RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้น 3 มิติ เพื่อรณรงค์ให้หยุดการขับขี่ย้อนศร

ปณิธาน ค้ำไพโรจน์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 373-382

คำสำคัญ: การขับขี่ย้อนศร, แอนิเมชั่น 3 มิติ, รณงค์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.285