RSU National Research Conference 2017

List of articles:

Page Number

การดูดซึมและการละลายของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วม ที่บ่มตัวและแช่ในสารละลายที่แตกต่างกัน

จิรวัฒน์ เชิงบันลือศักดิ์ และ นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

2-11

ผลของซีเมนต์ต่อภาวะแทรกซ้อนของครอบฟันเดี่ยว: การประเมินผลทางคลินิก 5 ปี

นพวรรณ อดุลยพิเชฏฐ์ และ มรกต เปี่ยมใจ

12-20

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่ตรวจพบรส ระดับความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถรับรู้รสหวานได้ และระดับความเข้มข้นของรสหวานที่ชอบในเด็กอายุ 12 ปีจังหวัดขอนแก่น : การศึกษานำร่อง

นิอร วิภาสวงศ์, จรินทร์ ปภังกรกิจ, รัชฎา น้อยสมบัติ, และ พรทิพย์ ผจงวิริยาทร

21-30

การออกกำลังกายในน้ำแบบเป็นช่วงเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความสามารถ ของการออกกำลังกายในคนอ้วน

โชติรส สุขขี, สุจิตรา บุญหยง, และ สุกัญญา เอกสกุลกล้า

31-40

ผลของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่อระยะทางการเอื้อมมือทิศทางด้านหน้า และด้านหลังในเด็กปกติ

เบญจพร หิรัญญาภินันท์ และ สุนทรี ทวีธนะลาภ

41-49

การประเมินผลการเหนี่ยวนำแบคเทอริโอฟาจ ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa โดยการใช้แสง Ultraviolet และสาร Mitomycin C

จิราภรณ์ เกตุดี และ สัณห์สิรี เมืองมาลย์

50-57

ความชุกของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในประชากร ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พิศิษฐ์ นามจันทรา, พัชริยา พรรณศิลป์, เครือวัลย์ คุ้มครอง, วรางคณา เล็กตระกูล, และ สุดาภรณ์ เก่งการ

58-67

ผลของยา Ceftazidime และ Meropenem ต่อ Biofilm ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกจากผู้ป่วย

สัณห์สิรี เมืองมาลย์, จิราภรณ์ เกตุดี, กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์, และ นิภาพร เทวาวงค์

68-76

การปนเปื้อนของเชื้อ Enterococcus spp. ที่ดื้อยา vancomycin ในทางเดินอาหารของสัตว์ที่ใช้บริโภคจากฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศไทย

สวรรยา พงศ์ปริตร, อดุลย์ บุญเฉลิมชัย, อุษณี ทรัพย์เจริญกุล, รุ่งนภา วีระมโน, สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา, และ สมพล แพรพันธ์

77-86

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นิติ จิตวัฒนาธรรม และ สมชาย เล็กเจริญ

88-97

การพยากรณ์ผลการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ศศิธร ตุ้มเพชรรัตน์, สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล, และ สุมนา เกษมสวัสดิ์

98-105

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และ สมชาย เล็กเจริญ

106-116

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกักเก็บข้อมูลชั่วคราว แบบภายในและภายนอก สำหรับข้อมูลไอพีทีวี

วิษณุ เพ่งพิศ และ วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์

117-127

การศึกษาทัศนมิติของผู้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีต่อคุณภาพของเกมออนไลน์ ตามมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 9126

ปภังกร พฤกษยากรณ์ และ โกวิท รพีพิศาล

128-140

ศึกษาพฤติกรรม วัตถุประสงค์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อัฏฐิกา กล้วยไม้ ณ อยุธยา และ สานนท์ ฉิมมณี

141-148

การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

สุพาณี มณีวงษ์ และ เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

149-158

การติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2553-2556

พระมงคลรัตน์ ไชยเดช และ โกวิท รพีพิศาล

159-169

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองต่อเนื้อหาการประชาสัมพันธ์รถยนต์เชฟโรเลต บนสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก

กรกฎ ธุวนลิน และ สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

17-178

การศึกษาพฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับในการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) ผ่านสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร

กิตติคุณ จงมานัสเจริญ และ โกวิท รพีพิศาล

179-189

ความตระหนักรู้ของพนักงานบริษัทประกันชีวิต ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

