Index by: ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสามมิติเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย จากระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

รัฐธีร์ เกียรติ์พสุธาร, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

188-200

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติเพื่อให้วัยรุ่นไทยตระหนักถึงการไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ เพื่อลดความขัดแย้ง

ภัคชนัญ ประทีปะวณิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

201-209

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติเพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงปัญหาการเสพติดโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน

ณิชกานต์ ดวงจำปา, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

210-219

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบแอนิเมชันผีไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก

ภัทรวรรณ ปานสูง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

220-227

RSU National Research Conference 2018

โมชั่นคอมิกส์ หุ่นยนต์จากวรรณกรรมไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์ แปซิฟิก ริม

เสฎฐวุฒิ ลีลาอภิวัฒน์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

228-237

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

กรกมล อาชาไกรสร, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

238-245

RSU National Research Conference 2018

การสร้างสรรค์แอนิเมชันที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก เรื่อง “The Cube”

ฐากร ปฐมพงศานนท์, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

246-256

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบแอนิเมชันสองมิติผสมรูปแบบโมชันกราฟิก การรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

ซาริสวิณี รัตนบุรี, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

257-264

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาและออกแบบแอนิเมชันสองมิติ เรื่องความพอเพียง

ไพรเพ็ญ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

265-271

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบสื่ออินฟอร์เมชันกราฟิกแนวตระหนักรู้ กรณีศึกษา : ภาวะต่อมหมวกไตล้า

พิชชานันท์ เหล็กกล้า, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

328-338

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

สิรภพ ร่มพฤกษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

339-348

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบสื่อโฆษณาภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ แนวตัวละครสำหรับสตรี

รงค์รวี วาฤทธิ์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

349-358

RSU National Research Conference 2017

โครงการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อสร้างความตระหนักระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับอุปนิสัยของคน

เกวลิน ตันสุวรรณ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

359-366

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง

ศิรภัสสร บวรธรรมรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

388-396

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโรคซึมเศร้า

ภูมินาถ จตุรเมธานนท์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

397-407

RSU National Research Conference 2017

โครงการศึกษาเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิก 3 มิติ เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสังคมออนไลน์

ชนสรณ์ สันติวัฒนธรรม, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

408-417

RSU National Research Conference 2017

การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาการออกแบบแสงและสีแบบดรามาติก

พิมล เจมส์ แฮนซั่น, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

418-432

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแนวแอ็คชั่น เรื่องปลูกจิตสำนึกแก่เด็กให้ทิ้งขยะลงถังขยะ

พจนีย์ กาแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

433-440

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบสื่อภาพยนต์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก

นิภัทร์ ปัญญวานันท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

441-453

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3มิติ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การคาดเข็มขัดนิรภัยของคนไทย

ธวัชชัย หลินมา, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

454-461

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบคอมโพสิทวัตถุ 3 มิติ เพื่อศึกษาสัญศาสตร์ทางศิลปะ

วิรีนทร์ญา วุฒิ, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

462-471

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อสร้างภาพจากกราฟิกโนเวล เรื่อง “คุยกับความเงียบ”

พรวจนะ ทิมกาญจนะ, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

472-481

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “เทพารักษ์” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้

วงศกร เฉยสวัสดิ์, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

482-496

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ จากศิลปะรูปแบบไทยประเพณี สู่ศิลปะรูปแบบร่วมสมัย

วริทธนันต์ ฉัตรชุติกิจภิญโญ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

497-507

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสามมิติ แนวศิลปะ Pop Art: สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในสังคม

บุศราคัม ชมชื่น, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

508-516

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบภาพยนตร์ 3 มิติ ผ่านภาษากาย กรณีศึกษาภัยร้ายจากบุหรี่ที่ส่งผลต่อคนใกล้ชิด

ดรุณี พึ่งวงษ์ญาติ, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

517-526

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ฉากที่ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมทางศาสนา

เอกธนัณฐ์ ประโมจนีย์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

527-535

RSU National Research Conference 2017

การศึกษาการเคลื่อนไหวการแสดงอารมณ์ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ แนวตลกขบขัน กรณีศึกษาพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือ

ณัฐวุฒิ อยู่สุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

536-545

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติในการจัดองค์ประกอบภาพเชิงความหมายแฝง เรื่อง Runner Man

กษิดิศ จิตต์การุณย์, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

546-559

RSU National Research Conference 2017

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคศิลปะคอลลาจ

ศิวโรจน์ ยอดสุขเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

560-568

RSU National Research Conference 2017

โครงการศึกษาการออกแบบตัวละคร 3 มิติ สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่องานโฆษณา

