RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง

ศิรภัสสร บวรธรรมรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 388-396

คำสำคัญ: แอนิเมชัน, เทศกาลลอยกระทง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.85