RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ณัฐธรณ์ เดชสกุล และ จอมเดช ตรีเมฆ

Pages: 1141-1151

คำสำคัญ: ฉ้อโกง, อินเทอร์เน็ต, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.311