RSU National Research Conference 2016

ปีที่เผยแพร่: 2559

โครงการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก แนวโลโพลิกอนอาร์ต เกี่ยวกับพลังงานขยะ

พรวิไล ไตรสัจจะ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 710-718

คำสำคัญ: พลังงานขยะ, โลโพลิกอนอาร์ต

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2016.143