RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติแนวแอ็คชั่น เรื่องปลูกจิตสำนึกแก่เด็กให้ทิ้งขยะลงถังขยะ

พจนีย์ กาแก้ว, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 433-440

คำสำคัญ: ภาพยนตร์แนวแอคชั่น, แอนิเมชัน 3มิติ, ปลูกจิตสำนึก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.89