RSU National Research Conference 2017

ปีที่เผยแพร่: 2560

โครงการพัฒนาแอนิเมชันเพื่อสร้างความตระหนักระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับอุปนิสัยของคน

เกวลิน ตันสุวรรณ์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 359-366

คำสำคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ, รูปลักษณ์ภายนอก

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2017.83