RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แนวดราม่า โดยใช้สัญวิทยาเพื่อสะท้อนผลกระทบของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อภิญญา ทรงไทย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 599-608

คำสำคัญ: สัญวิทยา, สัญญศาสตร์, ดราม่า, ล่วงละเมิดทางเพศ, แอนิเมชัน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.105