Index by: ล่วงละเมิดทางเพศ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ แนวดราม่า โดยใช้สัญวิทยาเพื่อสะท้อนผลกระทบของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

อภิญญา ทรงไทย, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

599-608