RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการจัดแสดงเครื่องถ้วยไทย

อภิวดี จิตเกษมภูรี, พิศประไพ สาระศาลิน, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

Pages: 373-381

คำสำคัญ: เครื่องถ้วย, เทคโนโลยีความจริงเสริม, การจัดแสดง, หนังสือสามมิติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.385