Index by: อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติเพื่อให้วัยรุ่นไทยตระหนักถึงการไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ เพื่อลดความขัดแย้ง

ภัคชนัญ ประทีปะวณิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, กฤษดา เกิดดี, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

201-209

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบแอนิเมชันสองมิติผสมรูปแบบโมชันกราฟิก การรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

ซาริสวิณี รัตนบุรี, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

257-264

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสามมิติ แนวศิลปะ Pop Art: สะท้อนปัญหาความขัดแย้งในสังคม

บุศราคัม ชมชื่น, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

508-516

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ฉากที่ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมทางศาสนา

เอกธนัณฐ์ ประโมจนีย์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

527-535

RSU National Research Conference 2017

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคศิลปะคอลลาจ

ศิวโรจน์ ยอดสุขเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

560-568

RSU National Research Conference 2017

โครงการศึกษาการออกแบบตัวละคร 3 มิติ สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่องานโฆษณา

อนุรักษ์ ศราภัยวานิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

568-580

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวสยองขวัญ โดยศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ

ธนิศร ชิตเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

436-442

RSU National Research Conference 2015

ออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ แนว “สตีมพังค์” ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ธนสาร ปรีชาสุชาติ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

465-469

RSU National Research Conference 2015

การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยโยคะ

ภัธรมล เนรันชญานัน และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

503-510

RSU National Research Conference 2014

โครงการออกแบบสื่อการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติในสายงานแอนิเมชั่น

ภาณุวัฒน์ เฟื่องเพียร, พิศประไพ สาระศาลิน, และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์

393-400

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต

อำนาจ ปัญจขันธ์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

428-436

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านวิดีโอเกม

ทัศนัยย์ เอื้อเฟื้อ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

490-499

RSU National Research Conference 2019

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อค้นหาสถาปัตยกรรมต้นแบบที่ได้จาก “หมวกปีกแมงดา” ของชุมชนคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เควิน เฮนรีย์ เเกสเคล, ธีรวิทย์ ยันตรกิจ, อุกฤษฏ์ ศิริพันธ์, พรพรรณ พวงวรินทร์, ภาณุวัฒน์ ใจปินตา, อับดุลฮากีม ต่วนปูเต๊ะ, สรสิธ มณีนาง, นุสบา สรณานุภาพ, ตวงทิพย์ เหล่าออง, นรเสฏฐ์ เมืองเยาว์, ชวนากร พงศ์อินทร์, วริศรา กลิ่นสนิท, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ โอม ปนาทกูล

570-579

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบสื่อการสอนเรื่องการลดการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของส่วนประกอบด้านกราฟิกภายในวิดีโอเกมสำหรับนักออกแบบกราฟิก

จิรัสย์ มาลากอง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

355-361

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ให้หยุดการขับขี่ย้อนศร

ปณิธาน ค้ำไพโรจน์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

373-382

RSU National Research Conference 2020

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อให้รู้ถึงวิธีป้องกันภัยร้ายยุงลาย

ธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

535-544