RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การออกแบบสื่อแอนิเมชันสองมิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านวิดีโอเกม

ทัศนัยย์ เอื้อเฟื้อ, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 490-499

คำสำคัญ: วิดีโอเกม, พิกเซลอาร์ต, ภาพเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.307