อนุรักษ์ ศราภัยวานิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

568-580

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสื่อถึงผลเสียของ ปลาซัคเกอร์ในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย

อรัญวลี รุ่งอมรชัย, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

581-590

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติประกอบเพลง ”สะกดใจ” เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่น

อธิราช ฟูตระกูล, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

591-598

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แนวดราม่า โดยใช้สัญวิทยาเพื่อสะท้อนผลกระทบของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อภิญญา ทรงไทย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

599-608

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 3 มิติ แนวสื่อการสอน เรื่อง “มวยไทย ... ใครก็เรียนได้”

ชัชฎา จันทร์เพ็ง, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

609-618

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวโมชันกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนเเก่น

ชยานนท์ พิพัฒน์ไชยศิริ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

544-549

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชันสามมิติของพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี จังหวัดลำปาง

ทวีศักดิ์ แสนสง่า, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

550-556

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชันแนวตลกขบขันแบบนิยายวิทยาศาสตร์

นิธิกร ศศิพนัง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

670-678

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบและจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนสตอปโมชันนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บันลือ กุณรักษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

679-683

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ โดยศึกษาเทคนิค Cel-Shading เพื่อให้ความรู้ประโยชน์ของใยอาหาร

ภัทรพงศ์ โชคลือชัย, วัฒนะ จูฑะวิภาค, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

684-692

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของมายาคติ

วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ, วัฒนะ จูฑะวิภาค, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

693-701

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก แนวโลโพลิกอนอาร์ต เกี่ยวกับพลังงานขยะ

พรวิไล ไตรสัจจะ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

710-718

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาการเคลื่อนไหวของสัตว์สี่เท้าเพื่อใช้ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ

พิรชา ทองอุไร, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

726-731

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบเทคนิคพิเศษภาพยนตร์สั้นที่สมจริงด้วยงบประมาณจำกัด

วันพรรษ ทองสาริ, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

732-741

RSU National Research Conference 2016

โครงการศึกษาศิลปะโลว์บราวเพื่อออกแบบแอนิเมชัน

ชาติเชื้อ เชื้อโชติ, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

801-812

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนวจินตนิมิต เพื่อส่งเสริมการมีน้ำใจในสังคม

วิธวัฒน์ สุขสาเกษ, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

813-821

RSU National Research Conference 2016

เราคนไทยด้วยกัน: ภาพยนตร์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

ภูมิภัทร แต้มโคกสูง, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

822-829

RSU National Research Conference 2015

โครงการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น แนวบุกเบิกตะวันตก

ปฐม สุปรียาพร, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

411-418

RSU National Research Conference 2015

โครงงานศึกษาอัตลักษณ์และองค์ประกอบภาพยนตร์ไซ-ไฟเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน กรณีศึกษา: ไอคิโด

วรรธนะ เจริญโชคทวี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

419-426

RSU National Research Conference 2015

โครงการศึกษาเอกลักษณ์ของการออกแบบแอนิเมชันประเภทตลกขบขันแบบเฉพาะตัว

กฤติน ดลภักนิยมกุล, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

427-435

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวสยองขวัญ โดยศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ

ธนิศร ชิตเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

436-442

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบแอนิเมชันสามมิติ โดยเล่าเรื่องจากจิตรกรรมผนังถ้ำ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อนุธิดา กรองมาลัย, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

443-449

RSU National Research Conference 2015

การใช้สัญวิทยาในงานแอนิเมชันเพื่อสะท้อนสังคม

ขจรเกียรติ จันทะเภา, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

450-455

RSU National Research Conference 2015

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนว “สตีมพังค์” ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ธนสาร ปรีชาสุชาติ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

465-469

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบและสร้างสรรค์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีจากรูปลักษณ์เครื่องดนตรีไทย

วัชรา ลำเจียก, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

470-477

RSU National Research Conference 2015

ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่าในงานแอนิเมชัน 3 มิติขนาดสั้น

วันวิสาข์ พรมจีน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

478-486

RSU National Research Conference 2015

โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของงานออกแบบภาพยนตร์ของ ทิม เบอร์ตัน เพื่อนำมาสร้างงานแอนิเมชัน

วรวิทย์ รุ้งมโนชัย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

487-492

RSU National Research Conference 2015

การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของตัวละครวัยหนุ่มและวัยชราในงานแอนิเมชัน 3 มิติ

