RSU National Research Conference 2018

List of articles:

Page Number

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเตรียมแคปซูลเคลือบเอนเทอริคของเชื้อ Enterococcus faecium BS1

ณัฐหทัย รัตนสุขศรี และ ณัฐกาญจน์ แดงมณี

2-9

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเตรียมแคปซูลเคลือบเอนเทอริคของเชื้อ Lactobacillus pentosus FF1

ฉัตรสุดา เอกนพพระ และ ณัฐกาญจน์ แดงมณี

10-18

การเตรียมเส้นใยอิเล็คโตรสปันนาโนของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตบรรจุน้ำมันไพล

ศตายุ กิจมงคลไพศาล, ณัฐพล ถนัดช่างแสง, ธงชัย กูบโคกกรวด, ศนิ บุญญกุล, และ นันทพงศ์ ขำทอง

19-28

ผลของสารสกัดด้วยเอทานอลและแผ่นแปะจากตำรับยาทาแก้พิษฝี ต่อการต้านเชื้อ Staphylococcus epidermidis

วาลุกา พลายงาม, ชลิตา สมโภชน์, และ นันท์ปภัสร์ นทีพิทักษ์

29-31

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

สมชณก กอชารี และ โกวิท รพีพิศาล

39-50

ออกแบบและสร้างเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (ALS) ระหว่างรถเข็นนั่งและเตียงนอน

ธนกร อยู่โต, ชลธิชา เนียมบุญเจือ, และ จุฑามณี แถวนาม

51-64

ออกแบบและสร้างเครื่องดึงคออัตโนมัติด้วยลมสำหรับใช้ที่บ้าน

ธนกร อยู่โต

65-79

การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวัดความสามารถในการตอบสนองของนักกีฬาวอลเลย์บอล

จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์, จรูญโรจน์ เพิ่มทรัพย์, และ ณัฐกาณจน์ แก้วเชื้อ

80-95

การจัดกลุ่มคุณลักษณะความยาวของแท่งเทียนด้วยวิธีการ K-Means สำหรับการวิเคราะห์ ทิศทางของราคาหุ้น กรณีศึกษา ดัชนีหุ้น SETHD

เสกสันต์ แสงสวัสดิ์

96-106

การซื้อ-ขายฟอเร็กซ์แบบอัตโนมัติด้วยกุลยุทธ์ผสมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และมาร์ติงเกลสองทิศทาง

เสกสันต์ แสงสวัสดิ์

107-116

ความตระหนักรู้ ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขั้นพื้นฐานของพนักงาน บริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก

บุษบา ไชยยะนาค และ โกวิท รพีพิศาล

117-130

การใช้ประโยชน์เศษยางมะตอยเก่าจากถนนสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

ประชุม คำพุฒ

131-140

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการส่งเสริมผลงานของนักดนตรี ในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

สุชาดา เจริญชีพ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

141-152

การศึกษาการเกิดการเดินทางของอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนารัช ศรีถาพร และ ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

153-162

ความเป็นตัวตนในสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมเยสุอิตในประเทศไทย

ไพลิน โภคทวี

164-177

การออกแบบสื่อแอนิเมชันเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของป่าไม้ ต่อปรากฏการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย

ชนินทร นาคแท้, พิศประไพ สาระศาลิน, และ วัฒนะ จูฑะวิภาต

178-187

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสามมิติเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย จากระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

รัฐธีร์ เกียรติ์พสุธาร, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

188-200

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติเพื่อให้วัยรุ่นไทยตระหนักถึงการไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ เพื่อลดความขัดแย้ง

ภัคชนัญ ประทีปะวณิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

201-209

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติเพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงปัญหาการเสพติดโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน

ณิชกานต์ ดวงจำปา, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

210-219

การออกแบบแอนิเมชันผีไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก

ภัทรวรรณ ปานสูง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

220-227

โมชั่นคอมิกส์ หุ่นยนต์จากวรรณกรรมไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์ แปซิฟิก ริม

เสฎฐวุฒิ ลีลาอภิวัฒน์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

228-237

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

กรกมล อาชาไกรสร, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

238-245

การสร้างสรรค์แอนิเมชันที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก เรื่อง “The Cube”

ฐากร ปฐมพงศานนท์, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

246-256

การออกแบบแอนิเมชันสองมิติผสมรูปแบบโมชันกราฟิก การรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

ซาริสวิณี รัตนบุรี, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

257-264

การศึกษาและออกแบบแอนิเมชันสองมิติ เรื่องความพอเพียง

ไพรเพ็ญ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

265-271

การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชั่นกราฟิกแนวศิลปะป็อปอาร์ตเพื่อผู้พิการที่ด้อยโอกาสทางสังคม

