RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักตัวด้วยโยคะ

ภัธรมล เนรันชญานัน และ อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 503-510

คำสำคัญ: การสร้างสรรค์, สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ, การลดน้ำหนัก, โยคะ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.122