RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและมุมมองที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาคารชุด

อพัชยา รัตนบุรี, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 363-372

คำสำคัญ: คอนโดมิเนียม

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.306