ฐิติพร โชติรอด และ วุฒิพงษ์ ชินศรี

190-199

การวิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินการด้านไอทีของบริษัทด้านการเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกรอบการดำเนินงานทางธุรกิจสำหรับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร

ธัญญรัตน์ ปิยวัฒน์กานนท์ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

200-210

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำช่องทางรับชำระเงิน (Payment Gateway) ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจษฎา สัตย์วินิจ และ ศุภรัชชัย วรรัตน์

211-219

การเตรียมอนุภาคยางธรรมชาติแห้งโดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าสถิต

พิภพ ธรรมธารัย และ อรรถพล ตะเระ

220-228

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานโดยการใช้เศษพลาสติกอีวีเอเหลือทิ้ง

ประชุม คำพุฒ

229-238

การแปรรูปอลูมิเนียมอัลลอยด์ AA6110 ที่อุณหภูมิสูง

วาสนา วงษ์ฤทธิ์ และ ปฎิภาณ จุ้ยเจิม

239-245

ปริมาณยางพาราที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของยางมะตอยสำหรับ ผิวทางลาดยางชนิดเซอร์เฟซทรีตเมนต์เพื่อลดอัตราการหลุดออกของหินย่อย

สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย และ อังคณา พันธ์หล่อ

246-254

ผลของความชื้นเริ่มต้นและความสูงเบดของข้าวเปลือกต่อความเร็วลมต่ำสุด ในเครื่องทดสอบการเกิดฟลูอิไดเซชัน

ธัชพล จุ้งเจริญ, การันต์ ดวงนิราส, วัชระ วงศ์สุกรี, และ อนุพงศ์ มีโคตรกอง

255-264

การจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาคร่วมกับแบบโน้มถ่วง

สุรีรัตน์ กิ่งไทร, อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย, และ สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

265-276

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานให้บริการเครื่องบินภาคพื้น กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำ

ภูริต คำชนะ, มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, และ เลิศชัย ระตะนะอาพร

277-287

ออกแบบและสร้างเครื่องขูดหินปูนในช่องปากด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค

ธนกร อยู่โต

288-297

ออกแบบและสร้างวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด

ธนกร อยู่โต

298-309

การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอลโดยเชื้อ Zymomonas mobilis TISTR 405 จากน้ำแป้งเหลือทิ้งโรงงานผลิตแป้งขนมจีน

ศรีอุบล ทองประดิษฐ์, สุกัญญา กูลเกื้อ, ผกามาส ปุรินทราภิบาล, และ อดุลย์สมาน สุขแก้ว

310-317

ผลของแอมพลิจูดและเวลาต่อการสกัดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดมะเกี๋ยง

ฐิติรัตน์ ศิริจันทร์ และ กิติพงศ์ อัศตรกุล

318-326

การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชันกราฟิกแนวตระหนักรู้ กรณีศึกษา : ภาวะต่อมหมวกไตล้า

พิชชานันท์ เหล็กกล้า, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

328-338

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

สิรภพ ร่มพฤกษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

339-348

โครงการออกแบบสื่อโฆษณาภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ แนวตัวละครสำหรับสตรี

รงค์รวี วาฤทธิ์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

349-358

โครงการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อสร้างความตระหนักระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับอุปนิสัยของคน

เกวลิน ตันสุวรรณ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

359-366

การศึกษาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้นวดเพื่อสุขภาพของกลุ่มไม้นวดเพื่อสุขภาพ บ้านหนองครอบ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

367-377

การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง

ชาวดี ง่วนสน, โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์, สุภาวดี จริงจิตร, และ คัมภีร์ คล้ามนฤมล

378-387

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง

ศิรภัสสร บวรธรรมรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

388-396

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโรคซึมเศร้า

ภูมินาถ จตุรเมธานนท์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

397-407

โครงการศึกษาเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิก 3 มิติ เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสังคมออนไลน์

ชนสรณ์ สันติวัฒนธรรม, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

408-417

การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาการออกแบบแสงและสีแบบดรามาติก

พิมล เจมส์ แฮนซั่น, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

418-432

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแนวแอ็คชั่น เรื่องปลูกจิตสำนึกแก่เด็กให้ทิ้งขยะลงถังขยะ