พิมพ์ลดา เสถียรปกิรณกรณ์, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

493-502

RSU National Research Conference 2015

การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยโยคะ

ภัธรมล เนรันชญานัน และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

503-510

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

ธนกฤต เกียรติศักดากุล, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

511-517

RSU National Research Conference 2015

ภาพยนตร์สั้นเรื่องการบริหารเวลาโดยใช้เทคนิค Camera Projection

พัฒนศักดิ์ ดีรอด, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

567-571

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบภาพยนตร์สั้นเรื่องการคัดแยกขยะโดยใช้เทคนิคแทร็กกิ้งคาเมรา

ธนาพร ประกอบดี, ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

572-578

RSU National Research Conference 2014

พฤติกรรมการสื่อสารของคนไทยที่ไม่เหมาะสมในสังคมออนไลน์ (กรณีศึกษา Youtube.com): กราฟิกเคลื่อนไหวที่ใช้ในการสื่อสารเชิงสัญวิทยา

ธัญญกนก สุจริตรัฐ, วลัยภรณ์ นาคพันธุ์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

329-337

RSU National Research Conference 2014

การออกแบบแอนิเมชั่น เรื่อง บทสะท้อนการเมืองไทย ผ่าน ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “กูรมาวตาร กำเนิดพระราหู”

สุรชัย อุดมมั่น, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

367-376

RSU National Research Conference 2014

การออกแบบภาพยนตร์สั้นเทคนิคสื่อผสม เรื่อง ความขัดแย้งของสังคมไทยผ่านมุมมองของพุทธทาสภิกขุ

พลณุศักดิ์ วงษาสุข, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

377-384

RSU National Research Conference 2014

จุลปทุมชาดก ตอน พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระกุมาร: แอนิเมชั่น 3 มิติ ผสม 2 มิติ เพื่อการเผยแพร่ จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

อนันต์กิตติ์ จันทร์ไกร, สุชีพ กรรณสูต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

385-392

RSU National Research Conference 2014

การออกแบบสื่อแอนิเมชั่นสำหรับเด็กสมาธิสั้น โดยเน้นเรื่องสี

ทัศนีย์พร สวรรณเขตร์ และ พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ์

401-404

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อช่วยในการจดจำพยัญชนะไทย

ณัฐพร กองสิน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

321-333

RSU National Research Conference 2019

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้วิวัฒนาการวัฒนธรรมฮิปฮอป

ดุลยวัต ตรีทศเดช, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

334-342

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

รชตะ แสงกรด, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

343-351

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัด

ณัฐสิทธิ์ ด่อนแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

352-362

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและมุมมองที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาคารชุด

อพัชยา รัตนบุรี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

363-372

RSU National Research Conference 2019

เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการจัดแสดงเครื่องถ้วยไทย

อภิวดี จิตเกษมภูรี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

373-381

RSU National Research Conference 2019

สื่อวีดีทัศน์การติดตามมอเตอร์ไซค์วิบาก

ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์, อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

391-398

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ภาษากายของแมว

ชวิภา ลิขสิทธิ์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

409-417

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อสามมิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน

เมธา เหิงคำแก้ว, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

418-427

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต

อำนาจ ปัญจขันธ์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

428-436

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านวิดีโอเกม

ทัศนัยย์ เอื้อเฟื้อ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

490-499

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเรื่องการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิดการแปรใช้ใหม่

ธนพร งามจิตร, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

272-282

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำ เพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า

วาวี พรสิริภักดี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

283-292

RSU National Research Conference 2020

โครงการออกแบบแอนิเมชันที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย

ธิชากร เตือนวีระเดช, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

293-303

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

304-314

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และ อิทธิยา โกตระกูล

315-323

RSU National Research Conference 2020

การสร้างสื่อโมชั่นสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พินิจ อยู่วงษ์ตระกูล, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

324-332

RSU National Research Conference 2020

การผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิค 2 มิติเกี่ยวกับประวัติ 5 ศาสดาในศาสนาอิสลาม ที่มีประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่อโลก

อิลฮัม วรรณอาลี, พิศประไพ สาระศาลิน, โกวิท รพีพิศาล, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

333-343

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาและผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาผู้สูงอายุ

ศาสตราภัทร์ สุวรรณโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

344-354

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบสื่อการสอนเรื่องการลดการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของส่วนประกอบด้านกราฟิกภายในวิดีโอเกมสำหรับนักออกแบบกราฟิก

จิรัสย์ มาลากอง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

355-361

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ของผ้าไหมไทยสู่สากล

ณัฏฐกิตติ์ ธาราเวชรักษ์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

362-372

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ให้หยุดการขับขี่ย้อนศร

ปณิธาน ค้ำไพโรจน์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

373-382

RSU National Research Conference 2020

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อให้รู้ถึงวิธีป้องกันภัยร้ายยุงลาย

ธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

535-544