RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ จากศิลปะรูปแบบไทยประเพณี สู่ศิลปะรูปแบบร่วมสมัย

วริทธนันต์ ฉัตรชุติกิจภิญโญ, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 497-507

คำสำคัญ: แอนิเมชัน, ศิลปะไทยประเพณี, ศิลปะไทยร่วมสมัย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.95