RSU National Research Conference 2012

List of articles:

Page Number

การประเมินแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนชนิดต่างๆที่ใช้ในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย บาซิลลัส เมกาเทอเรียม WC2

พรวดี สาตรา, สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ, นฤมล จียโชค, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, และ ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์

2-10

การป้องกันการเกิดตะกอนที่เกิดจากน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์กับน้ำยาคลอเฮ็กซิดีน

ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า, ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์, และ วิชชา อัศววรฤทธ์

11-22

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เลนส์ (แก้วตา) เทียมสองชนิดในการผ่าตัดสลายต้อกระจกต่อความ คมชัดการเบี่ยงเบนของแสงประสิทธิภาพการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Watanee Jenchitr, Nisa Sothornwit, Sombat Srisuwanporn, Suvit Rattanasirinwut, และ Sorot Wutthiphan

23-30

การป้องกันการเกิดความวิการของอวัยวะปริทันต์หลังจากการผ่าฟันกรามคุดล่างซี่ที่ 3โดยใช้ เพลทเลทริชไฟบริน (การศึกษานำร่อง)

ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์ และ ฐิติพร กังวานณรงค์

31-36

การโคลนนิ่งดีเอ็นเอแคพสิดของไวรัสเดงกี่ โดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม

แจนจุรีย์ เนตรสว่าง, ปรัชญา หาญเสือเหลือง, ปิยวดี จุฑากาญจน์, สำอาง มูระคา, สุภาพร คำพา, และ อุดมศิลป์ สุทธิสม

37-43

รายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์, นลินี ช่วยดำรงค์, และ กรกมล รุกขพันธ์

44-49

ผลการฝึกการทรงตัวภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนข้อมูลรับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบจากผลงานวิจัยชนิดการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

บุศรา ชินสงคราม, ศุภฤกษ์ นาวารัตน์, และ รัมภา บุญสินสุข

50-62

ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจ ถนนสาทรและสีลม

พรรณวดี สนธิทรัพย์, ชูเกียรติ จากใจชน, ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์, พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ, ศุภชัย ตู้กลาง, ดวงเดือน ศาสตร, และ ภัทรสมชาย เตียวกุล

63-69

โลกทัศน์ต่อการใช้ยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัส

ชุลีพร คงเพ็ชร์ และ เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์

70-77

การประเมินความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าในสถานีรถไฟฟ้าแบบโครงสร้างยกระดับเพื่อการป้องกันฟ้าผ่าอย่างมีประสิทธิภาพ

คณิต เตโชชลาลัย และ วินัย พฤกษะวัน

79-84

โมเดลและการควบคุมหุ่นยนต์สมดุลบนลูกบอล

ทศพล ศรีสุมังคลังกูร และ มนูศักดิ์ จานทอง

85-92

การออกแบบตัวควบคุมสำหรับลูกตุ้มผกผันแบบฐานหมุน

รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม และ มนูศักดิ์ จานทอง

93-98

การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลโดยออกซิเดทีพดีซัลเฟอร์ไรเซชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกา

เมทังกร เสริมสุข และ บรรเจิด จงสมจิตร

99-110

การศึกษาค่าคงที่การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นของสไตรีนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในถังปฏิกรณ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ณิชา ศรีจันทนนท์ และ ไพศาล กิตติศุภกร

111-117

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ไฮโดรไดนามิกส์ของยานใต้น้ำด้วยแรงฉุดคงที่

ณรงค์ศักดิ์ ขุนชิต และ ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

118-126

การศึกษาการไหลแบบไม่คงตัวบนแผ่นบางโดยวิธี Doublet Lattice Method

ณัฐวัสน์ ฉันทตุลย์ และ บุญชัย วัจจะตรากุล

127-132

การวิเคราะห์ความแข็งแรงแผ่นชั้นลามิเนทของวัสดุผสมพร้อมคานเสริมความแข็งแรงสำหรับโครงสร้างปีกเครื่องบิน

วรพล กออนนันตชัย และ บุญชัย วัจจะตรากุล

133-139

การศึกษาผลการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสินค้า และคำนวณแสงสว่าง เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายโคมไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง

รุ่งนภา ภูมิบุตร, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

140-146

ระบบช่วยเหลือการใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปราโมทย์ ธนะสำเริง, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

147-153

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตสีทาบ้านด้วยการเติมผงถ่าน กัมมันต์ลงในระบบเติมอากาศแบบตรึงฟิล์ม

ครรชิต ชุติไพศาล, อุษณีย์ อุยะเสถียร, และ วินัย นุตมากุล

154-166

การชดเชยผลของเดทไทม์ในซิงโครนัสมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยใช้ตัวประมาณค่าสัญญาณรบกวนแบบเวกเตอร์