กฤษกร ถึกสวัสดิ์

272-278

ลักษณะสัณฐานพื้นที่โล่งว่าง ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปิยะภัทร เต็มแย้ม

279-292

การศึกษาผลิตภัณฑ์ห้อมจากธรรมชาติสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ (กรณีศึกษา บ้านนาคูหา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่)

เอกพงษ์ ตรีตรง, ไพจิตร อิ่งศรีรัตน์, ธีรนพ หวังศิลปคุณ, และ Sridhar Ryalie

293-305

ความสัมพันธ์เป็นสัดส่วน; บทบาทของสัตว์เลี้ยงภายในชีวิตของเรา

สุทธิเกียรติ ประเสริฐสม, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, และ ธีรนพ หวังศิลปคุณ

306-317

ความเป็นไปได้เชิงพื้นที่และโครงสร้างของภาพยนตร์

พีรพงษ์ โพธิ์ปาน, สุวิทย์ รัตนานันท์, และ David Schafer

318-326

วิธีเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

อครพล กฤตฤานนท์วงศ์, สุวิทย์ รัตนานันท์, และ Sridhar Ryalie

327-339

การประเมินโครงการ “สร้างฝายเขาภูดร” ของกลุ่มบริษัทโกลว์

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ มุจจลินท์ หอมสุวรรณ์

341-351

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประชาชนและคนพิการในการใช้บริการ ขนส่งสาธารณะระบบราง

ชัชญา สกุณา

352-362

การยุบรวมความหมายของภาพ “นาคจำแลง” ในงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย

ณชรต อิ่มณะรัญ

363-373

ความต้องการของคนพิการที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของขนส่งสาธารณะระบบราง

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

374-385

การวิเคราะห์ภาพถ่ายพันธุ์พืช เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชฎาภรณ์ ทองคำ

386-392

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

นันทิดา ขิวรัมย์ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

393-401

ทัศนคติต่อการวิจัยการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภัทรพร นาคนาเกร็ด

402-412

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Ou Liufen

413-422

ภาพสะท้อนสังคมชาวประมงจากวรรณกรรมของ อัศศิริ ธรรมโชติ

Liao Weiqing

423-432

การใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มของไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-2560

Luna Huang

433-441

วิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดเก่าเยาวราช

Chu Lulu

442-451

วิถีชีวิตของคนไทยที่สะท้อนผ่านรายการโทรทัศน์ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด" สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Zhao Yanyan

452-461

ประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูแพทย์

พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร

462-469

ภาพสะท้อนเยาวชนไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2556 - 2557

Lu Zuoxi

470-478

ลักษณะการใช้ภาษาของชื่อร้านค้าย่านเยาวราช

Ning Jingsi

479-488

ภาพสะท้อนสังคมไทยในเรื่องสั้นของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ พ.ศ. 2548 - 2550

Qin Siyan

489-498

กลวิธีการแต่งและแนวคิดในเรื่องสั้นของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

Han Lingjie

499-509

วิถีชีวิตของผู้สื่อข่าวชาวจีนในสังคมไทย

Li Keyao

510-518

วิเคราะห์บทเพลงร้องพื้นบ้านของชนเผ่าจ้วง

Lu Xiaosong

519-526

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

มัติกร บุญคง

527-535

ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับไต้ฮงกงในสังคมไทย: กรณีศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานคร

Huang Liyu

536-545

การสื่อสารนโยบายสาธารณะและสิทธิความเท่าเทียมในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ระบบรางของคนพิการ

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

546-559

พฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาด ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ ทัติธร ทองสินธุ์

560-572

การประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร - ระนองเกมส์”

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ เสาวลักษณ์ คชเชนทร์

573-584

ทัศนคติของผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี: กรณีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

วันวิชิต บุญโปร่ง

585-596

การศึกษาวิเคราะห์การปรับบทแปล และกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กชายชาวนา”

อลิสา ชูเชื้อ, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, และ ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์

597-607

การศึกษาการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อดิจิทัลของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ นวพร แจ่มสายบัว

608-617

ผลกระทบของการเลือกตั้งต่ออัตราผลตอบแทนดัชนีราคา SET50 Index

นิธิภา อาจฤทธิ์

618-626

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย” (@PR.Railway) ของผู้ติดตาม

โสมพรรณ ลำดวน และ ฐิติ วิทยสรณะ

627-635

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรกับความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สิริพร ฑิตะลำพูน

636-342

มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโ

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ และ ปฏินันท์ สันติเมทนีดล

643-656

การเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสื่อเฟซบุ๊ก ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ธิดารัตน์ สุพโส

657-667

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ “รอบรั้ว กปน.” ของการประปานครหลวง

