Index by: เลี้ยงดูเด็ก

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

304-314