พจนีย์ กาแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

433-440

โครงการออกแบบสื่อภาพยนต์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก

นิภัทร์ ปัญญวานันท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

441-453

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3มิติ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การคาดเข็มขัดนิรภัยของคนไทย

ธวัชชัย หลินมา, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

454-461

โครงการออกแบบคอมโพสิทวัตถุ 3 มิติ เพื่อศึกษาสัญศาสตร์ทางศิลปะ

วิรีนทร์ญา วุฒิ, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

462-471

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อสร้างภาพจากกราฟิกโนเวล เรื่อง “คุยกับความเงียบ”

พรวจนะ ทิมกาญจนะ, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

472-481

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “เทพารักษ์” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้

วงศกร เฉยสวัสดิ์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

482-496

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ จากศิลปะรูปแบบไทยประเพณี สู่ศิลปะรูปแบบร่วมสมัย

วริทธนันต์ ฉัตรชุติกิจภิญโญ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

497-507

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสามมิติ แนวศิลปะ Pop Art: สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในสังคม

บุศราคัม ชมชื่น, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

508-516

การออกแบบภาพยนตร์ 3 มิติ ผ่านภาษากาย กรณีศึกษาภัยร้ายจากบุหรี่ที่ส่งผลต่อคนใกล้ชิด

ดรุณี พึ่งวงษ์ญาติ, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

517-526

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ฉากที่ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมทางศาสนา

เอกธนัณฐ์ ประโมจนีย์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

527-535

การศึกษาการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ แนวตลกขบขัน กรณีศึกษาพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือ

ณัฐวุฒิ อยู่สุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

536-545

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในการจัดองค์ประกอบภาพเชิงความหมายแฝง เรื่อง Runner Man

กษิดิศ จิตต์การุณย์, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

546-559

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคศิลปะคอลลาจ

ศิวโรจน์ ยอดสุขเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

560-568

โครงการศึกษาการออกแบบตัวละคร 3 มิติ สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่องานโฆษณา

อนุรักษ์ ศราภัยวานิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

568-580

โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสื่อถึงผลเสียของ ปลาซัคเกอร์ในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย

อรัญวลี รุ่งอมรชัย, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

581-590

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติประกอบเพลง ”สะกดใจ” เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่น

อธิราช ฟูตระกูล, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

591-598

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แนวดราม่า โดยใช้สัญวิทยาเพื่อสะท้อนผลกระทบของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อภิญญา ทรงไทย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

599-608

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 3 มิติ แนวสื่อการสอน เรื่อง “มวยไทย ... ใครก็เรียนได้”

ชัชฎา จันทร์เพ็ง, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

609-618

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชญา สกุณา

620-629

ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ภายในที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

630-639

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสื่อเสียงตามสาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ วณิชชา ยินดีสิทธิ์

640-648

การเปิดรับความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย ของครูสอนภาษาชาวจีนให้นักเรียนไทยในกรุงเทพมหานคร

Ran Chentianhang และ ลักษณา คล้ายแก้ว

649-657

พฤติกรรมการรับชม และความต้องการ รายการโทรทัศน์ของเยาวชน ยุคดิจิทัลเนทีฟ ( Digital Native ) ในเขตจังหวัด นครราชสีมา

เบญจมาศ วณิชชากร และ ลักษณา คล้ายแก้ว

658-668

การเปิดรับและทัศนคติของแฟนบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ที่มีต่อเว็บไซต์ www.bangkokglassfc.com ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ ภาณุพงษ์ ผดุงวงษ์

669-679

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการนำเสนอข่าวกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT)

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ และ นวพร ห่วงทอง

680-693

การออกแบบอินเตอร์เฟสแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของ True Money Wallet

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา และ ภานุวัฒน์ ประสพสุข

694-704

กลยุทธ์ในการดำเนินงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา โครงการ สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต

อวัสดา สวัสดี และ สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

705-715

การสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาและเว็บบิโซดของมหาวิทยาลัยรังสิต

นรากร อมรฉัตร

716-723

รูปแบบรายการโทรทัศน์และการผลิตรายการโทรทัศน์ต้นแบบ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วรวุฒิ อ่อนน่วม

724-735

การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยการจัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชน

อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

736-747

การเปิดรับและความพึงพอใจของแฟนเพจที่มีต่อ www.facebook.com/GMM25THAILAND ของสถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม 25

