RSU National Research Conference 2020

ปีที่เผยแพร่: 2563

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และ อิทธิยา โกตระกูล

Pages: 315-323

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 3มิติ, ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องทะเลไทย, ผลกระทบต่อสัตว์น้ำ, สื่อรณรงค์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2020.287