RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

โครงการออกแบบแอนิเมชันที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย

ธิชากร เตือนวีระเดช, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 293-303

คำสำคัญ: รุ่น, แอนิเมชัน 2 มิติ, แอนิเมชัน 3 มิติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.331