Index by: ดราม่า

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แนวดราม่า โดยใช้สัญวิทยาเพื่อสะท้อนผลกระทบของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อภิญญา ทรงไทย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

599-608

RSU National Research Conference 2015

ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่าในงานแอนิเมชัน 3 มิติขนาดสั้น

วันวิสาข์ พรมจีน, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

478-486

RSU National Research Conference 2014

โครงการสื่อโฆษณาแอนิเมชั่นรณรงค์หยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยใช้ภาษาภาพยนตร์แบบดราม่า

โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์

361-366