RSU National Research Conference 2015

ปีที่เผยแพร่: 2558

ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่าในงานแอนิเมชัน 3 มิติขนาดสั้น

วันวิสาข์ พรมจีน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 478-486

คำสำคัญ: ภาษาภาพยนตร์, ดราม่า

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2015.125