RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้วิวัฒนาการวัฒนธรรมฮิปฮอป

ดุลยวัต ตรีทศเดช, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 334-342

คำสำคัญ: ฮิปฮอป, สื่ออินโฟกราฟิก, อัตลักษณ์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.257