บุรินทร์ พูลสงวน และ สุขสันติ์ นุ่นงาม

167-173

การกำจัดเงินในน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลติก

พนิดา สามพรานไพบูลย์, สุภาภรณ์ ล่องลอย, และ กันติศา นิยม

174-185

การออกแบบตัวควบคุมสำหรับหุ่นยนต์รถสองล้อ

ปริญญา ผ่องสุภา และ มนูศักดิ์ จานทอง

185-193

การออกแบบจำลองระบบควบคุมตำแหน่งชุดแขนรับกระแสไฟฟ้าของรถโทลี่บัสโดยใช้ภาพถ่ายสเตริโอ

ประสาน ปรุงเจริญ และ เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ

194-201

การสร้างแผนที่น้ำท่วมสูงสุด กรณีศึกษาเหตุการณ์อุทกภัย 2554

มงคลกร ศรีวิชัย และ เสรี ศุภราทิตย์

202-207

การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างคานวัสดุผสมโดยพิจารณาวิธีความแข็งเกร็งหน้าตัดขวางกับวิธีพลังงานของ Rayleigh-Ritz

ฉัตรรัฐฐ์ คุ้มผาติ และ บุญชัย วัจจะตรากุล

208-214

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงใช้สารสกัดกะหล่ำปลีม่วง

วรรณวิมล อารยะปราณี และ ธนบัตร มีศิลป์

215-221

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษา กรณีศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อังสนา ผ่อนสุข, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

222-228

การพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานอุณหภูมิตู้เก็บเซรั่มแบบออนไลน์ กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

มนูญ บุญญะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

229-236

การศึกษาและออกแบบหนังสือสามมิติ เรื่อง สุดสาคร

วินัดดา อุทัยรัตน์

238-243

โครงการศึกษาการสร้างการเคลื่อนไหวอย่างเกินจริงในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ

วิโรจน์ เซียตระกูล

244-248

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการบริจาคดวงตา

วิณัฐฎา ฤทธิสิทธิ์

249-255

โครงการศึกษาการจัดแสงในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ

สืบสกุล ย่าหลี

256-259

ศึกษาและออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติ รูปลักษณ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่ง

ทิพย์รัตน์ พำขุนทด

260-266

โครงการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดินสอสี

ศิริเดช ศิริสมบูรณ์

267-274

โครงการออกแบบแอนิเมชัน เพื่อถ่ายทอดเสียงแห่งความสงบเงียบ

ชนะพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา

275-281

การออกแบบและพัฒนาเครื่องโมชั่นแคปเจอร์อย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ

นนทวรรษ ธงสิบสอง

282-286

โครงการผลิตแอนิเมชันจากวรรณกรรม "เจ้าชายน้อย" ด้วยจินตนาการในมุมมองใหม่

สโรชา สินธุพันธ์

287-293

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อถ่ายทอดสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต

หทัยรัตน์ บุญเนตร

294-300

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ รณรงค์หญิงไทยไม่สูบบุหรี่

บัดรูดิง ขาลี

301-306

โครงการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง

มินตรา ยุ่นประยงค์

307-313

ความสามารถในการกำหนดราคาหลักทรัพย์จากกำไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

315-325

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน

รัชฎาพร กันเสนาะ

326-332

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านสื่อโฆษณาในสนามกีฬาแข่งขันรถของประเทศไทย

ภควัต รัตนราช และ ขจร ฝ้ายเทศ

333-339

ดนตรีกับการเมือง : การอธิบายความเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผ่านดนตรี

ธนัท รักษาญาติ

340-345

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อร้านอาหารไทยในจังหวัดภูเก็ต

จุฑาดา ผลงาม

346-356

องค์ความรู้และการจัดการความรู้ป่าชุมชน กรณีศึกษา ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บุษกร โอฬารฤทธินันท์, อนุชาติ พวงสำลีม, และ กุลวดี แก่นสันติสุขมงตล

356-364

ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดชำระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านฯ

ชุติมา เกรียงพันธุ์

365-369

ความเต็มใจจ่ายในการทำประกันภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่น

นฤมล ฉิมรักษ์ และ รวิสสาข์ สุชาโต

370-377

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และภาวะการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

สรัลพัชร คล่องดี

378-384

เครื่องมือการชำระเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้เครื่องมือการชำระเงิน

ทรรศดาว มนต์มธุรพจน์

385-392

ผลตอบแทนจากการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ 2533-2553

ณภัทร อุ๋ยเจริญ

392-400

ปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ : กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปานครหลวง

พัลลภ โค้ววรรณศรี

401-409

ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย

กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม

410-417

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการนำโปรแกรมสำเร็จรูป SAP IS-U มาใช้ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา: ระบบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นวิสาข์ ผดุงพันธ์ และ คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์

418-422

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุพรรณบุรี

จักรกฤษณ์ มะโหฬาร และ สุปราณี ศุกระเศรณี

423-433

ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

จิระวดี รุ่งผาติ และ สุปราณี ศุกระเศรณี

434-443

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากหนังสือเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง เรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อน

ไพริน กันภัย

444-451

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เงือกน้อย

อรอนงค์ นะคะจัด

452-459

การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทประพันธ์เรื่อง โอลด์ พอสซัมส์ บุค ออฟ แพรคติคอล แคท

สุรางคนา เพชรโต

460-465

การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ของคำโฆษณาสายการบิน

กรศศิร์ ตันตระกูล

466-471

การศึกษากลวิธีการปรับบทแปลหนังสือเรื่องเดอะซีเคร็ต

ศศิร์ธา นวนอ้น

472-478

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสกีมมาในการเรียนวิชาการอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ

Ping Xu

479-487

ปัญหาการสื่อสารและความจำเป็นในการอบรมของพนักงานต้อนรับประจำคลินิกฟัน

ยุคนธร สัญญา

488-494

การสำรวจความต้องการจำเป็นและปัญหาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต

จุฑาทิพย์ กาญจนไตรภพ

495-501

ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์สอนดนตรีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

รัชฎาภรณ์ ศรีวิเศษ

502-508

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง คนซื่อบื้อ

พัชรีย์ เหลืองประดับใจ

509-515

พฤติกรรมการออกกำลังกายและความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองเอกที่มีต่อการออกกำลังกายกลางแจ้ง

พีระ ศรีประพันธ์, ประพนธ์ มะกรครรภ์, และ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

516-522

การศึกษาความตระหนัก และความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, จิระศักดิ์ สาระรัตน์, และ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

523-530

การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

จิระศักดิ์ สาระรัตน์, ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, และ บุปผา บุญสมสุข

531-538

การพัฒนาหลักสูตร เรื่องสุพรรณบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

สมพิศ เล็กถวิลวงศ์

540-545

ผลการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพลินตา น้ำใจดี

546-552

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องปัญญาอบรมใจเพื่อคลายทุกข์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเสาธง อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

มาลี เกิดคล้าย

553-558

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง, ดวงกมล โพธิ์นาค, และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

559-565

การพัฒนาหลักสูตรเรื่อง วัฒนธรรมไทยวิถีแห่งปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นวลลักษณ์ จินดาพล

566-573

การพัฒนาชุดกิจกรรมปริศนาคำทายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

อรทัย เกตุโภชน์

574-579

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นงเยาว์ จันทร์แดง

580-586

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์, ดวงกมล โพธิ์นาค, และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

587-593

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน

ภัทรพร นุชน้อย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

594-599

ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ

ฝนทิพย์ เพชรจำรัส และ ดวงกมล โพธิ์นาค

600-607

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2554

วิศรุต เลาะวิถี

608-617

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมปฏิสัมพันธ์ สำหรับทบทวน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล

618-625

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จิระศักดิ์ สาระรัตน์ และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

626-632

ปรากฏการณ์พาหะร้อนของวัตถุนาโนบ่อควอนตัมชนิดที่มีและไม่มีสารเจือในบ่อควอนตัม

ปภาวี ธำรงศิลป์, L.E. Vorobjev, M. Ya. Vininchenko, D.A. Firsov, V. L. Zerova, V. Yu. Panevin, A. N. Sofronov, และ V. M. Ustinov A. P. Vasiljev andA. E. Zhukov

634-644

การศึกษาการแสดงออกของยีนไอทีจีเอเอ็มในกลุ่มผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส

รัชนก เนื่องจำนง, ณัฏฐิยา หิรัญกาจน์, ภูริชญา สมภาร, พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล, และ ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

645-650

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการปรับสภาพเปลือกสับปะรดเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจน โดยการหมักแบบไม่ใช้อากาศ

สิริพร เดชเจริญ, ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, และ สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์

651-660

การประยุกต์ใช้พอลีเอทิลีนพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอมีดอกซิมเพื่อใช้ดูดซับยูเรเนียมในน้ำจืด

สงวนศักดิ์ ใฮ้กันยา และ ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง

661-668

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศบูรณาการกับระบบควบคุมการแจ้งเตือน การส่งเอสเอ็มเอสบนโทรศัพท์มือถือ

รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย์, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

669-675