ์ ธาราเวชรักษ์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

362-372

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ให้หยุดการขับขี่ย้อนศร

ปณิธาน ค้ำไพโรจน์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

373-382

การประกอบสร้างความหมายการถวิลหาอดีตในภาพยนตร์ไทย

วงศกร วงเวียน

383-394

การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนของรีสอร์ทแบบหลบซ่อนตัวบนเกาะเหลาเหลียง

ชัญญานุช รักษ์เจริญ และ ทรงพล อัตถากร

395-405

สตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานครผ่านสื่อใหม่

เสมา ธนาบริบูรณ์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

406-420

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลน

โชติกา ประยุทธเต และ สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

421-433

การศึกษาผ่านความเชื่อและประเพณีแต่งงานของชาวอาข่าใน ชุมชนหล่อโย อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, ณัฐวุฒิ อุทัยช่วง, ณัฐ คำภีระ, เสกสรรค์ พงษ์ประเสริฐ, กิตติธัช ลิ้มประเสริฐ, เปมิกา แซ่เล้า, พรรณิการ์ พราหมณ์ยอด, นครินทร์ เลิศรัศมีมาลา, และ ธนกฤต แก้ววิลัย

434-445

แนวทางการออกแบบนาวาสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวคนเดียวบนเรือสำราญ

ศตณ ประดิษฐ์กุล และ สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

446-456

แนวทางออกแบบคอนโดมิเนียมสำหรับคนรุ่นใหม่

โสรยา หาทวี และ สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

457-467

แนวทางการสร้างพื้นที่อยู่ร่วมกันสำหรับสัตว์ป่าและมนุษย์

อานันท์ สมบูรณ์จันทร์ และ ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์

468-480

การหาองค์ประกอบโครงการเพื่อใช้ในการออกแบบโฮสเทลสำหรับผู้หญิงโดยใช้วิธีฐานนิยม

เอก เจริญศิลป์ และ สุวภัทร อุไรวงค์

481-495

การหาองค์ประกอบโครงการเพื่อใช้ในการออกแบบรีสอร์ทสำหรับกลุ่มเกย์โดยใช้วิธีฐานนิยม

เอก เจริญศิลป์ และ เบญจวรรณ แสนขำ

496-509

ศึกษาการใช้งานพันธุ์ไม้ช่วยลดมลภาวะทางอากาศเพื่อใช้ในโครงการคอนโดรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง

เอก เจริญศิลป์ และ นภัสวัลย์ เกิดนรินทร์

510-521

การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของโฮมสเตย์เชิงวิถีชีวิตของ หมู่บ้านแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, นริศรา อินนุพัฒน์, พัชรพร โพธิ์สอาด, ศศิประภา อินทร์เมือง, วิลาสินี กวนสำโรง, ศุภิสรา ช่วยภูมิ, สกาวรัตน์ กองสินแก้ว, วรพล คัมภีรพันธ์, อิทธิกร อิสรากุล, ชัฏสิทธิ์ จิณะบุตร, สถาปัตย์ วรคนอง, และ ปารเมศ สิทธิสำอาง

522-534

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อให้รู้ถึงวิธีป้องกันภัยร้ายยุงลาย

ธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

535-544

การพัฒนาความรู้และความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อนุชิต พรานกวาง

545-556

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพัฒนาการ ทางสติปัญญา

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว และ สิริรัตน์ เทียมเสรี

557-567

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การตกแบบเสรีของลูกแบดมินตันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฤษกร บุญประเสริฐ และ พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

568-578

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การหาปริมาณน้ำตาลโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษร่วมกับการวิเคราะห์แบบเทียบสี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

จันทะลังสอน กองกา และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

579-587

ผลการพัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนำเสนอด้วยวาจาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มยุรี จักรสิทธิ์, เกริก ศักดิ์สุภาพ, และ พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

588-598

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และแบบปกติ

สุภาพร บริบูรณ์ทรัพย์, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ สิริชัย จันทร์นิ่ม

599-611

ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินผลประโยชน์พนักงานกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

กมลฉัตร ถาวรศิล และ ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

612-622

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซุปครีมผักชายาสำเร็จรูปแช่แข็ง

มานิสา คำวิไล, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ ชญาภัทร์ กี่อาริโย

623-632

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับมาตรการการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินในประเทศไทยของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทิพากร ณ บางช้าง และ พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ

633-644

ลักษณะการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั้งแรกกับนักท่องเที่ยวซ้ำ

บุษยา สนองคุณ และ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

645-661

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของธุรกิจค้าปลีกญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย กรณีศึกษา ดองกิ มอลล์

ศุภกร สมจิตต์ และ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

662-671

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านสะดวกซัก ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ และ ปรีชา สวน

672-682

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมงาขี้ม่อน

คฑามาศ เข้าเมือง และ น้อมจิตต์ สุธีบุตร

683-691

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เกตุนภัส จิรารุ่งชัยกุล และ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

692-700

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร กรณีศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

พรรษรัตน์ เจริญรัตน์ และ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

701-712

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จทางการเงินของบริษัทในกลุ่มทีวีดิจิทัลในประเทศไทย

ทิฆัมพร กล่อมศรี และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

713-722

การสำรวจส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของธุรกิจรีสอร์ทแอนด์สปา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

นัชชา ทัสลิม, ฐิรนันท์ อรัญดร, ปิยพงศ์ เขตปิรัตน์, ฉิงซื่ออิง, และ ซุนถิง

723-733

แนวคิดในนวนิยายสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว รางวัลชนะเลิศ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560

ทิพวรรณ์ แสงกอง และ สารภี ขาวดี

734-746

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ผีเกาหลี”

