RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 304-314

คำสำคัญ: สังคมยุคดิจิตอล, เลี้ยงดูเด็ก, สื่อเทคโนโลยี, แอนิเมชัน 2 มิติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.288