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ อิสรานุวัฒน์ เอื้อจิรกาล

748-758

การเปิดรับและความพึงพอใจของเครือข่ายเกษตรกรและผู้ค้าภายในตลาดไท ที่มีต่อวารสาร“เครือข่ายสัมพันธ์” ของตลาดไท

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ นนรดา อิ่มเอี่ยม

759-768

การประเมินความสำเร็จโครงการ “โรบินสันทำดี เพื่อแม่” ปลูกป่า 5 ปี 50,000 ต้น (ปีที่ 2) ของบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ สิริโสภา สิริเวชชะพันธ์

769-778

การประเมินโครงการ สสส. ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559 (สสส. Sport Leader Camp 2016) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ วิวรรณ ยนสิงห์

779-788

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม, อภินนัท์ ธรรมเสนา, และ รัตติกาล เจนจัด

789-800

สัญลักษณ์ภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนิตยสาร Travel3sixty

กฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

801-808

การรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

809-819

ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของนักศึกษานิเทศศาสตร์ในฐานะนักโฆษณา และนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ในฐานะผู้บริโภคจากการเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลโครงการสายลับ...ตรวจจับโฆษณาของสำนักงานคณะกรรมก

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

820-832

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายรางวัลศิลปะเพื่อยุวชนไทย

พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว และ กฤษณ์ ทองเลิศ

833-837

การรับรู้ และความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

จิระศักดิ์ สาระรัตน์

838-848

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวของลิเกในสังคมไทย

ชลาลัย บุญสุวรรณ และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์

849-860

ชีวิตชาวนาในสังคมร่วมสมัย: ชีวิตที่ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์

ภัทรศยา เป็นแผ่น และ ชิตชยางค์ ยมาภัย

861-872

การพัฒนามาตรวัดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย

หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สักกพัฒน์ งามเอก, และ ปีเตอร์ นิวคัม

873-884

กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ชุลีรัตน์ เจริญพร

885-896

การวิพากษ์แนวคิดของอาริสโตเติลเรื่องการมีอยู่ของแบบ

มงคล เทียนประเทืองชัย

897-906

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากอัตชีวประวัติเรื่อง “I am Malala”

ณรภร สิงห์ชัย และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

907-915

มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจการปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร

ชุติมา วิบูลย์ชาติ และ สุรพล ศรีวิทยา

916-924

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พงศกร จิตติวรรณ และ สุรพล ศรีวิทยา

925-934

ผลของการปฏิบัติสมาธิที่มีต่อบทบาทภาวะผู้นำ กรณีศึกษา: ผู้เรียนหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

พระเสริมพร แก้วมะ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์

935-945

การพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสมรรถนะ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเชี่ยน

เนตร์พัณณา ยาวิราช, ณัฐวุฒิ ธนเสน, และ พิพัฒน์ โกวิทคณิต

946-957

กระบวนการนำเข้าและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตไทย กรณีศึกษา บริษัท เอ.ไอ.เอ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล และ สมิทธ์ ตุงคะสมิต

958-968

การศึกษาระดับความสุข 9 ด้านของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

อภิรัฐ ศิริวงษ์

969-979

ความประทับใจและอุปสรรคต่อการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงแรมสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาโนช พรหมปัญโญ

980-987

ความน่าจะเป็นในการเลือกประเภทที่อยู่อาศัยของของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรากร ลิขิตอนุภาค และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

988-995

ปัจจัยเชิงเหตุและผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

อนุวัต สงสม

996-1006

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีกูเกิ้ลไซต์ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในชีวิตประจำวัน (MAT142) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

สุมามาลย์ ปานคำ และ พวงทอง อุดมศิลป์

1007-1017

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร

สราวุธ เนียรวิฑูรย์ และ ภูริ ชุณห์ขจร

1018-1029

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจสูตรอาหารง่ายๆจากไมโครเวฟ

สุมามาลย์ ปานคำ และ ณัฐธิดา อาชาไกรสร

1030-1041

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สุมามาลย์ ปานคำ และ สุทธิพร จอมแปง

1042-1051

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อน้ำแข็งไสเกาหลี บิงซู ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร

เขมวัฒน์ คุ้มภัย และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1052-1062

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชสรัญ ตรีทิพยรักษ์ และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

