RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การออกแบบสื่อการสอนเรื่องการลดการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของส่วนประกอบด้านกราฟิกภายในวิดีโอเกมสำหรับนักออกแบบกราฟิก

จิรัสย์ มาลากอง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 355-361

คำสำคัญ: วิดีโอเกม, การปรับปรุงประสิทธิภาพ, แอนิเมชัน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.286