RSU National Research Conference 2012

ปีที่เผยแพร่: 2555

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากหนังสือเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง เรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อน

ไพริน กันภัย

Pages: 444-451

คำสำคัญ: การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล, หนังสือเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง

Download full paper.