Index by: พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบแอนิเมชันผีไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก

ภัทรวรรณ ปานสูง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

220-227

RSU National Research Conference 2018

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ต

กรกมล อาชาไกรสร, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

238-245

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาและออกแบบแอนิเมชันสองมิติ เรื่องความพอเพียง

ไพรเพ็ญ เจตศักดิ์รุ่งโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

265-271

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

สิรภพ ร่มพฤกษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

339-348

RSU National Research Conference 2017

โครงการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อสร้างความตระหนักระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับอุปนิสัยของคน

เกวลิน ตันสุวรรณ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

359-366

RSU National Research Conference 2017

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง

ศิรภัสสร บวรธรรมรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

388-396

RSU National Research Conference 2017

โครงการศึกษาเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิก 3 มิติ เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวบนสังคมออนไลน์

ชนสรณ์ สันติวัฒนธรรม, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

408-417

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบสื่อภาพยนต์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงความรักที่แม่มีต่อลูก

นิภัทร์ ปัญญวานันท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

441-453

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 3มิติ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การคาดเข็มขัดนิรภัยของคนไทย

ธวัชชัย หลินมา, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

454-461

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ จากศิลปะรูปแบบไทยประเพณี สู่ศิลปะรูปแบบร่วมสมัย

วริทธนันต์ ฉัตรชุติกิจภิญโญ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

497-507

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติแนวโมชันกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนเเก่น

ชยานนท์ พิพัฒน์ไชยศิริ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

544-549

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชันสามมิติของพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี จังหวัดลำปาง

ทวีศักดิ์ แสนสง่า, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

550-556

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชันแนวตลกขบขันแบบนิยายวิทยาศาสตร์

นิธิกร ศศิพนัง, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

670-678

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบและจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนสตอปโมชันนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บันลือ กุณรักษ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

679-683

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก แนวโลโพลิกอนอาร์ต เกี่ยวกับพลังงานขยะ

พรวิไล ไตรสัจจะ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

710-718

RSU National Research Conference 2015

การออกแบบและสร้างสรรค์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีจากรูปลักษณ์เครื่องดนตรีไทย

วัชรา ลำเจียก, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

470-477

RSU National Research Conference 2015

ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่าในงานแอนิเมชัน 3 มิติขนาดสั้น

วันวิสาข์ พรมจีน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

478-486

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อช่วยในการจดจำพยัญชนะไทย

ณัฐพร กองสิน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

321-333

RSU National Research Conference 2019

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้วิวัฒนาการวัฒนธรรมฮิปฮอป

ดุลยวัต ตรีทศเดช, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

334-342

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและมุมมองที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาคารชุด

อพัชยา รัตนบุรี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

363-372

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เรื่องไบโพลาร์

สุมินตรา แก่นท่าตาล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงค์

382-390

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติขาวดำ เพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า

วาวี พรสิริภักดี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

283-292

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเลี้ยงดูบุตรโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

ณัชชา ธนาวรานนท์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

304-314

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และ อิทธิยา โกตระกูล

315-323

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาและผลิตสื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาผู้สูงอายุ

ศาสตราภัทร์ สุวรรณโรจน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

344-354