RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การศึกษาเงื่อนไขของการสร้างสรรค์ความรู้ในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภัทรสุดา รักทอง, พูนสุข อุดม, และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

Pages: 1236-1245

คำสำคัญ: การสร้างสรรค์ความรู้, การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.149