RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชันกราฟิกแนวตระหนักรู้ กรณีศึกษา : ภาวะต่อมหมวกไตล้า

พิชชานันท์ เหล็กกล้า, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 328-338

คำสำคัญ: อินฟอร์เมชันกราฟิก, อินโฟกราฟิก, ตระหนักรู้, ภาวะต่อมหมวกไตล้า

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.80