RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสื่อถึงผลเสียของ ปลาซัคเกอร์ในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย

อรัญวลี รุ่งอมรชัย, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 581-590

คำสำคัญ: ปลาซัคเกอร์, เอเลี่ยนสปีชีส์, แอนิเมชัน 3 มิติ, ระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.103