RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต

อำนาจ ปัญจขันธ์, อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 428-436

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 3 มิติ, ศิลปะมินิมอลอาร์ต, การออกแบบ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.308