Index by: สื่อเทคโนโลยี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2019

การใช้สื่อเทคโนโลยีกับโรคสมาธิสั้น ในเด็กนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ปรีญา สุริพล, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, และ ศุภชัย ปิติกุลตัง

104-113

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

304-314