RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อให้รู้ถึงวิธีป้องกันภัยร้ายยุงลาย

ธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 535-544

คำสำคัญ: ยุงลาย, การป้องกันโรคไข้เลือดออก, ไข้เลือดออก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.345