RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวสยองขวัญ โดยศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์แนวสยองขวัญ

ธนิศร ชิตเจริญ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 436-442

คำสำคัญ: สยองขวัญ, องค์ประกอบของภาพยนตร์สยองขวัญ, เหนือธรรมชาติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.131