RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ฉากที่ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมทางศาสนา

เอกธนัณฐ์ ประโมจนีย์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 527-535

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ, ฉากที่ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมทางศาสนา

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.98