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ ปุณยนุช อย่สอาด

668-678

การเปิดรับข่าวสารและความต้องการเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ หทัยรัตน์ เสนาะพล

679-690

รูปแบบการสื่อสารความสุขของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า

กฤษณีกร เจริญกุศล และ กมลเพชร รักประกอบกิจ

691-700

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจที่มีต่อการนำเสนอข่าวกีฬาผ่านทางหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เดลินิวส์ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ นารีนาฏ มณีอินทร์

701-715

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พงษ์เทพ สันติกุล

716-727

การสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ของโปสเตอร์รณรงค์โครงการ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยบริษัท MSIG และมูลนิธิเมาไม่ขับ

กฤษณีกร เจริญกุศล และ ณัฐพงศ์ โอภาสวานิช

728-738

การปนภาษาอังกฤษในเพลงฮิพฮอพไทย

ธนวัฒน์ อ้นขาว และ นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

739-748

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชาติพันธุ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, ภัธมัย อินทจักร, รัฐพล พรหมมาศ, จิรเวทย์ รักชาต, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, จิระศักดิ์ สาระรัตน, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา

749-757

การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ และแกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร, จิระศักดิ์ สาระรัตน, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา

758-767

การศึกษาแบรนด์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอกในประเทศไทย

ศิวะพร คูสวัสดิ์

768-779

การจัดการศึกษาในแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์

จรีพร นาคสัมฤทธิ์

780-790

การศึกษา การรับรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อการป้องกันโรคอ้วน

ดวงพร สำราญรมณ์

791-802

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “สวนปริศนา”

อทิตยา พรศรีรัตนรักษ์, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ วรพล มหาแก้ว

803-812

คุณภาพการบริการของตลาดนัดจตุจักรที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อุทัยรัตน์ เฉลิมพันธ์ และ พรพิมล ชุติศิลป์

813-823

การศึกษาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัทยา เพื่อนงาม และ อรนุช ปุณยกนก

824-833

การพัฒนาตำรับ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของครีมนวดสารสกัดจากผักกาดน้ำ ในอาสาสมัครเพื่อลดอาการปวดและเมื่อยล้า

จิระศักดิ์ สาระรัตน์, วรรณดี แต้โสตถิกุล, และ วิสินี จันทร์มหเสถียร

834-841

คุณภาพชีวิตของพนักงานร้านอาหารกลางคืนในเขตพื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

อมรา นาคบุรินทร์ และ ชาญชัย จิวจินดา

842-849

นวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน ในบริบทอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก

จันทรวรรณ กองมณี

850-867

การแก้ปัญหากฎหมายในการนำสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไปใช้เป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อ แก่เกษตรกรในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ปิติผล อุทัยแพน และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

868-878

การศึกษาการเรียบเรียงเพลงไทยเดิมสำหรับการบรรเลงเดี่ยวกู่เจิงของอาจารย์หลี่ หยาง

วิทยา วอนกล่ำ

879-889

การเปิดรับข่าวสาร ปัจจัยด้านการตลาด และการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ ของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล

ภูริช กูจิ

890-897

การออกแบบวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาจีน

ไพรินทร์ ศรีสินทร

899-905

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ: กรณีศึกษานักศึกษาวิชา RSU 101 ธรรมาธิปไตย สถาบัน General Education มหาวิทยาลัยรังสิต

ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

906-917

การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

กันตรัตน์ สุจิตวนิช และ พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์

918-930

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ : กรณีศึกษา นักศึกษาวิชา การโฆษณาเพื่อสังคม (ADS459) และ กฎหมายการสื่อสารมวลชน (COM211)วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มห

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

931-941

การสอนเพื่อเป็นสถาปนิกมืออาชีพ

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

942-950

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้านการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พระอภิลักษณ์ เนียมโพธิ์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด

951-957

การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์

สิริโชติ บริบูรณ์ทรัพย์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด

985-966

การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดาวเรือง

วราพล เกษมสันต์, อิทธิพล ราศีเกรียงไกร, ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, และ ลาวัณย์ วิจารณ์

967-976

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

วิธวินท์ จันทร์ลือ, ศุภาวรรณ ห่วงช้าง, และ อารยา มุ่งชำนาญกิจ

977-985

ผลการใช้เทคนิคแบบทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลติก

นราภรณ์ นาคพันธ์ และ กานดา ว่องไวลิขิต

986-998

การพัฒนาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะไอออนิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

สุทธิดา วิกรัยบูรณ์ และ ปรานอม ขาวเมฆ

999-1010

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปฏิกิริยาเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

อาทิตยา คำมามุง, ดวงฤทัย ศรีแดง, และ อรพรรณ ทองประสงค์

1011-1022