1063-1073

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตในจังหวัดปทุมธานี

สุชาดา พิพัฒนธร และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1074-1085

การจัดการธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด

เยี่ยมรัก กาญจนภักดิ์ และ สมิทธ์ ตุงคะสมิต

1086-1095

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

สิรินทิพย์ เกลี้ยงพร้อม และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1096-1106

พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

สราวุฒน์ ยันติพิมาย และ ดวงพร อาภาศิลป์

1107-1116

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ยลระวินทร์ เมฆรุ่งโรจน์ และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1117-1129

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ปริรัตน์ มีเที่ยง และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1130-1139

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางที่เป็นตราสินค้าจากสหรัฐอเมริกาของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร

ธัชนันท์ ศีลพิพัฒน์ และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์

1140-1150

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย

ชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

1151-1165

คุณภาพของข้อมูลบัญชีภายหลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ก่อนและหลังเหตุการณ์ทางการเมืองของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปรมารัช วิลาลัย, สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์, จักรกฤษณ์ มะโหฬาร, พรชนก เฉลิมพงษ์, และ ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ

1166-1175

การศึกษาสภาพปัจจุบันของการทำบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาหมู่บ้านใหม่ไทยทรงดำ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อัครวัฒณ์ พิมพ์แสง

1176-1186

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินจากการลงทุนในหุ้นกู้ กรณีศึกษา: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

ชนาพร ตันดำรงพงษ์ และ ธนโชติ บุญวรโชติ

1187-1196

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ณัฐ นาคสวัสดิ์ และ ดวงดาว โยชิดะ

1197-1206

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

นิธิภา อาจฤทธิ์

1208-1216

การเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน

อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร

1217-1225

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัชราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์, อภิรักษ์ อนะมาน, และ สุวรรณี ยหกร

1226-1235

การศึกษาเงื่อนไขของการสร้างสรรค์ความรู้ในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภัทรสุดา รักทอง, พูนสุข อุดม, และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

1236-1245

การศึกษาเงื่อนไขในการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนนักคิดผ่านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี บนกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม

หทัยรัตน์ มีแสง, พูนสุข อุดม, และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

1246-1256

การพัฒนาแนวคิด เรื่อง สารเคมีในสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อรอนงค์ อินทร์ตา, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ธีรศักดิ์ เอโกบล, และ พรปวีณ์ กาสา

1257-1265

การศึกษาแนวคิดเรื่อง พันธะไอออนิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สิริญา ทองหล่อเลิศ, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, และ อภิสิกฐ์ ศงสะเสน

1266-1275

การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงและน้ำยา anti-A เสมือนจริง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ เรื่องการยืนยัน Weak A โดยวิธี Adsorption และ Elution ในวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2

อังสนา โยธินารักษ์ และ อรนันท์ พรหมมาโน

1276-1288

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 เรื่อง การอินทิเกรตและการประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

วรารักษ์ ดีมี และ ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

1289-1300

การจัดการเรียนรู้บนฐานกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมในระบบโรงเรียน

ณัฏฐา ชนะสิทธิ์, พูนสุข อุดม, และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

1301-1310

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชไมพร อร่ามวิทย์ และ สิตา มูสิกรังษี

1311-1322

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ

รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์ และ ปริศนา รถสีดา

1323-1332

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยเครื่องบันทึกการสอน SWIVL กับการเรียนด้วยวิธีปกติในวิชาโลหิตวิทยา 3

เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์, ณัฐพัชร์ หลวงพล, วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี, จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย, พรทิพย์ เพลินศิลป์, สกล สุนันทราภรณ์, และ เอกชล มุขดา

1333-1342

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องการทำคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

มาณี น้าคณาคุปต์ และ ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ

1343-1353

ความสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโดยระบบที่แตกต่างกัน

เจริญ เจตวิจิตร, ฐานิตา ลอยวิรัตน์, และ เกศริน คงจันทร์

1355-1363

ผลิตภัณฑ์อบแห้งทำจากกล้วยผสมทุเรียน

วีระเดช สุขเอียด, ศจี น้อยตั้ง, และ ศรินทิพ สุกใส

1365-1366

การนำเสนอรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก

ปัทมา สารสุข

1367-1368