RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการศึกษาการออกแบบตัวละคร 3 มิติ สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่องานโฆษณา

อนุรักษ์ ศราภัยวานิช, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 568-580

คำสำคัญ: ตัวละคร, โฆษณา, 3 มิติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.102