RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

List of articles:

Page Number

การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต

สุขนิษฐ์ สังขสูตร

1-12

รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

13-27

การศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วีรพันธ์ ใจแก้ว และ ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร

28-40

การสังเคราะห์เนื้อหารายวิชาการสอนเครื่องกระทบระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย

พีรกานต์ ขุนเณร

41-51

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สำหรับบุคลากรด้านการบิน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์

สิริธร จตุพงษ์, อารีรัตน์ เส็นสด, และ วราภรณ์ เต็มแก้ว

52-62

กลวิธีการแปลบทความด้านสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สุพรรณี อาศัยราช และ ทรงพล ศุขสุเมฆ

63-73

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พรวิไล สุขมาก

74-84

ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนต่อธุรกิจร้านค้าในเมืองพัทยา

ศตพร เด็จดวง, ทรงศักดิ์ ยี่ภู่, และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว

85-97

ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นทางออนไลน์

พรนภา ผิวล้วน

98-109

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุกานดา สีเหลือง และ กานตพร เจาะล้ำลึก

110-123

แนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

จุฑามาศ กิจวรรณจักร์ และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

124-132

การศึกษาแนวทางการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยรังสิต ในวิกฤต COVID-19

เบญจรัตน์ พึ่งศรี และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

133-142

การประเมินการความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย

วุฒิชัย ศรีเจริญชัย, วศินา จันทรศิริ, สำอาง สืบสมาน, และ อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

143-154

การศึกษาลักษณะตัวอักษรไทยที่พึงประสงค์ต่อการอ่านเว็บไซต์ที่แสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

สุชาดา วีระกุลพิริยะ

155-165

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และ ชญานุตม์ นิรมร

166-176

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัทมา โกเมนท์จำรัส

177-188

การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลักทรัพย์และคะแนนปิโอโทรสกี ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กัญญาณัฐ ริ้วรุ่งเรือง และ ธนโชติ บุญวรโชติ

189-198

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อาทิตยา จันตานนท์ และ ธนโชติ บุญวรโชติ

199-209

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทำกำไรของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อัญชิษฐา เตชะอุบล และ ธนโชติ บุญวรโชติ

210-219

ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านค้าต่อการรองรับการ ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากลูกค้าชาวจีน ณ ตลาดนัดจตุจักร

วิภวานี น้ำแก่ง, ศุภักษร วณิชย์ศักดิพงศ์, และ สุพิชญา อ่ำคิด

220-230

ผลกระทบของตัวแปรระยะทางต่อการค้าภาคบริการระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ศุภิศา ครุวรรณพัฒน์ และ สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

231-244

การเลื่อนชั้นทางสังคมข้ามรุ่นของคนจนเมืองในกรุงเทพมหานคร

ปริตตา หวังเกียรติ

245-255

สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

256-266

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์ ระดับความรู้ความเข้าใจกับระบบคะแนน ความน่าเชื่อถือทางสังคมในประเทศไทย

สุณัฐฐา ทิมทอง

267-275

แนวทางการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศด้านความปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานด้านการบิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

ณัฐนนท์ แก้วมณี, ธัญญรัตน์ คำเพราะ, และ วราภรณ์ เต็มแก้ว

276-287

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

สิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์

288-298

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจ ที่จะใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร

พิมานรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

299-312

การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการรู้เท่าทันข่าวปลอมของผู้รับสาร

วรทัย ราวินิจ และ พิธิวัฒน์ เทพจักร

313-323

ตัวแบบทางสถิติในการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็ก ในจังหวัดสงขลา

ใกล้รุ่ง สามารถ และ ทัศนีพร ทุ่ยอ้น

324-335

มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทัชชภร มหาแถลง

336-348

การคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ประกอบการในการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

คณาธิป ทองรวีวงศ์

349-360

บทประพันธ์เพลง “ในโย” การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีสำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก

ธนพัฒน์ เกิดผล และ อนุวัฒน์ เขียวปราง

361-371

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ จากแนวคิดผู้นำสี่ทิศ สำหรับวัยเริ่มทำงาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

นฤเบศร์ เจริญรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

372-380

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

อนัน วาโซะ

381-388

การออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาเกมจากอัตลักษณ์จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ปทิตตา สังขโชติ, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

389-396

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยใช้สีสื่อความหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะบุคลิกผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

นันทนา ศรีบุญช่วย, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

397-406

การออกแบบเทคนิคสื่อผสมเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้า

นิพิฐ พิรุฬห์วรวงศ์

407-416

การผลิตสื่อแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีน้ำเงินเพื่อสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสี

ชนิกานต์ งามวสุศิริ, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

417-426

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกกิจกรรมควงปากกา เพื่อเสริมสร้างสมาธิและบริหารสมองให้กับวัยรุ่น

ศุภโชค ธีรติการกุล, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

427-435

การออกแบบสื่อแอนิเมชันเพื่อเผยแพร่ศาสนสถานและปูชนียสถาน ของวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร

ธีระพล สุทธิพนไพศาล

436-445

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านบึงหนองสีดา ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

สุวิชา เบญจพร และ ชาญวิทย์ พงษ์ธัญญะวิริยา

446-457

แนวทางพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาข่าของชุมชนผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, พุฒิวงศ์ สิงห์สัตย์, ปัฐน์ ธุวาทร, ฐิติวุฒิ วงษ์จันทร์เพ็ญ, จิรกฤต บุญศิริ, นพอนันต์ สิริธันยกานต์, และ พุทธรักษ์ ครุธติ่ง

458-470

โครงการพัฒนาชุมชนปากน้ำเวฬุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามหลักนวัตวิถี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ชนุตร์ นวกุลศิรินารถ, ศิวกร ชาวนาทุ่ง, ชัยภัทร ชัยเรือง, รัฐเขตต์ เสื่ออิ่ม, ธนโชติ รอดเนียม, และ ภานุ พันธุ์นาค

471-480

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ภาณุวัฒน์ แสนประเสริฐ, กฤติกา โสขุมา, ธนกาญจน์ เพาะบุญ, รัชนีกร สิมโนนม่วง, ศิริขวัญ ริมทอง, พรหมพร คงเจริญ, ปานไพลิน ปาละใจ, และ ชนิสรา จำปา

481-493