Index by: แอนิเมชัน 3มิติ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแนวแอ็คชั่น เรื่องปลูกจิตสำนึกแก่เด็กให้ทิ้งขยะลงถังขยะ

พจนีย์ กาแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

433-440

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยสู่ท้องทะเลไทย

ชลัช โกตระกูล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์, และ อิทธิยา โกตระกูล

315-323