ปุณยาพร ตรีอุทัย, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

747-757

วิธีการเล่าเรื่อง เทคนิคและองค์ประกอบการสร้างความกลัวของภาพยนตร์ในจักรวาลเดอะคอนเจอริ่ง

นวพร ชัยทรัพย์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก

758-768

การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง (Life Coach) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สุทธญาณ์ บุญเต็ม และ พรทิพย์ เย็นจะบก

769-778

การนำเสนอความเป็นไทยในรายการ The Mask Line Thai

หทัยชนก ศรีสุธรรม และ สารภี ขาวดี

779-791

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “แมลงวันผี” “เรื่องของโอคาเมะ” และ “วิญญาณคนเป็น”

ลดาวรรณ หลำดี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

792-801

การพัฒนาการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง

พรสวรรค์ พลสงคราม และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์

802-815

การสื่อสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินวง BNK48 ต่อแฟนคลับ

นริศรา อุดมสินค้า และ พรทิพย์ เย็นจะบก

816-825

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม เรื่อง “ทรัพย์ในดิน”

หทัยกาญจน์ เหล็กดี และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

826-837

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนิยายแปลเรื่อง “ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮรีส”

ตวงวิทย์ วิทูรพีรบัณฑิต และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

838-848

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลจากเรื่องสั้น “คนกวาดถนน”

สุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์ และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

849-858

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “ปีศาจกบ และจูโกโร” “อะไรอยู่ในถ้วยชา” และ “เพลงจิ้งหรีด”

อาริษา ขันกสิกรรม, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

859-869

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐกฤตา หงษ์เวียงจันทร์

870-880

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ปณียา อินทกาศ

881-890

การเล่าเรื่อง ความหมาย และแก่นจินตนาการด้านเพศวิถีชายรักชายผ่านวรรณกรรมออนไลน์

กรวิชญ์ ไทยฉาย และ ลักษณา คล้ายแก้ว

891-904

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในงานกับความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ของพนักงานฝ่ายผลิต

ณัฐชฎา พิมพาภรณ์, รัชเมธี รชตวัฒนกุล, และ รัฐพงศ์ ประสุทธิ์

905-916

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์สื่อ Facebook Fanpage ของบริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

เก่งกาจ จตุพรกาญจนา และ ฐิติ วิทยสรณะ

917-924

การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เลียนแบบน้ำนมจากกระจับ (Trapa bicornis)

นราธร สัตย์ซื่อ, น้อมจิตต์ สุธีบุตร, และ อมรรัตน์ เจริญชัย

925-935

การใช้กล้องวงจรปิด CCTV เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มรุตพงศ์ วิเชียรศรี และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

936-945

พรรคประชาชาติในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

สุรชัย โตเรืองศรี และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

946-957

ผลการรักษาแบบบูรณาการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน สำหรับผู้ป่วยใน

ธนารักษ์ บัวสอน และ สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

958-969

บทบาทของประเพณีบุญเดือนสามในชุมชนไทกะเลิงบ้านม่วง จังหวัดนครพนม

สารภี ขาวดี และ ศิรชัช ดาบุตร

970-981

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ณัฐกร เทียนจันทร์ และ จอมเดช ตรีเมฆ

982-990

ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะ: กรณีศึกษาสถาบันอาชีวะศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ฐาปนัส เรืองรัตนพงศ์ และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

991-1000

สถานภาพวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2554-2560

พรรฑิกา จิวรรักษ์, วราพรรณ อภิศุภะโชค, และ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

1001-1011

การยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่น จีมาเก็ต โกลบอล (Gmarket Global)

พลิดา ดัสดุลย์, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, และ วราพรรณ อภิศุภะโชค

1012-1021

แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ำ ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ เดโชชัยวัฒน์ และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

1022-1030

ความต้องการบริการพื้นที่การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวรัตน์ โพธิ์เขียว และ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์

1031-1042

การสื่อสารการตลาดของโรงแรม แน็พ กระบี่

สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน, อาฟีนี มิตยา, และ กมลรัตน์ จิตพรหม

1043-1052

กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สุบิน ยุระรัช

1053-1064

การศึกษาลักษณะและเจตคติในการทำงานเป็นทีมของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นภาอร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจีมาจ ณ วิเชียร

1065-1077

การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ

นภากร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจิมาจ ณ วิเชียร

1078-1088

นโยบายเกี่ยวกับคนไร้รัฐสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2557 – 2562

บงกชลักษณ์ มากดำ และ วีระ สมบูรณ์

1089-1099

ทัศนคติของประชาชนต่ออาชญากรรมประเภทยาเสพติด

ณัฐวุฒิ ธนจินดา และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1100-1110

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ธนัญญา สุนทรอภิชาติ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

1111-1118

การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยของชาวเมียนมาร์ หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน

อนุชิต บุญรินทร์ และ จอมเดช ตรีเมฆ

1119-1129

บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562

ทรงชัย ศรีชาย และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

1130-1140

ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ณัฐธรณ์ เดชสกุล และ จอมเดช ตรีเมฆ

1141-1151

แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นไทยในมุมมองของนักวิชาการ ของประเทศไทย สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกญา แววภักดี, อาชารินทร์ แป้นสุข, และ กิจติวัฒน์ รัตนมณี

1152-1161

โครงการการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงพยาบาล

ธนกฤต วนะสุข, สุวิทย์ รัตนานันท์, และ ธีรนพ หวังศิลปคุณ

1162-1172

การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

จีรายุส แสงประชุม, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ , และ เดวิด ชัพเฟอร์

1173-1187

การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฐชนน ชลวัฒนาธนากร, สุวิทย์ รัตนานันท์, และ Sridhar Ryalie

1188-1195